Приемане на условията

Вашият достъп до и използването на уебсайтове и услуги ("Уебсайтове и услуги"), притежавани или управлявани от Ranktracker, се подчинява изключително на настоящите Общи условия. Вие няма да използвате Уеб сайтовете и услугите за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Общи условия. С използването на Уеб сайтовете и Услугите Вие приемате изцяло условията, разпоредбите и отказите от отговорност, съдържащи се в настоящото известие. Ако не приемате тези Общи условия, трябва незабавно да спрете да използвате Уеб сайтовете и услугите.

Политика за възстановяване на средства

За целите на настоящото Споразумение Потребител, който плаща за която и да е част от Сайта или Услугата, се нарича "Абонат". Като Абонат трябва да се съгласите с условията за плащане, които са ви представени в момента на регистрация в Сайта.

Абонатите са отговорни да предприемат действия преди подновяването, ако не желаят абонаментът им да се подновява автоматично. Възможно е да не получите допълнително известие за подновяване, след като сте регистрирали акаунт или абонамент, и трябва да посетите страницата на акаунта си, за да разберете кога е зададено подновяването на акаунта или абонамента ви. Абонаментите се подновяват месечно или годишно, в зависимост от срока на подновяване, който сте избрали по време на процеса на регистрация

Вие носите отговорност да се уверите, че кредитната карта, свързана с вашия акаунт или абонамент, е актуална, че информацията, публикувана във връзка с нея, е точна и че сте упълномощени да я използвате. Ако Дружеството не може да таксува вашата кредитна карта, ние можем да отменим вашия абонамент и вие може да загубите достъп до Услугата и всички данни, свързани с вашия абонамент.

Фактурирани абонаменти. Някои абонаменти могат да бъдат платени чрез фактуриране по взаимно съгласие между страните. Възможно е да има допълнителни такси, свързани с фактурираните акаунти. Ако Дружеството се е съгласило да влезе във взаимоотношения с вас по фактуриране, всички фактури трябва да бъдат платени в рамките на 30 дни. Съгласявате се, че Дружеството може да начислява лихва от 1,5% на месец за просрочени сметки и че носите отговорност за адвокатски хонорари и разумни разходи за събиране, произтичащи от усилията на Дружеството да събере просрочена сума.

Не се възстановяват суми. Ranktracker не е задължен да ви възстанови сумата по всяко време. Ако решите да анулирате акаунта си по време на срока на абонамента си, няма да ви бъде възстановена сума изцяло или частично. Ако решите да понижите нивото си на членство по време на срока на абонамента си, може да имате право да заплатите по-ниска, пропорционална сума при подновяването, но нямате право на възстановяване на парични средства по всяко време.

Ranktracker е дигитален продукт и като такъв се съгласявате да дадете съгласието си да се откажете от евентуално приложимия период на размисъл.

Съвети

Съдържанието на Уебсайтовете и Услугите не представлява съвет и на него не трябва да се разчита при вземането или въздържането от вземане на решение.

Промени в уеб сайтовете и услугите

Ranktracker си запазва правото да променя или премахва (временно или постоянно) Уеб сайтовете и Услугите или която и да е част от тях без предизвестие и Вие потвърждавате, че Ranktracker няма да носи отговорност пред Вас за такава промяна или премахване.

Ranktracker също така си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време, като продължаването на използването на Уеб сайтовете и Услугите след настъпването на промени се счита за приемане на тези промени.

Връзки към уеб сайтове на трети страни

Уеб сайтовете и услугите могат да включват връзки към уеб сайтове на трети страни, които се контролират и поддържат от други лица. Всяка връзка към други уебсайтове не представлява одобрение на такива уебсайтове и вие приемате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за съдържанието или наличността на такива сайтове.

Авторско право

Всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост върху Уеб сайтовете и Услугите и тяхното съдържание (включително, без ограничение, дизайна на Уеб сайтовете и Услугите, текста, графиките и целия софтуер и изходните кодове, свързани с Уеб сайтовете и Услугите) са собственост на Ranktracker или са му лицензирани, или се използват по друг начин, както е разрешено от закона.

При достъп до Уеб сайтовете и услугите се съгласявате, че ще имате достъп до съдържанието единствено за лична употреба с нетърговска цел. Нищо от съдържанието не може да бъде изтегляно, копирано, възпроизвеждано, предавано, съхранявано, продавано или разпространявано без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права. Това изключва изтеглянето, копирането и/или отпечатването на страници от Уеб сайтовете и Услугите само за лична употреба с нетърговска цел.

Справедливо използване

Ranktracker не одобрява никакви злоупотреби с нашите изпитания, тъй като те противоречат на първоначалното намерение да се даде възможност на нови потребители да изпробват нашите функции. Пробната версия може да се използва само веднъж с цел запознаване с Услугата. Регистрирането на един потребител за множество пробни версии е строго забранено. Запазваме си правото да анулираме или да спрем достъпа ви до Услугата, ако видим подозрителна дейност, която основателно сочи, че злоупотребявате с нашите платени акаунти, доживотни & или пробни версии. Ако открием акаунт, който е злоупотребил със системата по време на пробния период. Запазваме си правото да таксуваме подновяването с прекратяване на акаунта до следващо уведомление. Препродаването и споделянето на акаунти е строго забранено, запазваме си правото да прекратим тези акаунти без предупреждение.

Права на интелектуална собственост

Вие се съгласявате да сключите всяко лицензионно споразумение за софтуер, което Ranktracker разумно изисква по отношение на всеки софтуер, предоставен Ви по силата на това споразумение. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички права на интелектуална собственост върху услугите и свързания с тях софтуер са предоставени и ще останат предоставени на Ranktracker или на неговите доставчици, според случая.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Уеб сайтовете и Услугите се предоставят на принципа "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНО", без да се правят каквито и да било изявления или потвърждения и без гаранции от какъвто и да било вид, независимо дали изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, ненарушаване на права, съвместимост, сигурност и точност.

До степента, позволена от закона, Ranktracker не носи отговорност за каквито и да било косвени или последващи загуби или щети (включително, без ограничение, загуба на бизнес, възможности, данни, печалби), произтичащи от или във връзка с използването на Уеб сайтовете и Услугите.

Ranktracker не дава гаранции, че функционалността на Уеб сайтовете и услугите ще бъде непрекъсната или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или че Уеб сайтовете и услугите или сървърът или сървърите, които правят Уеб сайтовете или услугите достъпни, не съдържат вируси или нещо друго, което може да бъде вредно или разрушително.

Няма да носим отговорност пред вас по договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от последиците от вируси, получени от вас чрез Уеб сайтовете и услугите, или от това, че не сме успели да предоставим Уеб сайтовете и услугите в съответствие с настоящите Общи условия; или за каквито и да било икономически загуби (включително загуба на бизнес, договори, печалби, приходи, капитал или очаквани спестявания), всякакви косвени, специални или последващи загуби, загуба на данни, добра репутация или репутация, или за каквито и да било пропилени разходи, включително, но не само, разходите за използване на друга услуга или загуби, причинени от вируси.

Нищо в настоящите Общи условия не може да се тълкува като изключващо или ограничаващо отговорността на Ranktracker за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност от страна на Ranktracker или на неговите служители или агенти.

С изключение на отговорността ни за смърт или телесна повреда в резултат на наша небрежност, всяка отговорност, която можем да имаме към вас, независимо дали е по договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин, за всяка загуба или щета, претърпяна от вас във връзка с предоставянето на Уеб сайтовете и услугите, е ограничена до 100 GBP за всеки 12-месечен период.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите Ranktracker и неговите служители и агенти от и срещу всички отговорности, съдебни такси, щети, загуби, разходи и други разноски във връзка с всякакви претенции или искове, предявени срещу Ranktracker, произтичащи от нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия или други отговорности, произтичащи от използването на Уеб сайтовете и Услугите.

Форсмажорни обстоятелства

Не носим отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако сме възпрепятствани от събитие извън нашия разумен контрол (което може да включва, без ограничение, стачки, трудови спорове, природни бедствия, война, бунтове, граждански действия, злонамерени действия или щети, спазване на закон, правителствена или регулаторна заповед, правило, разпоредба или указание, действие или бездействие на правителство или друг компетентен орган, злополука, повреда на оборудване или услуги, включително недостъпност на телекомуникационни услуги, линии или друго оборудване на трети страни, пожар, наводнение или буря).

Обезщетение

Ако някое от настоящите Общи условия бъде определено като невалидно, незаконно или неприложимо по някаква причина от компетентен съд, тогава това условие се отделя, а останалите Общи условия остават в сила и продължават да бъдат задължителни и приложими.

Приложимо право

Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, както се прилагат към споразумения, сключени и подлежащи на изпълнение изцяло в рамките на тази юрисдикция, и с настоящото се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

Използване на нашата услуга

Използването на нашата Услуга не ви дава право на собственост върху права на интелектуална собственост върху нашата Услуга или съдържанието, до което имате достъп.

Нашата услуга показва част от съдържанието, което не е на Ranktrackers. Отговорността за това съдържание се носи единствено от субекта, който го предоставя. Можем да преглеждаме съдържание, за да определим дали то е незаконно или нарушава нашите политики, и можем да премахнем или да откажем да покажем съдържание, което основателно считаме, че нарушава нашите политики или закона. Но това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, така че моля не приемайте, че го правим.

Забрана за препродажба или разпространение на услугата

Разрешено ви е да използвате Услугата вътрешно в компанията с цел получаване на информация и анализ за оптимизиране на вашия(те) уебсайт(и) и свързаните с него(тях) кампании.

Освен ако не сте изрично упълномощени от Ranktracker, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате, препродавате, разрешавате достъп, модифицирате, създавате производни произведения или използвате за търговски цели която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или компютърния код, който захранва Услугата.

Вие носите отговорност за цялото използване на Услугата чрез вашия акаунт. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на данните за онлайн акаунта си.

Блокиране на IP адреси

За да защити целостта на Услугата, Ranktracker си запазва правото по всяко време по свое усмотрение да блокира достъпа до Услугата на регистранти и абонати от определени IP адреси.

Спиране и прекратяване

Можем да преустановим, ограничим или прекратим Платените и неплатените услуги по каквато и да е причина по всяко време и без предизвестие. Можем да прекратим Вашия абонамент, ЕООД или акаунт поради злоупотреба, злоупотреба с нашите агенти на живо, служители, персонал и клиенти във или извън услугата ranktracker, клеветнически изявления, неактивност.