Tingimuste vastuvõtmine

Teie juurdepääs veebilehtedele ja teenustele ("veebilehed ja teenused"), mis kuuluvad Ranktrackerile või mida ta haldab, ja nende kasutamine allub eranditult käesolevatele Tingimustele. Te ei kasuta veebilehti ja teenuseid ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või keelatud käesolevate Tingimustega. Veebisaitide ja teenuste kasutamisega nõustute täielikult käesolevas teatises sisalduvate tingimuste ja lahtiütlemistingimustega. Kui te ei nõustu käesolevate tingimustega, peate viivitamatult lõpetama veebisaitide ja teenuste kasutamise.

Tagastamispoliitika

Käesolevas lepingus nimetatakse kasutajat, kes maksab mis tahes osa saitidest või teenustest, "tellijaks". Tellijana peate nõustuma maksetingimustega, mis esitatakse teile Saidil registreerimisel.

Tellijad vastutavad selle eest, et nad enne uuendamist tegutseksid, kui nad ei soovi, et nende tellimus uuendatakse automaatselt. Pärast konto või tellimuse registreerimist ei pruugi te saada uut teadet oma uuendamise kohta ning peate külastama oma konto lehekülge, et teada saada, millal teie konto või tellimus uuendatakse. Tellimused korduvad kas kord kuus või kord aastas, sõltuvalt sellest, millise pikendamise tähtaja te registreerimise käigus valisite.

Te vastutate selle eest, et teie kontoga või tellimusega seotud krediitkaart oleks ajakohane, et sellega seotud teave oleks õige ja et teil oleks õigus seda kasutada. Kui ettevõte ei saa teie krediitkaarti koormata, võime teie tellimuse tühistada ning te võite kaotada juurdepääsu teenusele ja kõikidele teie tellimusega seotud andmetele.

Arveeritud tellimused. Mõne konto eest saab tasuda arve alusel poolte vastastikusel kokkuleppel. Arveid esitavate kontodega võivad kaasneda lisatasud. Kui ettevõte on nõustunud teiega arveldussuhet sõlmima, tuleb kõik arved tasuda 30 päeva jooksul. Te nõustute, et ettevõte võib nõuda viivist 1,5 % kuus viivise eest ja et te vastutate advokaaditasude ja mõistlike sissenõudmiskulude eest, mis tulenevad ettevõtte püüdlustest nõuda sisse viivisesumma.

Tagasimakseid ei tehta. Ranktracker ei ole kohustatud teile igal ajal raha tagasi maksma. Kui te otsustate oma konto tühistada tellimusperioodi jooksul, ei tagastata teile raha täielikult või osaliselt. Kui te otsustate oma liikmestaatuse taset alandada oma tellimuse kehtivusaja jooksul, võib teil olla õigus maksta uuendamisel madalamat, proportsionaalset summat, kuid teil ei ole õigust saada igal ajal raha tagasi.

Ranktracker on digitaalne toode ja seega nõustute andma oma nõusoleku loobuda võimalikust järelemõtlemisaja pikendamisest.

Nõuanded

Veebisaitide ja teenuste sisu ei kujuta endast nõustamist ja sellele ei tohiks tugineda otsuste tegemisel või nendest hoidumisel.

Veebilehtede ja teenuste muudatused

Ranktracker jätab endale õiguse muuta või eemaldada (ajutiselt või jäädavalt) veebisaite ja teenuseid või nende mis tahes osa ilma ette teatamata ning te kinnitate, et Ranktracker ei vastuta teie ees selliste muudatuste või eemaldamise eest.

Ranktracker jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta ning kui te jätkate veebisaitide ja teenuste kasutamist pärast muudatusi, loetakse, et te nõustute selliste muudatustega.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Veebilehed ja teenused võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, mida kontrollivad ja haldavad teised. Mis tahes link teistele veebisaitidele ei tähenda nende veebisaitide kinnitamist ning te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta selliste veebisaitide sisu või kättesaadavuse eest.

Autoriõigus

Kõik autoriõigused, kaubamärgid ja kõik muud intellektuaalomandi õigused veebilehtedel ja teenustes ning nende sisus (sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehtede ja teenuste kujundus, tekst, graafika ning kogu tarkvara ja lähtekoodid, mis on seotud veebilehtede ja teenustega) kuuluvad Ranktrackerile või on talle litsentseeritud või neid kasutatakse muul viisil seadusega lubatud viisil.

Veebisaitidele ja teenustele juurdepääsul nõustute, et kasutate sisu üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Ühtegi sisu ei tohi alla laadida, kopeerida, reprodutseerida, edastada, salvestada, müüa ega levitada ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. See välistab veebisaitide ja teenuste lehekülgede allalaadimise, kopeerimise ja/või printimise üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Õiglane kasutamine

Ranktracker ei kiida heaks meie testide kuritarvitamist, kuna see on vastuolus algse eesmärgiga võimaldada uutel kasutajatel meie funktsioone proovida. Proovi saab kasutada vaid üks kord, et tutvuda teenusega. Ühe kasutaja registreerimine mitmeks prooviperioodiks on rangelt keelatud. Me jätame endale õiguse tühistada või peatada teie juurdepääs Teenusele, kui näeme kahtlast tegevust, mis viitab mõistlikult sellele, et te kuritarvitate meie tasulisi kontosid, eluaegset & või prooviperioodi. Kui me avastame konto, mis on prooviperioodi ajal süsteemi kuritarvitanud. Me jätame endale õiguse nõuda uuendamise koos konto lõpetamise kuni edasise teatamiseni. Konto edasimüük ja jagamine on rangelt keelatud, me jätame endale õiguse lõpetada need kontod ilma hoiatuseta.

Intellektuaalomandi õigused

Te nõustute sõlmima Ranktracker'i poolt mõistlikult nõutava tarkvara litsentsilepingu seoses käesoleva lepingu alusel teile kättesaadavaks tehtud tarkvaraga. Te tunnistate ja nõustute, et kõik intellektuaalomandi õigused teenustele ja nendega seotud tarkvarale kuuluvad ja jäävad Ranktrackerile või tema tarnijatele.

Vastutustagatised ja vastutuse piiramine

Veebisaite ja teenuseid pakutakse "nagu on" ja "nagu saadaval", ilma igasuguse esindamise või kinnitamiseta ning ilma igasuguse garantiita, olgu see siis otsene või kaudne, sealhulgas, kuid mitte ainult, vaikimisi garantiid rahuldava kvaliteedi, sobivuse, mittekaitstavuse, ühilduvuse, turvalisuse ja täpsuse kohta.

Ranktracker ei vastuta seadusega lubatud ulatuses mis tahes kaudse või kaudse kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, äritegevuse, võimaluste, andmete ja kasumi kaotuse eest), mis tuleneb veebilehtede ja teenuste kasutamisest või on sellega seotud.

Ranktracker ei garanteeri, et veebisaitide ja teenuste toimimine on katkematu või vigadeta, et vead parandatakse või et veebisaidid ja teenused või server või serverid, mis teevad veebisaidi või teenused kättesaadavaks, on vabad viirustest või muust kahjulikust või hävitavast.

Me ei vastuta teie ees lepingu, delikti (sealhulgas hooletuse) või muul viisil mis tahes kahju eest, mis tuleneb teie poolt veebisaitide ja teenuste kaudu saadud viiruste tagajärgedest või meie suutmatusest pakkuda veebisaite ja teenuseid vastavalt käesolevatele tingimustele; ega mis tahes majandusliku kahju (sealhulgas äritegevuse, lepingute, kasumi, tulude, kapitali või oodatava säästu kaotus), mis tahes kaudse, erilise või kaudse kahju, andmete, firmaväärtuse või maine kaotuse või mis tahes asjatu kulu eest, sealhulgas, kuid mitte ainult muude teenuste kasutamise kulud või viirustest põhjustatud kahju eest.

Käesolevate tingimuste sätteid ei tõlgendata nii, et need välistaksid või piiraksid Ranktracker'i vastutust surma või kehavigastuse eest, mis on tingitud Ranktracker'i või tema töötajate või esindajate hooletusest.

Välja arvatud meie vastutus surma või vigastuse eest, mis on tingitud meie hooletusest, on meie vastutus teie ees kas lepingu, delikti (sealhulgas hooletuse) või muul viisil seoses veebisaitide ja teenuste osutamisega piiratud 100 naelsterlingiga mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul.

Hüvitis

Te nõustute hüvitama ja hoidma Ranktrackerit ja selle töötajaid ja esindajaid vabaks kõigist kohustustest, õigusabikuludest, kahjudest, kaotustest, kuludest ja muudest kuludest, mis on seotud Ranktrackeri vastu esitatud nõuete või hagidega, mis tulenevad käesolevate tingimuste mis tahes rikkumisest või muudest kohustustest, mis tulenevad veebisaitide ja teenuste kasutamisest.

Vääramatu jõud

Me ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest, kui meid takistab seda teha sündmus, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all (mille hulka võivad kuuluda muu hulgas streigid, töövaidlused, loodusjõud, sõda, mäss, tsiviilhagi, pahatahtlik tegevus või kahju, seaduse, valitsuse või regulatiivse korralduse, eeskirja, määruse või korralduse täitmine, valitsuse või muu pädeva asutuse tegevus või tegevusetus, õnnetus, seadmete või teenuste rike, sealhulgas kolmanda osapoole telekommunikatsiooniteenuste, liinide või muude seadmete kättesaamatus, tulekahju, üleujutus või torm).

Lahkuminek

Kui mõni käesolevatest Tingimustest peaks pädev kohus tunnistama mis tahes põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis selline Tingimus või tingimus lahutatakse ning ülejäänud Tingimused jäävad kehtima ja jäävad täielikult kehtima ning on jätkuvalt siduvad ja jõustatavad.

Kohaldatav õigus

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele, nagu neid kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud ja mida tuleb täita täielikult selles jurisdiktsioonis, ning te allute käesolevaga Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusele.

Meie teenuse kasutamine

Meie Teenuse kasutamine ei anna teile intellektuaalse omandiõigust meie Teenuse või teie poolt kasutatava sisu suhtes.

Meie teenus kuvab osa sisu, mis ei ole Ranktrackersi oma. Selle sisu eest vastutab ainult see üksus, kes selle kättesaadavaks teeb. Me võime kontrollida sisu, et teha kindlaks, kas see on ebaseaduslik või rikub meie põhimõtteid, ning me võime eemaldada või keelduda kuvamast sisu, mis meie arvates rikub meie põhimõtteid või seadust. Kuid see ei tähenda tingimata, et me sisu läbi vaatame, seega ärge eeldage, et me seda teeme.

Teenuse edasimüük ja edasimüük on keelatud.

Teil on lubatud kasutada Teenust ettevõtte siseselt, et saada teavet ja analüüsi oma veebisaidi(de) ja sellega seotud kampaaniate optimeerimiseks.

Välja arvatud Ranktracker'i poolt selgesõnaliselt lubatud juhtudel, nõustute, et te ei tohi reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, kaubelda, edasi müüa, lubada juurdepääsu, muuta, luua tuletatud teoseid ega kasutada mis tahes ärilistel eesmärkidel ühtegi teenuse osa, teenuse kasutamist või juurdepääsu teenusele või arvutikoodile, mille abil teenus toimib.

Te vastutate kogu Teenuse kasutamise eest oma konto abil. Te vastutate oma veebikonto andmete konfidentsiaalsuse eest.

IP-aadresside blokeerimine

Teenuse terviklikkuse kaitsmiseks jätab Ranktracker endale õiguse igal ajal omal äranägemisel blokeerida teatud IP-aadressidelt pärit registreerijate ja tellijate juurdepääsu teenusele.

Peatamine ja lõpetamine

Me võime tasulised ja tasustamata teenused mis tahes põhjusel igal ajal ilma ette teatamata peatada, piirata või lõpetada. Me võime lõpetada teie tellimuse, LTD & või konto kuritarvitamise, meie livechat agentide, töötajate, personali ja klientide kuritarvitamise tõttu ranktracker'i teenusel või väljaspool seda, laimavate laimavate avalduste, tegevusetuse tõttu.