Noteikumu pieņemšana

Jūsu piekļuve tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem ("tīmekļa vietnes un pakalpojumi"), kas pieder Ranktracker vai ko pārvalda Ranktracker, un to izmantošana ir pakļauta tikai un vienīgi šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Jūs neizmantosiet tīmekļa vietnes un pakalpojumus nekādiem mērķiem, kas ir nelikumīgi vai aizliegti saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot Tīmekļa vietnes un Pakalpojumus, jūs pilnībā piekrītat šajā paziņojumā ietvertajiem noteikumiem, nosacījumiem un atrunām. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc tīmekļa vietņu un pakalpojumu izmantošana.

Atmaksāšanas politika

Šajā Līgumā Lietotājs, kurš maksā par jebkuru Vietnes vai Pakalpojuma daļu, tiek saukts par "Abonentu". Jums kā Abonentam ir jāpiekrīt maksāšanas noteikumiem, kas jums tiek piedāvāti, reģistrējoties Vietnē.

Abonenti ir atbildīgi par to, lai pirms abonementa atjaunošanas veiktu darbības, ja nevēlaties, lai jūsu abonements tiktu atjaunots automātiski. Pēc konta vai abonementa reģistrēšanas jūs, iespējams, nesaņemsiet papildu paziņojumu par atjaunošanu, un jums jāapmeklē sava konta lapa, lai uzzinātu, kad jūsu konts vai abonements tiks atjaunots. Abonementu atjaunošana notiek katru mēnesi vai katru gadu atkarībā no atjaunošanas termiņa, ko esat izvēlējies reģistrēšanās laikā.

Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka ar jūsu kontu vai abonementu saistītā kredītkarte ir atjaunināta, ka saistībā ar to publicētā informācija ir pareiza un ka jums ir tiesības to izmantot. Ja Sabiedrība nevar iekasēt maksu no jūsu kredītkartes, mēs varam atcelt jūsu abonementu, un jūs varat zaudēt piekļuvi Pakalpojumam un visiem ar abonementu saistītajiem datiem.

Rēķinos norādītie abonementi. Par dažiem abonementiem, pusēm savstarpēji vienojoties, var maksāt, izmantojot rēķinu izrakstīšanu. Ar rēķinu kontiem var būt saistīti papildu maksājumi. Ja Sabiedrība ir piekritusi ar jums noslēgt rēķinu izrakstīšanas attiecības, visi rēķini jāapmaksā 30 dienu laikā. Jūs piekrītat, ka Sabiedrība var iekasēt procentus 1,5 % apmērā mēnesī par kavētajiem rēķiniem un ka jums ir jāsedz advokātu honorāri un saprātīgas iekasēšanas izmaksas, kas rodas Sabiedrībai cenšoties iekasēt kavēto summu.

Kompensācijas netiek atmaksātas. Ranktracker nav pienākuma jebkurā laikā jums atmaksāt naudu. Ja abonēšanas termiņa laikā izvēlaties atcelt savu kontu, jums netiks atmaksāta ne daļa, ne visa summa. Ja abonēšanas termiņa laikā izvēlaties pazemināt savu dalības līmeni, jums var būt tiesības, atjaunojot abonementu, maksāt mazāku, proporcionālu summu, bet jums nav tiesību saņemt naudas atmaksu jebkurā laikā.

Ranktracker ir digitāls produkts, un tāpēc jūs piekrītat dot savu piekrišanu atteikties no atteikuma termiņa, kas var būt piemērojams.

Padomi

Tīmekļa vietņu un Pakalpojumu saturs nav uzskatāms par padomu, un uz to nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumu vai atturēties no tā pieņemšanas.

Izmaiņas tīmekļa vietnēs un pakalpojumos

Ranktracker patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai dzēst (uz laiku vai pastāvīgi) Vietnes un Pakalpojumus vai jebkuru to daļu, un jūs apstiprināt, ka Ranktracker nav atbildīgs pret jums par šādām izmaiņām vai dzēšanu.

Ranktracker arī patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, un jūsu turpmāka tīmekļa vietņu un Pakalpojumu izmantošana pēc jebkādām izmaiņām tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu šādām izmaiņām.

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnes un Pakalpojumi var ietvert saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras kontrolē un uztur citi. Jebkura saite uz citām tīmekļa vietnēm nenozīmē šādu tīmekļa vietņu apstiprinājumu, un jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par šādu vietņu saturu vai pieejamību.

Autortiesības

Visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietnēm un Pakalpojumiem un to saturu (tostarp, bet ne tikai uz tīmekļa vietņu un Pakalpojumu dizainu, tekstu, grafiku un visu programmatūru un pirmkodiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnēm un Pakalpojumiem) pieder Ranktracker, ir Ranktracker īpašumā vai tam licencētas, vai arī tiek izmantotas citādi, kā to atļauj likums.

Piekļūstot tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka piekļūsiet saturam tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai. Nevienu saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, pavairot, pārraidīt, uzglabāt, pārdot vai izplatīt bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Tas neattiecas uz tīmekļa vietņu un pakalpojumu lapu lejupielādi, kopēšanu un/vai drukāšanu tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai.

Taisnīgs lietojums

Ranktracker neatbalsta mūsu izmēģinājumu ļaunprātīgu izmantošanu, jo tas ir pretrunā sākotnējam nodomam ļaut jaunajiem lietotājiem izmēģināt mūsu funkcijas. Izmēģinājuma versiju var izmantot tikai vienu reizi, lai iepazītos ar Pakalpojumu. Viena lietotāja reģistrēšanās vairākiem izmēģinājumiem ir stingri aizliegta. Mēs paturam tiesības atcelt vai apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumam, ja pamanām aizdomīgas darbības, kas pamatoti norāda uz to, ka ļaunprātīgi izmantojat mūsu maksas kontus, mūža & vai izmēģinājumus. Ja mēs atklājam kontu, kas izmēģinājuma laikā ir ļaunprātīgi izmantojis sistēmu. Mēs paturam tiesības iekasēt maksu par atjaunošanu, pārtraucot konta darbību līdz turpmākam paziņojumam. Pārpārdošana un kontu koplietošana ir stingri aizliegta, mēs paturam tiesības bez brīdinājuma izbeigt šo kontu darbību.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Jūs piekrītat noslēgt jebkuru programmatūras licences līgumu, ko pamatoti pieprasa Ranktracker attiecībā uz jebkuru programmatūru, kas jums ir pieejama saskaņā ar šo līgumu. Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības uz pakalpojumiem un jebkuru saistīto programmatūru pieder un paliek Ranktracker vai attiecīgi tā piegādātājiem.

Atruna un atbildības ierobežojumi

Tīmekļa vietnes un Pakalpojumi tiek nodrošināti "TĀDI, KĀ IR" un "TĀDI, KĀ PIEEJAMI", bez jebkādiem apgalvojumiem vai apstiprinājumiem un bez jebkādām garantijām, gan tiešām, gan netiešām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par apmierinošu kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, nekaitīgumu, saderību, drošību un precizitāti.

Likumā atļautajā apmērā Ranktracker nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu (tostarp, bet ne tikai par uzņēmējdarbības, iespēju, datu, peļņas zaudējumiem), kas radušies saistībā ar tīmekļa vietņu un pakalpojumu izmantošanu.

Ranktracker negarantē, ka tīmekļa vietņu un pakalpojumu funkcionalitāte būs nepārtraukta vai bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti vai ka tīmekļa vietnes un pakalpojumi vai serveris vai serveri, kas nodrošina tīmekļa vietnes vai pakalpojumu pieejamību, nesatur vīrusus vai citas kaitīgas vai destruktīvas vielas.

Mēs neesam atbildīgi pret jums līguma, delikta (tostarp nolaidības) vai citu iemeslu dēļ par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies, ja jūs saņemat vīrusus, izmantojot Tīmekļa vietnes un Pakalpojumus, vai ja mēs nenodrošinām Tīmekļa vietnes un Pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, vai par jebkādiem ekonomiskiem zaudējumiem (tostarp uzņēmējdarbības, līgumu, peļņas, ieņēmumu, kapitāla vai paredzamo ietaupījumu zaudējumiem), jebkādiem netiešiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, datu, labas reputācijas vai reputācijas zaudējumiem, vai par jebkādiem nelietderīgiem izdevumiem, tostarp, bet ne tikai, par citu pakalpojumu izmantošanas izmaksām vai vīrusu izraisītiem zaudējumiem.

Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos nav interpretējams tā, lai izslēgtu vai ierobežotu Ranktracker atbildību par Ranktracker, tā darbinieku vai aģentu nolaidības rezultātā iestājušos nāves gadījumu vai miesas bojājumu.

Izņemot mūsu atbildību par nāves gadījumiem vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu nolaidības dēļ, jebkāda mūsu atbildība pret jums neatkarīgi no tā, vai tā izriet no līguma, delikta (tostarp nolaidības) vai kā citādi, par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums nodarīts saistībā ar tīmekļa vietņu un Pakalpojumu sniegšanu, ir ierobežota līdz 100 £ jebkurā 12 mēnešu periodā.

Atlīdzība

Jūs piekrītat atbrīvot Ranktracker un tā darbiniekus un pārstāvjus no jebkādām saistībām, juridiskajām izmaksām, zaudējumiem, zaudējumiem, izmaksām un citiem izdevumiem, kas saistīti ar jebkādām prasībām vai prasībām pret Ranktracker, kuras izriet no jebkādiem jūsu izdarītiem šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem vai citām saistībām, kas izriet no jūsu tīmekļa vietņu un Pakalpojumu izmantošanas.

Nepārvaramas varas apstākļi

Mēs neesam atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja to nav iespējams izdarīt notikuma dēļ, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles (kas var ietvert, bet ne tikai, streikus, darba strīdus, stihiskas nelaimes, karadarbību, nemierus, civiliedzīvotāju rīcību, ļaunprātīgu rīcību vai kaitējumu, jebkādu likumu, valdības vai normatīvu rīkojumu, noteikumu, noteikumu vai norādījumu ievērošanu, valdības vai citas kompetentas iestādes darbību vai bezdarbību, nelaimes gadījumu, iekārtu vai pakalpojumu traucējumus, tostarp trešo personu telekomunikāciju pakalpojumu, līniju vai citu iekārtu nepieejamību, ugunsgrēku, plūdus vai vētras).

Atlaišanas pabalsts

Ja kādu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem kompetentas jurisdikcijas tiesa jebkāda iemesla dēļ atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, šāds noteikums vai nosacījums tiek atdalīts, bet pārējie Noteikumi un nosacījumi paliek spēkā un ir saistoši un izpildāmi.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem, kā tie tiek piemēroti līgumiem, kas noslēgti un izpildāmi tikai šajā jurisdikcijā, un ar šo jūs pakļaujaties Anglijas un Velsas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

Mūsu pakalpojuma izmantošana

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, jums nepieder nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu Pakalpojumu vai saturu, kam piekļūstat.

Mūsu Pakalpojumā tiek rādīts saturs, kas nav Ranktrackers saturs. Par šo saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi uzņēmums, kas to dara pieejamu. Mēs varam pārbaudīt saturu, lai noteiktu, vai tas ir nelikumīgs vai pārkāpj mūsu noteikumus, un mēs varam dzēst vai atteikties rādīt saturu, kas, mūsuprāt, pārkāpj mūsu noteikumus vai likumus. Taču tas nebūt nenozīmē, ka mēs pārbaudām saturu, tāpēc, lūdzu, neuzskatiet, ka mēs to darām.

Pakalpojuma tālākpārdošana vai izplatīšana ir aizliegta

Jums ir atļauts izmantot Pakalpojumu uzņēmuma iekšienē, lai gūtu ieskatu un veiktu analīzi savas(-u) tīmekļa vietnes(-u) un saistīto kampaņu optimizācijai.

Izņemot Ranktracker skaidri atļautos gadījumus, jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, nepārdot, nepārdot tālāk, neatļaut piekļuvi, nemodificēt, neveidot atvasinātus darbus un neizmantot komerciālos nolūkos nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai datora kodam, kas nodrošina Pakalpojumu.

Jūs esat atbildīgs par visu Pakalpojuma izmantošanu, izmantojot savu kontu. Jūs esat atbildīgs par sava tiešsaistes konta akreditācijas datu konfidencialitātes saglabāšanu.

IP adrešu bloķēšana

Lai aizsargātu Pakalpojuma integritāti, Ranktracker patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem bloķēt Pakalpojuma pieejamību reģistrētājiem un abonentiem no noteiktām IP adresēm.

Apturēšana un izbeigšana

Mēs varam jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt, ierobežot vai pārtraukt apmaksātu un neapmaksātu Pakalpojumu sniegšanu jebkāda iemesla dēļ. Mēs varam pārtraukt jūsu abonementu, LTD vai kontu ļaunprātīgas izmantošanas, ļaunprātīgas izturēšanās pret mūsu Livechat aģentiem, darbiniekiem, personālu un klientiem ranktracker pakalpojumā vai ārpus tā, neslavas celšanas, apmelojoša un neslavas celšanas, neaktivitātes dēļ.