Sprejemanje pogojev

Za vaš dostop do spletnih mest in storitev ("spletna mesta in storitve"), ki so v lasti ali jih upravlja družba Ranktracker, ter njihovo uporabo veljajo izključno ti pogoji. Spletnih mest in storitev ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi Pogoji. Z uporabo spletnih mest in storitev v celoti sprejemate pogoje, določila in izjave o omejitvi odgovornosti iz tega obvestila. Če teh pogojev ne sprejmete, morate nemudoma prenehati uporabljati spletna mesta in storitve.

Pravilnik o vračilu denarja

V tej pogodbi se uporabnik, ki plača za kateri koli del spletnega mesta ali storitve, imenuje "naročnik". Kot naročnik se morate strinjati s plačilnimi pogoji, ki so vam predstavljeni ob prijavi na spletnem mestu.

Če ne želite, da se vaša naročnina samodejno podaljša, morate ukrepati pred podaljšanjem. Po prijavi računa ali naročnine morda ne boste prejeli dodatnega obvestila o podaljšanju, zato morate obiskati stran svojega računa in ugotoviti, kdaj bo vaš račun ali naročnina obnovljena. Naročnine se obnavljajo mesečno ali letno, odvisno od obdobja obnovitve, ki ga izberete med postopkom prijave.

Sami ste odgovorni za to, da je kreditna kartica, povezana z vašim računom ali naročnino, posodobljena, da so podatki, objavljeni v zvezi z njo, točni in da ste pooblaščeni za njeno uporabo. Če družba ne more bremeniti vaše kreditne kartice, lahko prekliče vašo naročnino, vi pa lahko izgubite dostop do storitve in vseh podatkov, povezanih z vašo naročnino.

Obračunane naročnine. Nekatere račune je mogoče plačati z izdajo računa, če se stranki o tem sporazumeta. Z računi, za katere se izdajajo računi, so lahko povezane dodatne pristojbine. Če se je družba dogovorila, da bo z vami sklenila razmerje z izdajanjem računov, je treba vse račune plačati v 30 dneh. Strinjate se, da lahko podjetje zaračuna 1,5-odstotne obresti na mesec za zapadle račune in da ste odgovorni za odvetniške stroške in razumne stroške izterjave, ki nastanejo zaradi prizadevanj podjetja za izterjavo zapadlega zneska.

Vračil ni. Družba Ranktracker vam ni dolžna kadar koli zagotoviti povračila. Če se odločite preklicati svoj račun med trajanjem naročnine, vam ne bomo povrnili celotne ali delne vsote. Če se med trajanjem naročnine odločite za znižanje ravni članstva, ste morda upravičeni do plačila nižjega, sorazmernega zneska ob podaljšanju, vendar niste upravičeni do povračila denarja v nobenem trenutku.

Ranktracker je digitalni izdelek in kot tak se strinjate, da se odpovedujete morebitnemu obdobju za razmislek.

Nasveti

Vsebina spletnih strani in storitev ne predstavlja nasveta in se nanjo ne smete zanašati pri sprejemanju ali opustitvi kakršne koli odločitve.

Spremembe spletnih mest in storitev

Družba Ranktracker si pridržuje pravico do spremembe ali odstranitve (začasne ali trajne) spletnih mest in storitev ali katerih koli njihovih delov brez predhodnega obvestila in potrjujete, da vam družba Ranktracker ni odgovorna za nobeno takšno spremembo ali odstranitev.

Družba Ranktracker si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje in nadaljnja uporaba spletnih mest in storitev po kakršnih koli spremembah se šteje kot vaš sprejem teh sprememb.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Spletna mesta in storitve lahko vključujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki jih nadzorujejo in vzdržujejo drugi. Vsaka povezava na druga spletna mesta ne pomeni, da so ta spletna mesta potrjena, in priznavate in se strinjate, da nismo odgovorni za vsebino ali razpoložljivost takih spletnih mest.

Avtorske pravice

Vse avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine na spletnih mestih in storitvah ter njihovi vsebini (vključno, vendar ne omejeno, z oblikovanjem spletnih mest in storitev, besedilom, grafiko ter vso programsko opremo in izvornimi kodami, povezanimi s spletnimi mesti in storitvami) so v lasti družbe Ranktracker ali so licencirane družbi Ranktracker oziroma se drugače uporabljajo v skladu z zakonom.

Pri dostopu do spletnih mest in storitev se strinjate, da boste do vsebine dostopali izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorskih pravic ni dovoljeno prenašati, kopirati, razmnoževati, prenašati, shranjevati, prodajati ali distribuirati nobene vsebine. To izključuje prenos, kopiranje in/ali tiskanje strani spletnih mest in storitev samo za osebno, nekomercialno uporabo.

Pravična uporaba

Ranktracker ne odobrava zlorabe naših preizkusov, saj je to v nasprotju s prvotnim namenom, da se novim uporabnikom omogoči preizkušanje naših funkcij. Poskusno različico lahko uporabite samo enkrat, da se seznanite s storitvijo. Registracija posameznega uporabnika za več preizkusov je strogo prepovedana. Pridržujemo si pravico, da prekličemo ali začasno prekinemo vaš dostop do storitve, če opazimo kakršno koli sumljivo dejavnost, ki upravičeno kaže na to, da zlorabljate naše plačljive račune, doživljenjske račune ali poskuse. Če odkrijemo račun, ki je zlorabil sistem v času poskusnega obdobja. Pridržujemo si pravico do zaračunavanja podaljšanja z ukinitvijo računa do nadaljnjega obvestila. Preprodajanje in deljenje računov je strogo prepovedano, zato si pridržujemo pravico, da te račune brez opozorila ukinemo.

Pravice intelektualne lastnine

Strinjate se, da boste sklenili licenčno pogodbo za programsko opremo, ki jo družba Ranktracker upravičeno zahteva v zvezi s programsko opremo, ki vam je na voljo v skladu s to pogodbo. Potrjujete in se strinjate, da vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s storitvami in vso povezano programsko opremo pripadajo in ostanejo družbi Ranktracker oziroma njenim dobaviteljem.

Odpovedi in omejitev odgovornosti

Spletna mesta in storitve so na voljo v obliki "KAKO JE" in "KAKO JE DOSTOPNO", brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil ter brez kakršnih koli jamstev, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi o zadovoljivi kakovosti, primernosti za določen namen, nedotakljivosti, združljivosti, varnosti in točnosti.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, družba Ranktracker ni odgovorna za nobeno posredno ali posledično izgubo ali škodo (vključno z izgubo posla, priložnosti, podatkov, dobička), ki izhaja iz uporabe spletnih mest in storitev ali je z njimi povezana.

Ranktracker ne jamči, da bodo spletne strani in storitve delovale neprekinjeno ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da spletne strani in storitve ali strežnik ali strežniki, ki omogočajo dostop do spletnih strani ali storitev, ne vsebujejo virusov ali česa drugega, kar bi lahko bilo škodljivo ali uničujoče.

Ne odgovarjamo vam pogodbeno, odškodninsko (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače za kakršno koli škodo ali izgubo zaradi posledic virusov, ki ste jih prejeli prek spletnih mest in storitev, ali zaradi naše nezmožnosti zagotavljanja spletnih mest in storitev v skladu s temi pogoji; ali za kakršno koli gospodarsko izgubo (vključno z izgubo poslovanja, pogodb, dobička, prihodkov, kapitala ali pričakovanih prihrankov), posredno, posebno ali posledično izgubo, izgubo podatkov, dobrega imena ali ugleda, ali za kakršne koli zapravljene stroške, med drugim tudi za stroške uporabe katere koli druge storitve ali izgube zaradi virusov.

Nobena določba teh pogojev se ne sme razlagati tako, da izključuje ali omejuje odgovornost družbe Ranktracker za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica malomarnosti družbe Ranktracker ali njenih zaposlenih ali zastopnikov.

Razen naše odgovornosti za smrt ali poškodbe zaradi naše malomarnosti je vsaka naša odgovornost, ki jo imamo do vas na podlagi pogodbe, civilnega delikta (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo utrpite v zvezi z zagotavljanjem spletnih mest in storitev, omejena na 100 GBP v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

Odškodnina

Strinjate se, da boste družbi Ranktracker ter njenim zaposlenim in zastopnikom povrnili škodo in jih obvarovali pred vsemi obveznostmi, pravnimi stroški, škodo, izgubami, stroški in drugimi izdatki v zvezi z vsemi zahtevki ali tožbami, vloženimi proti družbi Ranktracker, ki izhajajo iz vaše kršitve teh pogojev ali drugih obveznosti, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnih mest in storitev.

Višja sila

Nismo odgovorni za neizpolnitev svojih obveznosti, če nam to prepreči dogodek, na katerega nimamo razumnega vpliva (kar lahko med drugim vključuje stavke, delovne spore, višje sile, vojno, nemire, državljanske tožbe, zlonamerna dejanja ali škodo, izpolnjevanje zakonov, vladnih ali regulativnih odredb, pravil, predpisov ali navodil, dejanja ali opustitve dejanj vlade ali drugega pristojnega organa, nesrečo, odpoved opreme ali storitev, vključno z nedostopnostjo telekomunikacijskih storitev, linij ali druge opreme tretjih oseb, požar, poplavo ali nevihto).

Odpravnina

Če katero koli pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli od teh pogojev neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv iz katerega koli razloga, se takšen pogoj ali določilo razveljavi, preostali pogoji pa ostanejo v veljavi in učinkujejo ter so še naprej zavezujoči in izvršljivi.

Pristojno pravo

Te pogoje ureja in razlaga zakonodaja Anglije in Walesa, kot se uporablja za sporazume, ki so sklenjeni in se v celoti izvajajo znotraj te jurisdikcije, in se podrejate izključni pristojnosti sodišč Anglije in Walesa.

Uporaba naše storitve

Z uporabo naše storitve ne pridobite lastništva nad pravicami intelektualne lastnine v naši storitvi ali vsebini, do katere dostopate.

Naša storitev prikazuje nekatere vsebine, ki niso Ranktrackersove. Za to vsebino je odgovoren izključno subjekt, ki jo daje na voljo. Vsebino lahko pregledamo, da ugotovimo, ali je nezakonita ali krši naša pravila, in odstranimo ali zavrnemo prikaz vsebine, za katero upravičeno menimo, da krši naša pravila ali zakonodajo. Vendar to ne pomeni nujno, da vsebino pregledujemo, zato ne domnevajte, da jo pregledujemo.

Prepoved nadaljnje prodaje ali distribucije storitve

Storitev lahko uporabljate interno v podjetju za namene pridobivanja vpogledov in analiz za optimizacijo svojih spletnih mest in povezanih kampanj.

Razen če družba Ranktracker to izrecno dovoli, se strinjate, da ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, trgovali, preprodajali, dovoljevali dostopa, spreminjali, ustvarjali izvedenih del ali izkoriščali v komercialne namene katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali računalniške kode, ki poganja storitev.

Odgovorni ste za vso uporabo storitve z vašim računom. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti poverilnic spletnega računa.

Blokiranje naslovov IP

Za zaščito celovitosti storitve si Ranktracker pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli prepreči dostop do storitve registracijskim zavezancem in naročnikom z določenih IP-naslovov.

Začasna prekinitev in prenehanje

Plačane in neplačane storitve lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila začasno ustavimo, omejimo ali prekinemo iz katerega koli razloga. Vašo naročnino, LTD ali račun lahko prekličemo zaradi zlorabe, zlorabe naših agentov za pogovor v živo, zaposlenih, osebja in strank v storitvi ranktracker ali zunaj nje, žaljivih obrekovalnih izjav, neaktivnosti.