A feltételek elfogadása

A Ranktracker tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett weboldalakhoz és szolgáltatásokhoz ("weboldalak és szolgáltatások") való hozzáférés és azok használata kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozik. Ön nem használhatja a Weboldalakat és szolgáltatásokat semmilyen olyan célra, amely jogellenes vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek által tiltott. A Weboldalak és Szolgáltatások használatával Ön teljes mértékben elfogadja a jelen közleményben foglalt feltételeket és kizáró nyilatkozatokat. Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, azonnal fel kell hagynia a Weboldalak és Szolgáltatások használatával.

Visszatérítési politika

A jelen Megállapodás alkalmazásában a Webhely vagy a Szolgáltatás bármely részéért fizető Felhasználót "Előfizetőnek" nevezzük. Előfizetőként Ön köteles elfogadni a Webhelyen történő regisztrációkor bemutatott fizetési feltételeket.

Az előfizetők felelősek azért, hogy a megújítás előtt intézkedjenek, ha nem szeretnék, hogy az előfizetésük automatikusan megújuljon. Előfordulhat, hogy a fiókra vagy előfizetésre történő regisztrációt követően nem kap további értesítést a megújulásról, és meg kell látogatnia a fiókja oldalát, hogy megtudja, mikor újul meg a fiókja vagy az előfizetése. Az előfizetések havonta vagy évente ismétlődnek, attól függően, hogy a regisztráció során milyen megújítási időtartamot választott ki.

Ön felelős azért, hogy a fiókjához vagy előfizetéséhez kapcsolódó hitelkártya naprakész legyen, hogy az azzal kapcsolatban közzétett információk pontosak legyenek, és hogy Ön jogosult legyen a kártyahasználatra. Ha a Társaság nem tudja megterhelni a hitelkártyáját, törölhetjük az előfizetését, és Ön elveszítheti a hozzáférést a Szolgáltatáshoz és az előfizetéséhez kapcsolódó adatokhoz.

Számlázott előfizetések. Egyes számlák a felek közös megegyezésével számlázás útján is fizethetők. A számlázott számlákhoz extra díjak kapcsolódhatnak. Ha a Társaság beleegyezett abba, hogy számlázási kapcsolatot létesítsen Önnel, akkor minden számlát 30 napon belül ki kell fizetni. Ön elfogadja, hogy a Vállalat havi 1,5%-os kamatot számíthat fel a késedelmes számlák után, és hogy Önt terhelik az ügyvédi díjak és az ésszerű behajtási költségek, amelyek a Vállalatnak a késedelmes összeg behajtására tett erőfeszítéseiből erednek.

Nincs visszatérítés. A Ranktracker nem köteles visszatérítést nyújtani Önnek bármikor. Ha úgy dönt, hogy az előfizetési időszak alatt lemondja a fiókját, akkor sem részben, sem egészben nem kap visszatérítést. Ha úgy dönt, hogy az előfizetési időszak alatt visszaminősíti a tagsági szintjét, akkor a megújításkor alacsonyabb, arányos összeg fizetésére lehet jogosult, de készpénz-visszatérítésre semmilyen esetben sem jogosult.

A Ranktracker egy digitális termék, és mint ilyen, Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy lemondjon az esetlegesen alkalmazandó türelmi időről.

Tanácsadás

A Weboldalak és a Szolgáltatások tartalma nem minősül tanácsadásnak, és nem szabad rájuk támaszkodni semmilyen döntés meghozatalakor vagy attól való tartózkodáskor.

A weboldalak és szolgáltatások változásai

A Ranktracker fenntartja a jogot, hogy a Weboldalakat és a Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy eltávolítsa (ideiglenesen vagy véglegesen), és Ön megerősíti, hogy a Ranktracker nem vállal felelősséget Önnel szemben az ilyen változtatásokért vagy eltávolításokért.

A Ranktracker fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a Weboldalak és Szolgáltatások bármilyen módosítást követő további használata a módosítások elfogadásának minősül.

Harmadik fél webhelyeire mutató linkek

A Weboldalak és a Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik fél által ellenőrzött és fenntartott weboldalakra mutató linkeket. Az egyéb weboldalakra mutató linkek nem jelentik az ilyen weboldalak jóváhagyását, és Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen oldalak tartalmáért vagy elérhetőségéért.

Szerzői jog

A Weboldalak és a Szolgáltatások, valamint azok tartalmának (beleértve korlátozás nélkül a Weboldalak és a Szolgáltatások dizájnját, szövegét, grafikáját, valamint a Weboldalakhoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi szoftvert és forráskódot) minden szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog a Ranktracker tulajdonát képezi, illetve a Ranktracker számára licencben van biztosítva, vagy más módon, a törvény által megengedett módon használják.

A Weboldalakhoz és Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy a tartalomhoz kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából fér hozzá. A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tartalom nem tölthető le, nem másolható, nem reprodukálható, nem továbbítható, nem tárolható, nem adható el és nem terjeszthető. Ez kizárja a Weboldalak és szolgáltatások oldalainak letöltését, másolását és/vagy kinyomtatását kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából.

Tisztességes használat

A Ranktracker nem nézi el a próbaverziókkal való visszaélést, mivel az ellentétes az eredeti szándékkal, hogy az új felhasználók kipróbálhassák a funkcióinkat. A próbaverzió csak egyszer használható a szolgáltatás megismerése céljából. Egyetlen felhasználó több próbaverzióra történő regisztrálása szigorúan tilos. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük vagy felfüggesszük a Szolgáltatáshoz való hozzáférését, ha bármilyen gyanús tevékenységet észlelünk, amely ésszerűen arra utal, hogy Ön visszaél a fizetős fiókjainkkal, élethosszig tartó & vagy próbaverzióinkkal. Ha olyan fiókot fedezünk fel, amely a próbaidőszak alatt visszaélt a rendszerrel. Fenntartjuk a jogot, hogy további értesítésig a számla megszüntetésével a megújítást felszámoljuk. A fiókok viszonteladása és megosztása szigorúan tilos, fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a fiókokat figyelmeztetés nélkül megszüntessük.

Szellemi tulajdonjogok

Ön beleegyezik abba, hogy a Ranktracker által ésszerűen megkövetelt szoftverlicenc-szerződéseket kössön a jelen szerződés alapján az Ön rendelkezésére bocsátott szoftverek tekintetében. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatásokkal és a kapcsolódó szoftverekkel kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog a Ranktracker vagy adott esetben annak szállítói tulajdonában van és marad.

Kizáró nyilatkozatok és felelősségkorlátozás

A Weboldalakat és a Szolgáltatásokat "AZONOSAN" és "KÉZBESZERZHETŐSÉGI" alapon nyújtjuk, bármiféle képviselet vagy jóváhagyás nélkül, és bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, a kielégítő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre, a kompatibilitásra, a biztonságra és a pontosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

A törvény által megengedett mértékben a Ranktracker nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért (beleértve, de nem kizárólagosan az üzlet, lehetőség, adat, nyereség elvesztését), amely a Weboldalak és a Szolgáltatások használatából vagy azzal kapcsolatban keletkezik.

A Ranktracker nem vállal garanciát arra, hogy a Weboldalak és a Szolgáltatások működése megszakításmentes vagy hibamentes lesz, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a Weboldalak és a Szolgáltatások, illetve a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat elérhetővé tevő szerver vagy szerverek vírusoktól vagy más káros vagy romboló hatású dologtól mentesek.

Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben szerződéses, deliktuális (beleértve a gondatlanságot is) vagy egyéb módon semmilyen kárért vagy veszteségért, amely az Ön által a Weboldalakon és Szolgáltatásokon keresztül kapott vírusok következményeiből, vagy abból ered, hogy a Weboldalakat és Szolgáltatásokat nem a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően nyújtjuk; vagy bármilyen gazdasági veszteségért (beleértve az üzlet, szerződések, nyereség, bevétel, tőke vagy várható megtakarítások elvesztését), bármilyen közvetett, különleges vagy következményes veszteségért, adatvesztésért, jó hírnév elvesztéséért, vagy bármilyen elvesztegetett költségért, beleértve, de nem kizárólag a vírusok által okozott más szolgáltatások vagy veszteségek igénybevételének költségeit.

A jelen Általános Szerződési Feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy kizárják vagy korlátozzák a Ranktracker felelősségét a Ranktracker vagy annak alkalmazottai vagy ügynökei gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért.

A gondatlanságunkból eredő halálesetért vagy sérülésért való felelősségünk kivételével a Weboldalak és Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban Önt ért veszteségekért vagy károkért való felelősségünk akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár más módon, bármely 12 hónapos időszak alatt legfeljebb 100 fontra korlátozódik.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Ranktracker-t és annak alkalmazottait és képviselőit minden felelősségtől, jogi költségtől, kártérítéstől, veszteségtől, költségtől és egyéb kiadástól, amely a Ranktracker ellen benyújtott bármely követeléssel vagy keresettel kapcsolatos, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek Ön általi megszegéséből vagy a Weboldalak és Szolgáltatások Ön általi használatából eredő egyéb kötelezettségekből ered.

Vis maior

Nem vállalunk felelősséget kötelezettségeink teljesítésének elmulasztásáért, ha azt olyan esemény akadályozza meg, amelyre nincs ésszerű ráhatásunk (ide tartoznak többek között sztrájkok, munkaügyi viták, természeti csapások, háború, lázadás, polgári per, rosszindulatú cselekmények vagy károk, törvények, kormányzati vagy hatósági utasítások, szabályok, szabályzatok vagy utasítások betartása, kormányok vagy más illetékes hatóságok cselekményei vagy mulasztásai, baleset, berendezések vagy szolgáltatások hibája, beleértve harmadik fél távközlési szolgáltatásainak, vonalainak vagy más berendezéseinek elérhetetlenségét, tűz, árvíz vagy vihar).

Végkielégítés

Ha a jelen Feltételek bármelyikét bármely illetékes bíróság bármilyen okból érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősíti, akkor az ilyen Feltétel vagy feltétel elválik, és a többi Feltétel és feltétel továbbra is érvényben marad, és továbbra is teljes mértékben hatályban marad, és továbbra is kötelező és végrehajtható.

Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és azokat Anglia és Wales törvényei szerint kell értelmezni, ahogyan azokat a teljes egészében ezen joghatóságon belül kötött és teljesítendő megállapodásokra alkalmazzák, és Ön ezennel aláveti magát Anglia és Wales bíróságainak kizárólagos joghatóságának.

Szolgáltatásunk használata

A Szolgáltatásunk használata nem jogosítja fel Önt a Szolgáltatásunkhoz vagy az Ön által elérhető tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogok tulajdonjogára.

Szolgáltatásunk olyan tartalmat jelenít meg, amely nem a Ranktrackersé. Ez a tartalom kizárólag az azt elérhetővé tevő szervezet felelőssége. A tartalmat felülvizsgálhatjuk annak megállapítása érdekében, hogy az jogellenes-e vagy sérti-e a szabályzatainkat, és eltávolíthatjuk vagy megtagadhatjuk az olyan tartalmak megjelenítését, amelyekről ésszerűen úgy véljük, hogy sértik a szabályzatainkat vagy a törvényt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tartalmat felülvizsgáljuk, ezért kérjük, ne feltételezze, hogy ezt tesszük.

A szolgáltatás továbbértékesítése vagy terjesztése tilos

Ön jogosult a Szolgáltatást a vállalaton belül, a weboldal(ak) és a kapcsolódó kampányok optimalizálása érdekében betekintést és elemzést nyerni.

A Ranktracker által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön beleegyezik, hogy nem reprodukálja, nem másolja, nem másolja, nem adja el, nem kereskedik, nem adja tovább, nem engedélyezi a hozzáférést, nem módosítja, nem hoz létre származékos műveket, és nem használja ki kereskedelmi célokra a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, illetve a Szolgáltatáshoz vagy a Szolgáltatást működtető számítógépes kódhoz való hozzáférést.

Ön felelős a Szolgáltatásnak az Ön fiókját használó minden használatáért. Ön felelős az online fiókja hitelesítő adatainak bizalmas kezeléséért.

IP-címek blokkolása

A Szolgáltatás integritásának védelme érdekében a Ranktracker fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor letiltsa bizonyos IP-címekről érkező regisztrálók és előfizetők hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

Felfüggesztés és megszüntetés

Bármilyen okból bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a Fizetett és nem fizetett szolgáltatásokat. Megszüntethetjük előfizetését, LTD & vagy fiókját visszaélés, visszaélés a livechat ügynökeinkkel, alkalmazottakkal, személyzettel & ügyfelekkel szemben a ranktracker szolgáltatáson vagy azon kívül, rágalmazó, becsületsértő kijelentések, inaktivitás miatt.