Akceptacja warunków

Dostęp i korzystanie ze stron internetowych i usług ("Strony internetowe i Usługi") należących do Ranktracker lub przez niego obsługiwanych podlega wyłącznie niniejszym Warunkom. Użytkownik nie będzie korzystał ze Stron i Usług w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki. Korzystając z Witryn i Usług, użytkownik w pełni akceptuje zasady, warunki i zastrzeżenia zawarte w niniejszym powiadomieniu. Jeśli nie akceptujesz tych Warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania ze Stron internetowych i Usług.

Polityka Zwrotów

Dla celów niniejszej Umowy, Użytkownik, który płaci za jakąkolwiek część Strony lub Usługi będzie określany jako "Abonent". Jako Abonent, musisz zgodzić się na warunki płatności przedstawione Ci w momencie rejestracji na Stronie.

Abonent jest odpowiedzialny za podjęcie działań przed odnowieniem subskrypcji, jeśli nie chce, aby jego subskrypcja była odnawiana automatycznie. Użytkownik może nie otrzymać powiadomienia o odnowieniu subskrypcji po zarejestrowaniu się na koncie lub subskrypcji i musi odwiedzić stronę swojego konta, aby dowiedzieć się, kiedy jego konto lub subskrypcja ma zostać odnowiona. Subskrypcje odnawiają się co miesiąc lub co rok, w zależności od terminu odnowienia wybranego podczas procesu rejestracji.

Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że karta kredytowa powiązana z jego kontem lub subskrypcją jest aktualna, że informacje umieszczone w związku z nią są dokładne i że jest upoważniony do jej używania. Jeśli Spółka nie będzie w stanie obciążyć karty kredytowej użytkownika, może anulować jego subskrypcję, a użytkownik może stracić dostęp do Usługi i wszelkich danych związanych z subskrypcją.

Subskrypcje fakturowane. Niektóre konta mogą być opłacane za pomocą fakturowania, za obopólną zgodą stron. Z kontami fakturowanymi mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Jeśli Spółka zgodziła się nawiązać z użytkownikiem stosunek fakturowania, wszystkie faktury muszą być zapłacone w ciągu 30 dni. Dystrybutor zgadza się, że Spółka może naliczać odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie za zaległe rachunki oraz że ponosi odpowiedzialność za honoraria adwokackie i uzasadnione koszty windykacji wynikające z wysiłków Spółki mających na celu odzyskanie zaległych kwot.

Brak zwrotów. Ranktracker nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w jakimkolwiek czasie. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie konta w trakcie trwania okresu subskrypcji, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy w całości ani w części. Jeśli zdecydujesz się na obniżenie poziomu członkostwa w trakcie trwania subskrypcji, możesz mieć prawo do zapłacenia niższej, proporcjonalnej kwoty przy odnowieniu subskrypcji, ale nie masz prawa do zwrotu gotówki w żadnym momencie.

Ranktracker jest produktem cyfrowym i jako taki wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich okresów odstąpienia od umowy, które mogą mieć zastosowanie.

Porady

Zawartość Stron Internetowych i Usług nie stanowi porady i nie należy się na niej opierać przy podejmowaniu lub powstrzymywaniu się od podejmowania jakichkolwiek decyzji.

Zmiany na Stronach Internetowych i w Usługach

Ranktracker zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia (tymczasowo lub na stałe) Stron i Usług lub dowolnej ich części bez uprzedzenia, a użytkownik potwierdza, że Ranktracker nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu takiej zmiany lub usunięcia.

Ranktracker zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, a dalsze korzystanie ze Stron i Usług po wprowadzeniu zmian będzie uważane za akceptację tych zmian.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strony Internetowe i Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, które są kontrolowane i utrzymywane przez inne podmioty. Wszelkie łącza do innych stron internetowych nie stanowią poparcia dla takich stron internetowych, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub dostępność takich stron.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej dotyczące stron internetowych i Usług oraz ich zawartości (w tym bez ograniczeń projekty stron internetowych i Usług, tekst, grafika oraz całe oprogramowanie i kody źródłowe związane ze stronami internetowymi i Usługami) są własnością lub są licencjonowane przez Ranktracker lub w inny sposób wykorzystywane zgodnie z prawem.

Uzyskując dostęp do Stron i Usług, użytkownik wyraża zgodę na dostęp do treści wyłącznie dla swojego osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna z treści nie może być pobierana, kopiowana, reprodukowana, przesyłana, przechowywana, sprzedawana lub dystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wyklucza to pobieranie, kopiowanie i/lub drukowanie stron Witryn i Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Uczciwe wykorzystanie

Ranktracker nie toleruje nadużywania wersji próbnych, ponieważ jest to sprzeczne z pierwotnym zamiarem umożliwienia nowym użytkownikom wypróbowania naszych funkcji. Wersja próbna może być użyta tylko raz, w celu zapoznania się z usługą. Zabronione jest rejestrowanie się przez jednego użytkownika w wielu testach. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zawieszenia Twojego dostępu do Serwisu, jeśli zauważymy jakiekolwiek podejrzane działania, które w sposób uzasadniony wskazują na to, że nadużywasz naszych płatnych kont, kont dożywotnich i próbnych. Jeśli odkryjemy konto, które nadużyło systemu podczas okresu próbnego. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za odnowienie konta i zamknięcia konta do odwołania. Odsprzedaż i dzielenie się kontami jest surowo zabronione, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia takich kont bez ostrzeżenia.

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik zgadza się na zawarcie wszelkich umów licencyjnych na oprogramowanie, które są wymagane przez Ranktracker w odniesieniu do oprogramowania udostępnionego użytkownikowi w ramach niniejszej umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa własności intelektualnej do usług i wszelkiego związanego z nimi oprogramowania przysługują i pozostaną własnością Ranktracker lub odpowiednio jego dostawców.

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

Strony internetowe i Usługi są dostarczane w stanie "JAKIM JEST" i "JAKI DOSTĘPNY" bez jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień i bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i dokładności.

W zakresie dozwolonym przez prawo Ranktracker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody (w tym bez ograniczeń utratę biznesu, możliwości, danych, zysków) wynikające z lub w związku z korzystaniem ze stron internetowych i Usług.

Ranktracker nie gwarantuje, że funkcjonalność stron internetowych i Usług będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że strony internetowe i Usługi lub serwer lub serwery, które udostępniają strony internetowe lub Usługi są wolne od wirusów lub innych szkodliwych lub destrukcyjnych elementów.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z konsekwencji wirusów otrzymanych przez użytkownika za pośrednictwem Stron Internetowych i Usług lub z naszego zaniechania dostarczania Stron Internetowych i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami; ani za żadne straty ekonomiczne (w tym utratę działalności, kontraktów, zysków, przychodów, kapitału lub przewidywanych oszczędności), jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne lub wynikowe, utratę danych, dobrego imienia lub reputacji, ani za jakiekolwiek zmarnowane wydatki, w tym między innymi koszty korzystania z innych usług lub straty spowodowane przez wirusy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może być interpretowane w sposób wykluczający lub ograniczający odpowiedzialność Ranktracker za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania Ranktracker lub jego pracowników lub agentów.

Z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, wszelka odpowiedzialność Ranktracker wobec użytkownika, wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, za straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z udostępnianiem stron internetowych i usług jest ograniczona do 100 funtów w ciągu 12 miesięcy.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić Ranktracker, jego pracowników i agentów z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, opłaty prawne, szkody, straty, koszty i inne wydatki związane z wszelkimi roszczeniami lub pozwami wniesionymi przeciwko Ranktracker wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków lub innych zobowiązań wynikających z korzystania przez niego z witryn internetowych i usług.

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie naszych zobowiązań, jeśli uniemożliwia nam to zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą (które może obejmować, bez ograniczeń, strajki, spory pracownicze, działania siły wyższej, wojnę, zamieszki, działania cywilne, złośliwe działania lub szkody, zgodność z prawem, rządowym lub regulacyjnym nakazem, zasadą, regulacją lub poleceniem, działanie lub zaniechanie rządu lub innego właściwego organu, wypadek, awarię sprzętu lub usług, w tym niedostępność usług telekomunikacyjnych stron trzecich, linii lub innego sprzętu, pożar, powódź lub burzę).

Odprawa

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, nielegalny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taki Warunek zostanie rozdzielony, a pozostałe Warunki przetrwają i pozostaną w pełnej mocy oraz będą nadal wiążące i wykonalne.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i Postanowienia podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, stosowanym do umów zawieranych i wykonywanych w całości w ramach tej jurysdykcji, a Ty niniejszym poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Korzystanie z naszych usług

Korzystanie z naszego Serwisu nie daje użytkownikowi prawa własności jakichkolwiek praw własności intelektualnej do naszego Serwisu lub treści, do których ma dostęp.

Nasz Serwis wyświetla pewne treści, które nie należą do Ranktrackers. Za te treści odpowiada wyłącznie podmiot, który je udostępnia. Możemy przeglądać treści w celu ustalenia, czy są one nielegalne lub naruszają nasze zasady i możemy usunąć lub odmówić wyświetlenia treści, które naszym zdaniem naruszają nasze zasady lub prawo. Nie oznacza to jednak, że przeglądamy treści, więc proszę nie zakładać, że tak jest.

Zakaz odsprzedaży lub redystrybucji usługi

Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi wewnętrznie w ramach firmy w celu uzyskania spostrzeżeń i analiz w celu optymalizacji swojej strony internetowej (stron internetowych) i powiązanych kampanii.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Ranktracker, użytkownik zgadza się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać, zezwalać na dostęp, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych lub wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części usługi, korzystania z usługi, dostępu do usługi lub kodu komputerowego zasilającego usługę.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Usługi przy użyciu swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych uwierzytelniających do swojego konta online.

Blokowanie adresów IP

W celu ochrony integralności usługi, Ranktracker zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie, według własnego uznania, do zablokowania rejestrującym i abonentom z określonych adresów IP dostępu do usługi.

Zawieszenie i wypowiedzenie

Możemy zawiesić, ograniczyć lub zakończyć płatne i niepłatne usługi z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Możemy zakończyć Twój abonament, LTD & lub konto z powodu nadużycia, nadużycia do naszych agentów livechat, pracowników, personelu & klientów na lub poza usługą ranktracker, zniesławiających oświadczeń, braku aktywności.