• Lidské zdroje (HR) a technologické inovace

Budoucnost HR technologií: Inovace, které formují pracoviště zítřka

  • Felix Rose-Collins
  • 7 min read
Budoucnost HR technologií: Inovace, které formují pracoviště zítřka

Úvodní stránka

Budoucnost personálních technologií má přinést revoluci na pracovišti a inovace, které uspokojí měnící se potřeby. Nástroje poháněné umělou inteligencí zefektivní nábor zaměstnanců a budou využívat analýzu dat k efektivnímu přiřazování kandidátů k pracovním pozicím. Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR) vylepší školicí programy a nabídnou pohlcující a interaktivní vzdělávací zážitky. Chatboti a virtuální asistenti zautomatizují rutinní úkoly v oblasti lidských zdrojů a uvolní čas pro strategické iniciativy. Technologie blockchain zabezpečí citlivé údaje o lidských zdrojích a zajistí transparentnost a důvěryhodnost záznamů o zaměstnancích. Prediktivní analytika umožní personalistům předpovídat trendy a přijímat rozhodnutí založená na datech pro plánování pracovních sil a strategie udržení zaměstnanců. Nástroje pro práci na dálku, včetně pokročilých řešení zabezpečení koncových bodů a bezpečných platforem pro práci na dálku, se budou dále vyvíjet. Tyto technologie podporují flexibilní uspořádání práce, zlepšují spolupráci v rámci distribuovaných týmů Společně také utvářejí dynamické a agilní pracoviště zítřka, podporují produktivitu, zapojení zaměstnanců a jejich pohodu. Integrace technologie VPN do systémů HR Tech zajišťuje bezpečný a bezproblémový vzdálený přístup pro zaměstnance po celém světě a zvyšuje efektivitu a ochranu dat.

thehrdigest

Zdroj:

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) v náboru zaměstnanců

Technologie umělé inteligence a ML přinášejí revoluci do procesu náboru tím, že automatizují opakující se úkoly, snižují předpojatost a zlepšují vyhledávání kandidátů. Nástroje poháněné umělou inteligencí mohou analyzovat životopisy, prověřovat kandidáty a dokonce vést úvodní pohovory prostřednictvím chatbotů. Tyto inteligentní automatizační technologie pomáhají personálním týmům šetřit čas a zdroje a zároveň zajišťují spravedlivý a efektivní náborový proces.

Algoritmy ML mohou také předpovídat fluktuaci zaměstnanců a identifikovat vzorce v údajích o pracovní síle, což umožňuje proaktivní strategie udržení zaměstnanců. Schopnost umělé inteligence rychle a přesně analyzovat obrovské množství dat umožňuje společnostem přijímat rozhodnutí založená na datech při náboru, což vede k lepšímu náboru a zvýšení celkové produktivity pracovní síly.

Problémy, jako jsou obavy o ochranu osobních údajů a zajištění toho, aby algoritmy nebyly zaujaté, však vyžadují pečlivou pozornost etickým aspektům při zavádění AI a ML do náboru.Můžete se ponořit do světa nejlépe hodnocených nástrojů Aitechfy ještě dnes!

Analýza dat pro rozhodování v oblasti lidských zdrojů

Analýza dat se stala základem moderního řízení lidských zdrojů a nabízí hluboký vhled do dynamiky pracovní síly a stavu organizace. Využitím analytiky lidí mohou personalisté využívat data z různých zdrojů, jako jsou HRIS, hodnocení výkonu a průzkumy, a odhalovat tak vzorce a korelace.

Pokročilé analytické nástroje pak tato data převádějí na užitečné poznatky pro získávání talentů, školení, plánování nástupnictví a strategii pracovní síly. Analytické nástroje mohou například identifikovat vysoce výkonné jedince, předpovídat míru fluktuace a upozornit na nedostatky v kvalifikaci v rámci organizace. Tyto poznatky umožňují vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů přijímat informovaná rozhodnutí založená na datech, která zvyšují celkovou výkonnost a spokojenost zaměstnanců.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Efektivní analýza dat v oblasti lidských zdrojů však vyžaduje robustní procesy sběru dat, odborné znalosti v oblasti analytiky a závazek k ochraně soukromí a etickému využívání dat, což zajistí, že poznatky budou přesné a přínosné pro organizaci i její zaměstnance.

Platformy zaměstnaneckých zkušeností (EXPs)

Platformy Employee Experience Platforms (EXPs) jsou robustní řešení zaměřená na zlepšení všech aspektů cesty zaměstnanců v organizaci. Tyto platformy bezproblémově integrují různé HR funkce, jako je onboarding, řízení výkonu, systémy zpětné vazby, vzdělávací zdroje a wellness iniciativy. EXP nabízejí zaměstnancům jednotné rozhraní pro přístup ke službám HR, spolupráci s kolegy, včasnou zpětnou vazbu a sledování jejich kariérního růstu. Upřednostňováním zkušeností zaměstnanců mohou společnosti zvýšit angažovanost, produktivitu a míru udržení zaměstnanců.

Funkce EXP, jako je personalizovaný nástup do zaměstnání, průběžná zpětná vazba, na míru šité vzdělávací cesty a podpora wellness, vytvářejí pozitivní pracovní prostředí a posilují pocit sounáležitosti. Tyto platformy také umožňují HR týmům shromažďovat cenné údaje o spokojenosti zaměstnanců, trendech výkonnosti a míře zapojení, což usnadňuje informované rozhodování a cílené zásahy.

V konečném důsledku hrají EXP klíčovou roli při utváření kultury neustálého zlepšování a zajišťování toho, aby se zaměstnanci cítili ceněni a motivováni, což vede k vyšší produktivitě a loajalitě zaměstnanců.

Nástroje pro vzdálenou práci a spolupráci

Pandemie COVID-19 byla katalyzátorem rozsáhlého zavádění nástrojů pro vzdálenou práci a spolupráci, které změnily fungování organizací. Personální oddělení přijala technická řešení v oblasti lidských zdrojů, jako jsou videokonferenční platformy, software pro řízení projektů, triviální hry pro práci a nástroje pro digitální spolupráci, aby efektivně podporovala týmy pracující na dálku. Tyto nástroje usnadňují bezproblémovou komunikaci, nahrávání virtuálních schůzek, sdílení dokumentů a správu úkolů, čímž překlenují propast mezi geograficky rozptýlenými týmy.

Odborníci na lidské zdroje hrají klíčovou roli při zavádění a optimalizaci těchto technologií, aby mohli zaměstnanci efektivně pracovat odkudkoli. Dohlížejí na výběr, nasazení a školení týkající se nástrojů pro práci na dálku, přičemž kladou důraz na použitelnost, bezpečnost a produktivitu. Kromě toho HR týmy využívají tyto nástroje k podpoře soudržnosti týmu, udržování angažovanosti zaměstnanců a monitorování výkonu na dálku. Vzhledem k tomu, že práce na dálku se nadále vyvíjí jako hlavní pracovní model, strategický přístup personálního oddělení k technologiím pro práci na dálku je i nadále zásadní pro úspěch organizace a pohodu zaměstnanců v digitálním věku.

Gamifikace pro vzdělávání a rozvoj

Gamifikace se stala mocným nástrojem pro transformaci iniciativ v oblasti vzdělávání a rozvoje (L&D) v organizacích. Začleněním herních prvků, jako jsou body, odznaky, žebříčky a výzvy, do vzdělávacích programů mohou HR týmy zvýšit angažovanost, motivaci a udržení znalostí zaměstnanců.

Díky platformám pro výuku formou her je školení interaktivní, personalizované a příjemné, což vede ke zvýšení míry účasti a zlepšení výsledků učení. Tento přístup je obzvláště účinný při zvyšování a zvyšování kvalifikace a podpoře průběžného vzdělávání v dynamickém podnikatelském prostředí.

Gamifikace využívá vnitřní motivace, jako je soutěživost, úspěch a pokrok, a činí výuku poutavější a přesvědčivější. Podporuje zaměstnance, aby se aktivně zapojovali, stanovovali si cíle a sledovali svůj pokrok, což vede k hlubšímu pochopení konceptů a dovedností.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Kromě toho lze iniciativy v oblasti vzdělávání a rozvoje pomocí her přizpůsobit individuálním stylům a preferencím, čímž se vytvoří inkluzivnější a efektivnější vzdělávací prostředí. Celkově lze říci, že gamifikace přidává tradičním metodám školení vrstvu vzrušení a zapojení, což z ní činí cennou strategii pro podporu rozvoje zaměstnanců a růstu organizace.

Technologie pro rozmanitost, rovnost a začlenění (DEI)

Podpora rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) se stala strategickou prioritou mnoha organizací a technologická řešení v oblasti lidských zdrojů hrají při prosazování těchto iniciativ klíčovou roli. Technologie zaměřené na DEI pomáhají organizacím zmírňovat předsudky v náborových procesech, podporovat inkluzivní jazyk v komunikaci, sledovat metriky rozmanitosti a usnadňovat efektivní programy školení o rozmanitosti.

Algoritmy umělé inteligence jsou obzvláště užitečné při analýze popisů pracovních pozic s ohledem na neobjektivní jazyk, při anonymizaci informací o uchazečích během úvodní kontroly, aby se snížila nevědomá zaujatost, a při poskytování cenných informací o ukazatelích rozmanitosti v celé organizaci. Tyto technologie nejen podporují úsilí personálního oddělení o budování rozmanitých a inkluzivních pracovišť, ale také přispívají k podpoře kultury sounáležitosti a respektu mezi zaměstnanci.

Využitím technologií DEI mohou organizace zlepšit své postupy při náboru zaměstnanců, zlepšit jejich zapojení a udržení a vytvořit spravedlivější a inkluzivnější pracovní prostředí. Tyto nástroje umožňují personálním týmům přijímat rozhodnutí založená na datech a zavádět cílené strategie, které podporují rozmanitost, rovnost a inkluzi v průběhu celého životního cyklu zaměstnanců.

Blockchain pro HR procesy

Technologie blockchain dělá významné pokroky v revoluci personálních procesů, zejména v oblasti ověřování identity, správy pověření a mezd. Inherentní vlastnosti blockchainu, jako je bezpečnost, transparentnost a neměnnost, nabízejí robustní rámec pro správu citlivých údajů o zaměstnancích.

V oblasti ověřování totožnosti zajišťuje blockchain bezpečnou a proti manipulaci odolnou metodu ověřování totožnosti zaměstnanců, čímž snižuje riziko krádeže identity a podvodů. Systémy správy pověření založené na blockchainu poskytují decentralizovanou a transparentní platformu pro ukládání a ověřování vzdělání, certifikací a profesních úspěchů. To nejen zefektivňuje proces ověřování, ale také zvyšuje důvěryhodnost a eliminuje potřebu zprostředkovatelských ověřovacích služeb.

Kromě toho může blockchain zlepšit správu mezd tím, že bezpečně ukládá a zpracovává informace o platbách zaměstnanců, zajišťuje přesnost a snižuje riziko chyb nebo manipulací.

Technologie blockchain nabízí personálním oddělením výkonný nástroj pro zvýšení bezpečnosti dat, zefektivnění procesů a zlepšení celkové efektivity při řízení úkolů souvisejících s lidskými zdroji.

Automatizace robotických procesů (RPA) pro personální operace

Robotics Process Automation

Zdroj:

Automatizace robotických procesů (RPA) přináší revoluci v oblasti lidských zdrojů tím, že automatizuje opakující se úkoly založené na pravidlech, jako je zpracování mezd, správa benefitů a zadávání dat. Roboti RPA jsou navrženi tak, aby tyto úkoly prováděli rychle a přesně, čímž výrazně snižují manuální úsilí a chyby.

Implementace RPA do personálních operací přináší několik výhod. Zaprvé zbavuje personalisty všedních úkolů a umožňuje jim soustředit se na strategické iniciativy a smysluplnější interakce se zaměstnanci. To vede ke zvýšení produktivity a efektivity v rámci HR oddělení. Za druhé, RPA zajišťuje konzistenci a přesnost HR procesů, což vede ke snížení chyb a rizik v oblasti dodržování předpisů.

Kromě toho RPA zlepšuje celkovou zkušenost zaměstnanců tím, že zajišťuje včasné a přesné služby v oblasti lidských zdrojů. Zaměstnanci mohou těžit z rychlejší odezvy, přesného zpracování mezd a zefektivnění správy benefitů, což v konečném důsledku přispívá k vyšší míře spokojenosti.

Virtuální realita (VR) pro výcvik a simulaci

Technologie virtuální reality (VR) přináší revoluci do školení a simulací v odvětvích, jako je zdravotnictví, výroba a zákaznický servis. V oblasti lidských zdrojů se VR využívá k vytváření pohlcujících a realistických pracovních scénářů, k provádění virtuálních školení na pracovišti a ke zlepšení rozvoje měkkých dovedností.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Pomocí VR simulací se zaměstnanci mohou zapojit do interaktivního učení, které věrně napodobuje situace v reálném světě. Tyto simulace umožňují zaměstnancům procvičovat a zdokonalovat své dovednosti v bezpečném a kontrolovaném prostředí bez rizika spojeného se skutečnými problémy na pracovišti. Školení ve virtuální realitě může zahrnovat širokou škálu scénářů, od zvládání obtížných interakcí se zákazníky až po nácvik protokolů reakce na mimořádné události.

Přínosy virtuální reality pro školení a simulace v oblasti lidských zdrojů jsou značné. Vede k lepšímu uchování znalostí, lepšímu výkonu a větší sebedůvěře zaměstnanců, když se s podobnými situacemi setkají ve svých skutečných pracovních rolích. Školení ve VR může být navíc ve srovnání s tradičními metodami školení poutavější a působivější, což z něj činí cenný nástroj pro oddělení lidských zdrojů, která se snaží zlepšit rozvoj a připravenost zaměstnanců.

Řešení pro pohodu zaměstnanců poháněná umělou inteligencí

Pohoda zaměstnanců se stala ústředním bodem řízení pracovních sil, zejména v souvislosti s nárůstem vzdálené práce a hybridních modelů, které způsobují zvýšený stres. Do řešení těchto problémů vstupují řešení poháněná umělou inteligencí, která využívají analýzu dat ke sledování nálady zaměstnanců a odhalování příznaků vyhoření nebo neangažovanosti.

Tato řešení nabízejí personalizované intervence, jako je virtuální podpora duševního zdraví, programy zvládání stresu, cvičení všímavosti a nástroje pro udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Využitím umělé inteligence mohou organizace proaktivně identifikovat problémové oblasti a přizpůsobit podporu individuálním potřebám zaměstnanců, což v konečném důsledku zvyšuje míru udržení zaměstnanců, úroveň produktivity a celkovou spokojenost na pracovišti.

V dnešním dynamickém pracovním prostředí je klíčová schopnost řešení pro zajištění pohody poháněných umělou inteligencí poskytovat poznatky v reálném čase a škálovatelné zásahy. Upřednostňováním pohody zaměstnanců organizace nejen podporují zdravější a spokojenější zaměstnance, ale také vytvářejí odolnější a produktivnější kulturu pracoviště.

Závěr

Inovace v oblasti HR technologií mění budoucnost práce tím, že zlepšují postupy náboru, zlepšují zkušenosti zaměstnanců, optimalizují personální operace a podporují pohodu zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že organizace procházejí digitální transformací a vyvíjející se dynamikou pracoviště, může efektivní využití těchto technologií vést ke konkurenčním výhodám, větší agilitě a angažovanější a odolnější pracovní síle. Budoucnost HR technologií spočívá v neustálých inovacích, strategickém zavádění nových technologií a přístupu zaměřeném na člověka, který povede k úspěchu organizace v digitálním věku.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app