Přijetí podmínek

Váš přístup na webové stránky a služby (dále jen "webové stránky a služby") vlastněné nebo provozované společností Ranktracker a jejich používání se řídí výhradně těmito smluvními podmínkami. Webové stránky a služby nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami. Používáním Webových stránek a služeb plně přijímáte podmínky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti obsažené v tomto oznámení. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžitě přestat Webové stránky a služby používat.

Zásady vracení peněz

Pro účely této smlouvy se uživatel, který platí za jakoukoli část stránek nebo služby, označuje jako "předplatitel". Jako Předplatitel musíte souhlasit s platebními podmínkami, které vám byly předloženy při registraci na Stránkách.

Pokud nechcete, aby se vaše předplatné automaticky obnovovalo, musíte před obnovením provést příslušná opatření. Po registraci účtu nebo předplatného nemusíte obdržet žádné další oznámení o obnovení a musíte navštívit stránku svého účtu, abyste zjistili, kdy se má váš účet nebo předplatné obnovit. Předplatné se obnovuje buď měsíčně, nebo ročně, v závislosti na termínu obnovení, který jste si zvolili během procesu registrace.

Jste zodpovědní za to, že kreditní karta spojená s vaším účtem nebo předplatným je aktuální, že informace zveřejněné v souvislosti s ní jsou přesné a že jste oprávněni ji používat. Pokud společnost nebude moci vaši kreditní kartu nabít, můžeme vaše předplatné zrušit a vy můžete ztratit přístup ke službě a veškerým datům spojeným s vaším předplatným.

Fakturované předplatné. Některé účty lze po vzájemné dohodě stran hradit prostřednictvím faktury. S fakturovanými účty mohou být spojeny další poplatky. Pokud se společnost dohodla, že s vámi vstoupí do fakturovaného vztahu, musí být všechny faktury uhrazeny do 30 dnů. Souhlasíte s tím, že Společnost může účtovat úrok ve výši 1,5 % měsíčně za účty po splatnosti a že jste povinni uhradit poplatky za právní zastoupení a přiměřené náklady na vymáhání vzniklé v důsledku snahy Společnosti vymáhat částky po splatnosti.

Žádné náhrady. Společnost Ranktracker není povinna vám kdykoli vrátit peníze. Pokud se rozhodnete zrušit svůj účet v průběhu platnosti předplatného, nebude vám vrácena celá částka ani její část. Pokud se rozhodnete snížit úroveň svého členství během doby trvání předplatného, můžete mít při obnovení nárok na zaplacení nižší, poměrné částky, ale nemáte nárok na vrácení peněz v žádném okamžiku.

Ranktracker je digitální produkt, a proto souhlasíte s tím, že se vzdáváte případné lhůty na rozmyšlenou.

Poradenství

Obsah webových stránek a služeb nepředstavuje radu a nemělo by se na něj spoléhat při přijímání nebo zdržení se jakéhokoli rozhodnutí.

Změny webových stránek a služeb

Společnost Ranktracker si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit (dočasně nebo trvale) Webové stránky a Služby nebo jakoukoli jejich část bez předchozího upozornění a vy potvrzujete, že společnost Ranktracker vůči vám nenese odpovědnost za jakoukoli takovou změnu nebo odstranění.

Společnost Ranktracker si rovněž vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto smluvní podmínky a vaše další používání webových stránek a služeb po jakékoli změně se považuje za váš souhlas s takovou změnou.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky a služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou řízeny a spravovány jinými subjekty. Jakýkoli odkaz na jiné webové stránky neznamená podporu těchto stránek a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za obsah nebo dostupnost takových stránek.

Autorská práva

Veškerá autorská práva, ochranné známky a veškerá další práva duševního vlastnictví k Webovým stránkám a službám a jejich obsahu (mimo jiné včetně návrhů Webových stránek a služeb, textu, grafiky a veškerého softwaru a zdrojových kódů souvisejících s Webovými stránkami a službami) jsou vlastnictvím společnosti Ranktracker nebo jsou jí licencovány či jinak využívány v souladu se zákonem.

Přístupem na webové stránky a služby souhlasíte s tím, že k obsahu budete přistupovat výhradně pro své osobní, nekomerční použití. Žádný obsah nesmí být stahován, kopírován, reprodukován, přenášen, uchováván, prodáván nebo distribuován bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. To vylučuje stahování, kopírování a/nebo tisk stránek Webových stránek a služeb pouze pro osobní, nekomerční použití.

Spravedlivé používání

Společnost Ranktracker neschvaluje žádné zneužívání našich zkušebních verzí, protože je to v rozporu s původním záměrem umožnit novým uživatelům vyzkoušet si naše funkce. Zkušební verzi lze použít pouze jednou za účelem seznámení se službou. Registrace jednoho uživatele do více zkušebních verzí je přísně zakázána. Vyhrazujeme si právo zrušit nebo pozastavit váš přístup ke službě, pokud zjistíme jakoukoli podezřelou aktivitu, která důvodně poukazuje na to, že zneužíváte naše placené účty, doživotní & nebo zkušební verze. Pokud zjistíme, že během zkušební doby došlo ke zneužití účtu. Vyhrazujeme si právo účtovat obnovení s ukončením účtu až do dalšího oznámení. Přeprodávání a sdílení účtů je přísně zakázáno, vyhrazujeme si právo tyto účty bez varování ukončit.

Práva duševního vlastnictví

Souhlasíte s tím, že uzavřete jakoukoli licenční smlouvu na software, kterou společnost Ranktracker v přiměřené míře vyžaduje v souvislosti s jakýmkoli softwarem, který vám byl zpřístupněn na základě této smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá práva duševního vlastnictví ke službám a veškerému souvisejícímu softwaru náleží a zůstávají společnosti Ranktracker, případně jejím dodavatelům.

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Webové stránky a služby jsou poskytovány "TAK, JAK JSOU" a "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", bez jakéhokoli prohlášení nebo potvrzení a bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv, kompatibility, bezpečnosti a přesnosti.

V rozsahu povoleném zákonem nenese společnost Ranktracker odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody (včetně, ale ne výlučně, ztráty obchodu, příležitostí, dat, zisků), které vznikly v důsledku používání Webových stránek a Služeb nebo v souvislosti s nimi.

Společnost Ranktracker neposkytuje žádnou záruku, že funkčnost webových stránek a služeb bude nepřerušovaná nebo bezchybná, že budou odstraněny závady nebo že webové stránky a služby nebo server či servery, které webové stránky nebo služby zpřístupňují, neobsahují viry ani nic jiného, co by mohlo být škodlivé nebo destruktivní.

Neneseme vůči vám smluvní, deliktní (včetně nedbalosti) ani jinou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu vyplývající z důsledků virů, které jste obdrželi prostřednictvím webových stránek a služeb, nebo z našeho selhání při poskytování webových stránek a služeb v souladu s těmito smluvními podmínkami; ani za jakékoli ekonomické ztráty (včetně ztráty podnikání, smluv, zisků, příjmů, kapitálu nebo očekávaných úspor), nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, ztráty dat, dobrého jména nebo pověsti nebo za jakékoli zbytečné výdaje, mimo jiné včetně nákladů na používání jiných služeb nebo ztrát způsobených viry.

Žádné ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat tak, že by vylučovalo nebo omezovalo odpovědnost společnosti Ranktracker za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti společnosti Ranktracker nebo jejích zaměstnanců či zástupců.

S výjimkou naší odpovědnosti za smrt nebo zranění v důsledku naší nedbalosti je naše odpovědnost vůči vám, ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti) nebo jiná, za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte v souvislosti s poskytováním webových stránek a služeb, omezena na 100 liber v jakémkoli 12měsíčním období.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Ranktracker a její zaměstnance a zástupce zbavíte odpovědnosti za veškeré závazky, právní poplatky, škody, ztráty, náklady a další výdaje v souvislosti s jakýmikoliv nároky nebo žalobami vznesenými proti společnosti Ranktracker, které vzniknou v důsledku jakéhokoliv porušení těchto Smluvních podmínek z vaší strany nebo jiných závazků vyplývajících z vašeho používání Webových stránek a Služeb.

Vyšší moc

Neodpovídáme za nesplnění našich povinností, pokud nám v tom zabrání událost, kterou nemůžeme ovlivnit (což může zahrnovat mimo jiné stávky, pracovní spory, zásahy vyšší moci, válku, nepokoje, občanské akce, zlovolné činy nebo škody, dodržování zákonů, vládních nebo regulačních příkazů, pravidel, nařízení nebo pokynů, jednání nebo opomenutí vlády nebo jiného příslušného orgánu, nehodu, selhání zařízení nebo služeb, včetně nedostupnosti telekomunikačních služeb, linek nebo jiných zařízení třetích stran, požár, povodeň nebo bouři).

Odstupné

Pokud by některá z těchto Podmínek byla jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, pak se taková Podmínka oddělí a ostatní Podmínky zůstanou v platnosti a účinnosti a budou nadále závazné a vymahatelné.

Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu, které se vztahují na smlouvy uzavřené a plněné výhradně v rámci této jurisdikce, a vy se tímto podřizujete výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Používání našich služeb

Používáním naší služby nezískáváte žádná práva duševního vlastnictví k naší službě ani k obsahu, ke kterému máte přístup.

Naše služba zobrazuje obsah, který nepatří společnosti Ranktrackers. Za tento obsah je výhradně odpovědný subjekt, který jej zpřístupňuje. Obsah můžeme kontrolovat, abychom zjistili, zda není nezákonný nebo zda neporušuje naše zásady, a obsah, o kterém se důvodně domníváme, že porušuje naše zásady nebo zákon, můžeme odstranit nebo odmítnout zobrazit. To však nutně neznamená, že obsah kontrolujeme, takže to prosím nepředpokládejte.

Zákaz dalšího prodeje nebo šíření služby

Službu smíte používat interně v rámci společnosti za účelem získání poznatků a analýzy pro optimalizaci vašich webových stránek a souvisejících kampaní.

S výjimkou případů výslovně povolených společností Ranktracker souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, vyměňovat, dále prodávat, povolovat přístup, upravovat, vytvářet odvozená díla ani využívat ke komerčním účelům žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo počítačovému kódu, který Službu pohání.

Jste zodpovědní za veškeré používání služby prostřednictvím svého účtu. Odpovídáte za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů ke svému online účtu.

Blokování IP adres

Za účelem ochrany integrity služby si společnost Ranktracker vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení zablokovat přístup ke službě registrantům a předplatitelům z určitých IP adres.

Pozastavení a ukončení

Placené a neplacené služby můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit, omezit nebo ukončit z jakéhokoli důvodu. Můžeme ukončit vaše předplatné, LTD nebo účet z důvodu zneužití, zneužití našich agentů livechatu, zaměstnanců, personálu a zákazníků ve službě ranktracker nebo mimo ni, pomlouvačných hanlivých prohlášení, nečinnosti.