Aksept av vilkår

Din tilgang til og bruk av nettsteder og tjenester ("nettstedene og tjenestene") som eies eller drives av Ranktracker, er utelukkende underlagt disse vilkårene og betingelsene. Du skal ikke bruke nettsidene og tjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene. Ved å bruke nettsidene og tjenestene godtar du fullt ut vilkårene, betingelsene og ansvarsfraskrivelsene i denne kunngjøringen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedene og tjenestene.

Retningslinjer for refusjon

I forbindelse med denne avtalen skal en bruker som betaler for en del av nettstedet eller tjenesten, omtales som en "abonnent". Som abonnent må du godta betalingsbetingelsene som presenteres for deg når du registrerer deg på nettstedet.

Hvis du ikke ønsker at abonnementet skal fornyes automatisk, må du selv gjøre noe før det fornyes. Det kan hende at du ikke mottar ytterligere varsel om fornyelse etter at du har registrert deg for en konto eller et abonnement, og du må besøke kontosiden din for å finne ut når kontoen eller abonnementet ditt skal fornyes. Abonnementene fornyes enten månedlig eller årlig, avhengig av fornyelsesperioden du velger under registreringsprosessen.

Du er ansvarlig for å sikre at kredittkortet som er knyttet til kontoen eller abonnementet ditt, er oppdatert, at informasjonen som er lagt ut i forbindelse med det, er nøyaktig, og at du er autorisert til å bruke det. Hvis selskapet ikke kan belaste kredittkortet ditt, kan vi kansellere abonnementet ditt, og du kan miste tilgangen til tjenesten og eventuelle data knyttet til abonnementet ditt.

Fakturerte abonnementer. Noen kontoer kan betales via faktura etter gjensidig avtale mellom partene. Det kan være ekstra gebyrer knyttet til fakturerte kontoer. Hvis selskapet har avtalt å inngå et faktureringsforhold med deg, må alle fakturaer betales innen 30 dager. Du samtykker i at selskapet kan kreve renter på 1,5 % per måned for forfalte regninger, og at du er ansvarlig for advokatsalær og rimelige inndrivelseskostnader som følge av selskapets forsøk på å inndrive forfalte beløp.

Ingen refusjon. Ranktracker er ikke forpliktet til å gi deg refusjon på noe tidspunkt. Hvis du velger å si opp kontoen din i løpet av abonnementsperioden, vil du ikke få refundert hele eller deler av beløpet. Hvis du velger å nedgradere medlemsnivået ditt i løpet av abonnementsperioden, kan du ha rett til å betale et lavere, forholdsmessig beløp ved fornyelse, men du har ikke rett til kontant refusjon på noe tidspunkt.

Ranktracker er et digitalt produkt, og som sådan godtar du å gi ditt samtykke til å gi avkall på en eventuell angrefrist.

Rådgivning

Innholdet på nettsidene og tjenestene utgjør ikke rådgivning og bør ikke legges til grunn for å fatte eller avstå fra å fatte beslutninger.

Endringer i nettsteder og tjenester

Ranktracker forbeholder seg retten til å endre eller fjerne (midlertidig eller permanent) nettsidene og tjenestene eller deler av dem uten varsel, og du bekrefter at Ranktracker ikke er ansvarlig overfor deg for slike endringer eller fjerning.

Ranktracker forbeholder seg også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, og din fortsatte bruk av nettsidene og tjenestene etter eventuelle endringer skal anses som din aksept av en slik endring.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedene og tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som kontrolleres og vedlikeholdes av andre. Enhver lenke til andre nettsteder er ikke en godkjenning av slike nettsteder, og du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.

Opphavsrett

All opphavsrett, alle varemerker og alle andre immaterielle rettigheter til nettsidene og tjenestene og deres innhold (inkludert, men ikke begrenset til, nettsidene og tjenestenes design, tekst, grafikk og all programvare og kildekoder knyttet til nettsidene og tjenestene) eies av eller lisensieres til Ranktracker eller brukes på annen måte som tillatt ved lov.

Når du går inn på nettstedene og tjenestene, samtykker du i at du kun bruker innholdet til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingenting av innholdet kan lastes ned, kopieres, reproduseres, overføres, lagres, selges eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaveren. Dette omfatter ikke nedlasting, kopiering og/eller utskrift av sider på nettsidene og tjenestene for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Rettferdig bruk

Ranktracker tolererer ikke misbruk av prøveversjonene våre, da det strider mot den opprinnelige hensikten med å la nye brukere prøve ut funksjonene våre. Prøveperioden kan bare brukes én gang for å bli kjent med tjenesten. Det er strengt forbudt for en enkelt bruker å registrere seg for flere prøveversjoner. Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller suspendere tilgangen din til tjenesten hvis vi ser mistenkelig aktivitet som med rimelighet peker på at du misbruker våre betalte kontoer, livstid og eller prøveversjoner. Hvis vi oppdager en konto som har misbrukt systemet under prøveperioden. Vi forbeholder oss retten til å belaste fornyelsen med oppsigelse av kontoen inntil videre. Videresalg og deling av kontoer er strengt forbudt, vi forbeholder oss retten til å avslutte disse kontoene uten forvarsel.

Immaterielle rettigheter

Du samtykker i å inngå enhver programvarelisensavtale som med rimelighet kreves av Ranktracker med hensyn til programvare som gjøres tilgjengelig for deg i henhold til denne avtalen. Du erkjenner og samtykker i at alle immaterielle rettigheter til tjenestene og eventuell tilhørende programvare tilhører og skal forbli tilhørende Ranktracker, eller dets leverandører, alt etter hva som er hensiktsmessig.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Nettsidene og tjenestene leveres "SOM DE ER" og "SOM TILGJENGELIG" uten noen representasjon eller godkjenning og uten noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.

I den grad loven tillater det, er Ranktracker ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av virksomhet, muligheter, data, fortjeneste) som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av nettsidene og tjenestene.

Ranktracker gir ingen garanti for at funksjonaliteten til nettsidene og tjenestene vil være uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet eller at nettsidene og tjenestene eller serveren eller serverne som gjør nettsidene eller tjenestene tilgjengelige, er fri for virus eller annet som kan være skadelig eller ødeleggende.

Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg i henhold til kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte for skade eller tap som oppstår som følge av konsekvensene av virus som du mottar via nettsidene og tjenestene eller av vår manglende evne til å levere nettsidene og tjenestene i samsvar med disse vilkårene og betingelsene; eller økonomiske tap (inkludert tap av virksomhet, kontrakter, fortjeneste, inntekter, kapital eller forventede besparelser), indirekte, spesielle eller følgeskader, tap av data, goodwill eller omdømme eller for eventuelle bortkastede utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, kostnadene ved bruk av andre tjenester eller tap forårsaket av virus.

Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal tolkes slik at det utelukker eller begrenser Ranktrackers ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet fra Ranktracker eller dets ansatte eller agenter.

Med unntak av vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet, er ethvert ansvar vi måtte ha overfor deg, enten i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte for tap eller skade som du har lidd i forbindelse med levering av nettstedene og tjenestene, begrenset til £ 100 i løpet av en 12-måneders periode.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Ranktracker og dets ansatte og agenter skadesløse fra og mot alt ansvar, juridiske gebyrer, skader, tap, kostnader og andre utgifter i forbindelse med eventuelle krav eller søksmål mot Ranktracker som følge av brudd på disse vilkårene og betingelsene eller annet ansvar som oppstår som følge av din bruk av nettsidene og tjenestene.

Force majeure

Vi er ikke ansvarlige for manglende oppfyllelse av våre forpliktelser hvis vi er forhindret fra å gjøre det av en hendelse utenfor vår rimelige kontroll (som kan omfatte, uten begrensning, streik, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, krig, opprør, sivile handlinger, ondsinnede handlinger eller skader, overholdelse av lover, statlige eller regulatoriske pålegg, regler, forskrifter eller instrukser, enhver handling eller unnlatelse fra en regjering eller annen kompetent myndighet, ulykke, svikt i utstyr eller tjenester, inkludert utilgjengelighet av tredjeparts telekommunikasjonstjenester, linjer eller annet utstyr, brann, flom eller storm).

Avgangsvederlag

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene av en eller annen grunn blir kjent ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal et slikt vilkår eller en slik betingelse oppheves, og de gjenværende vilkårene og betingelsene skal fortsatt gjelde og være bindende og håndhevbare.

Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, slik de anvendes på avtaler som inngås og skal utføres i sin helhet innenfor slik jurisdiksjon, og du underkaster deg herved den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Bruke tjenesten vår

Bruk av tjenesten vår gir deg ikke eierskap til noen immaterielle rettigheter i tjenesten vår eller innholdet du får tilgang til.

Tjenesten vår viser noe innhold som ikke tilhører Ranktrackers. Dette innholdet er eneansvarlig for enheten som gjør det tilgjengelig. Vi kan gjennomgå innhold for å avgjøre om det er ulovlig eller bryter med retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold som vi med rimelighet mener bryter med retningslinjene våre eller loven. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi gjennomgår innholdet, så ikke gå ut fra at vi gjør det.

Ingen videresalg eller videredistribusjon av tjenesten

Du har tillatelse til å bruke tjenesten internt i selskapet for å få innsikt og analyse for å optimalisere nettstedet/nettsidene dine og relaterte kampanjer.

Med mindre det er uttrykkelig godkjent av Ranktracker, godtar du å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, handle, videreselge, tillate tilgang, endre, lage avledede verk eller utnytte for kommersielle formål, noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller datakoden som driver tjenesten.

Du er ansvarlig for all bruk av tjenesten ved hjelp av kontoen din. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen din.

Blokkering av IP-adresser

For å beskytte tjenestens integritet forbeholder Ranktracker seg retten til når som helst og etter eget skjønn å blokkere registranter og abonnenter fra bestemte IP-adresser fra å få tilgang til tjenesten.

Suspensjon og oppsigelse

Vi kan suspendere, begrense eller avslutte betalte og ubetalte tjenester av en hvilken som helst grunn når som helst uten varsel. Vi kan avslutte abonnementet ditt, LTD og / eller kontoen din på grunn av misbruk, misbruk av våre livechat-agenter, ansatte, ansatte og kunder på eller utenfor ranktracker-tjenesten, ærekrenkende ærekrenkende uttalelser, inaktivitet.