Aanvaarding van de voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van websites en diensten ("de Websites en Diensten") die eigendom zijn van of beheerd worden door Ranktracker is uitsluitend onderworpen aan deze Voorwaarden. U zult de Websites en Diensten niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites en Diensten gaat u volledig akkoord met de voorwaarden, condities en disclaimers die in deze kennisgeving zijn opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van de Websites en Diensten onmiddellijk te staken.

Terugbetalingsbeleid

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een Gebruiker die betaalt voor enig deel van de Site of Dienst een "Abonnee" genoemd. Als abonnee dient u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden die aan u worden gepresenteerd op het moment dat u zich op de Site aanmeldt.

Abonnees zijn verantwoordelijk voor het nemen van actie voorafgaand aan de verlenging als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd. Het is mogelijk dat u geen bericht ontvangt over uw verlenging nadat u zich hebt aangemeld voor een account of abonnement, en u moet uw accountpagina bezoeken om te zien wanneer uw account of abonnement is ingesteld op verlenging. Abonnementen worden maandelijks of jaarlijks vernieuwd, afhankelijk van de vernieuwingstermijn die u tijdens het aanmeldingsproces hebt gekozen

U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de creditcard die is gekoppeld aan uw account of abonnement up-to-date is, dat de informatie die is geplaatst in verband met het correct is, en dat u gemachtigd bent om het te gebruiken. Indien het Bedrijf uw creditcard niet kan belasten, kunnen wij uw abonnement annuleren en kunt u de toegang tot de Service en alle gegevens met betrekking tot uw abonnement verliezen.

Gefactureerde Abonnementen. Sommige accounts kunnen worden betaald via facturering met wederzijdse instemming tussen de partijen. Er kunnen extra kosten verbonden zijn aan gefactureerde accounts. Indien het Bedrijf is overeengekomen om een factureringsrelatie met u aan te gaan, dienen alle facturen binnen 30 dagen betaald te worden. U stemt ermee in dat het Bedrijf een rente van 1,5% per maand in rekening kan brengen voor achterstallige rekeningen en dat u aansprakelijk bent voor advocatenhonoraria en redelijke incassokosten die voortvloeien uit de inspanningen van het Bedrijf om achterstallige bedragen te innen.

Geen Terugbetalingen. Ranktracker is niet verplicht om u op enig moment een terugbetaling te verstrekken. Als u ervoor kiest om uw account te annuleren tijdens uw abonnementstermijn, zult u niet terugbetaald worden in zijn geheel of gedeeltelijk. Als u ervoor kiest om uw lidmaatschapsniveau te verlagen gedurende uw abonnementstermijn, kunt u recht hebben op een lager, pro-rata bedrag bij verlenging, maar u heeft geen recht op een contante terugbetaling op enig moment.

Ranktracker is een digitaal product en als zodanig stemt u ermee in om af te zien van enige afkoelingsperiode die van toepassing kan zijn.

Advies

De inhoud van de Websites en Diensten vormt geen advies en er dient niet op te worden vertrouwd bij het nemen of nalaten van een beslissing.

Wijzigingen aan websites en diensten

Ranktracker behoudt zich het recht voor om de Websites en Diensten of enig deel daarvan (tijdelijk of permanent) te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigt dat Ranktracker niet aansprakelijk zal zijn jegens u voor een dergelijke wijziging of verwijdering.

Ranktracker behoudt zich ook het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en uw voortgezet gebruik van de Websites en Diensten na enige wijziging zal worden beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging.

De Websites en Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de Websites en Diensten en hun inhoud (inclusief zonder beperking de Websites en Diensten ontwerpen, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes verbonden met de Websites en Diensten) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Ranktracker of anderszins gebruikt zoals toegestaan door de wet.

Bij het betreden van de Websites en Diensten gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult betreden. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Dit sluit het downloaden, kopiëren en/of afdrukken van pagina's van de Websites en Diensten uit, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Eerlijk gebruik

Ranktracker staat geen misbruik van onze trials toe aangezien het tegen de oorspronkelijke bedoeling in gaat van het toestaan van nieuwe gebruikers om onze functies uit te proberen. Trial kan slechts eenmalig worden gebruikt om kennis te maken met de Dienst. Een enkele gebruiker die zich registreert voor meerdere proefversies is ten strengste verboden. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Dienst te annuleren of op te schorten als wij verdachte activiteiten zien die er redelijkerwijs op wijzen dat u misbruik maakt van onze betaalde accounts, lifetime & of trials. Als wij een account ontdekken die misbruik heeft gemaakt van het systeem tijdens de proefperiode. Wij behouden ons het recht voor om de verlenging met beëindiging van de account tot nader order in rekening te brengen. Resellen en delen van accounts is ten strengste verboden, wij behouden ons het recht voor om deze accounts te beëindigen zonder waarschuwing.

Intellectuele eigendomsrechten

U gaat akkoord met het aangaan van elke software licentie overeenkomst die redelijkerwijs door Ranktracker wordt vereist met betrekking tot elke software die aan u beschikbaar wordt gesteld onder deze overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten in de diensten en eventuele bijbehorende software berusten bij en blijven berusten bij Ranktracker, of haar leveranciers, voor zover van toepassing.

Disclaimers en Beperking van Aansprakelijkheid

De Websites en Diensten worden verstrekt op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring gemaakt en zonder garantie van enige soort of uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Voor zover toegestaan door de wet, zal Ranktracker niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, data, winsten) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Websites en Diensten.

Ranktracker geeft geen garantie dat de functionaliteit van de Websites en Diensten ononderbroken of foutvrij zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Websites en Diensten of de server of servers die de Website of Diensten beschikbaar maken vrij zijn van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enige schade of verlies als gevolg van de gevolgen van virussen ontvangen door u via de Web Sites en Diensten of van ons falen om de Web Sites en Diensten te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden; of enige economische verliezen (met inbegrip van verlies van zaken, contracten, winsten, inkomsten, kapitaal of verwachte besparingen), enige indirecte, bijzondere of gevolgschade, verlies van gegevens, goodwill of reputatie of voor enige verspilde kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van het gebruik van een andere dienst of verliezen veroorzaakt door virussen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal zo worden geïnterpreteerd dat het de aansprakelijkheid van Ranktracker voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Ranktracker of die van zijn werknemers of agenten uitsluit of beperkt.

Behalve voor onze aansprakelijkheid voor dood of letsel als resultaat van onze nalatigheid is elke aansprakelijkheid die wij jegens u kunnen hebben, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enig verlies of schade geleden door u met betrekking tot de levering van de Websites en Diensten beperkt tot £100 in elke periode van 12 maanden.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Ranktracker en zijn werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven met betrekking tot enige claims of acties die tegen Ranktracker worden ingesteld als gevolg van enige schending door u van deze Algemene Voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de Websites en Diensten.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen indien wij verhinderd worden dit te doen door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle (welke kan omvatten, zonder beperking, stakingen, arbeidsgeschillen, daden van God, oorlog, oproer, burgerlijke actie, kwaadwillige daden of schade, naleving van enige wet, overheids- of reguleringsbevel, regel, regeling of aanwijzing, enig handelen of nalaten van enige overheid of andere bevoegde autoriteit, ongeval, apparatuur of dienstuitval, inclusief het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten van derden, lijnen of andere apparatuur, brand, overstroming of storm).

Afscheid

Indien enige van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zou worden verklaard om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank, dan zal een dergelijke Bepaling of Voorwaarde worden gescheiden en zullen de overige Algemene Voorwaarden van kracht blijven en bindend en uitvoerbaar blijven.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zoals deze worden toegepast op overeenkomsten die volledig binnen dit rechtsgebied zijn aangegaan en moeten worden uitgevoerd, en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze dienst gebruiken

Het gebruik van onze Service geeft u geen eigendom van enige intellectuele eigendomsrechten op onze Service of de inhoud waartoe u toegang verkrijgt.

Onze Dienst toont sommige inhoud die niet van Ranktrackers is. Deze inhoud is de verantwoordelijkheid van de entiteit die het beschikbaar maakt. Wij kunnen inhoud beoordelen om te bepalen of het illegaal is of ons beleid overtreedt, en wij kunnen inhoud verwijderen of weigeren weer te geven waarvan wij redelijkerwijs geloven dat het ons beleid of de wet overtreedt. Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat wij inhoud beoordelen, dus ga er alstublieft niet van uit dat wij dat doen.

Geen wederverkoop of herdistributie van de dienst

Het is u toegestaan om de Dienst intern binnen het bedrijf te gebruiken voor het verkrijgen van inzichten en analyses om uw website(s) en bijbehorende campagnes te optimaliseren.

Behalve zoals uitdrukkelijk door Ranktracker geautoriseerd, gaat u ermee akkoord niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen, toegang verlenen, wijzigen, afgeleide werken creëren, of exploiteren voor enige commerciële doeleinden, enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of computercode die de Dienst van stroom voorziet.

U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de Dienst met gebruik van uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw online accountgegevens.

Blokkeren van IP-adressen

Om de integriteit van de Service te beschermen, behoudt Ranktracker zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken inschrijvers en abonnees van bepaalde IP-adressen de toegang tot de Service te ontzeggen.

Schorsing en beëindiging

Wij kunnen de Betaalde & Onbetaalde Diensten om welke reden dan ook op ieder moment zonder aankondiging opschorten, beperken, of beëindigen. Wij kunnen uw abonnement, LTD & of account beëindigen wegens misbruik, misbruik naar onze livechat agenten, werknemers, personeel & klanten op of buiten de ranktracker service, lasterlijke lasterlijke uitlatingen, inactiviteit.