• Technológia

Rozhodovanie založené na údajoch: ako môže posunúť krivky rastu

  • Lisa
  • 5 min read
Rozhodovanie založené na údajoch: ako môže posunúť krivky rastu

Úvod

Preč sú časy, keď sa obchodné rozhodnutia prijímali len na základe pocitu a dohadov. S obrovským nárastom objemu dát a nových technológií, ktoré umožňujú spoločnostiam ich zber, spracovanie a analýzu, sa firmy rozhodli začleniť ich čo najviac do svojich obchodných operácií, konkrétne - do tvorby stratégií, v snahe udržať si konkurenčnú výhodu.

Či už ide o predaj, marketing alebo dokonca ľudské zdroje - údaje sú dnes hnacou silou akéhokoľvek aspektu vášho podnikania. Samotná agregácia množstva údajov však neprinesie okamžité výsledky - musíte vedieť, ako ich efektívne využiť.

Je tiež veľmi dôležité určiť oblasti, v ktorých môže vaša firma najviac profitovať z údajov. Pridajte sa k nám, aby sme podrobnejšie preskúmali rozhodovanie založené na údajoch spolu s jeho hlavnými výhodami a spôsobmi, ako implementáciou takýchto riešení podporiť rast vášho podniku.

Čo je to rozhodovanie založené na údajoch (DDDM)?

What is data-driven decision-making (DDDM) (Zdroj: onlinedegrees.unr.edu)

Rozhodovanie založené na údajoch (DDDM) je proces prijímania obchodných rozhodnutí na základe poznatkov založených na údajoch. Tento typ rozhodovania sa ukázal ako prospešný pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť, obchodný model alebo odvetvie, pretože umožňuje prijímať informovanejšie a presnejšie rozhodnutia, ktoré možno prijímať rýchlo a efektívne.

DDDM je obzvlášť užitočný v marketingu, predaji, zákazníckych službách a riadení dodávateľského reťazca, kde môže pomôcť identifikovať trendy, analyzovať správanie zákazníkov, merať výkon a vytvárať lepšie prognózy. Využíva sa aj v mnohých ďalších oblastiach podnikania, ako sú financie, ľudské zdroje a vývoj produktov. Napríklad podľa odborníkov zo spoločnosti Continuity2 - poskytovateľa softvéru na zabezpečenie kontinuity podnikania - je nevyhnutné začať s identifikáciou jednotlivých bodov zlyhania, aby ste zabezpečili kontinuitu podnikania a ochránili tak zhromaždené údaje.

Na úspešnú implementáciu DDDM musia mať podniky prístup k spoľahlivým a presným údajom. Údaje by mali byť ľahko dostupné a zrozumiteľné pre rôzne zainteresované strany, aby mohli prijímať informované rozhodnutia. Nástroje na vizualizáciu údajov im môžu pomôcť premeniť údaje na poznatky.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Podľa spoločnosti McKinsey Global Management Consulting sa našťastie objavuje čoraz viac znakov uznávania hodnoty údajov a zvyšovania dátovej gramotnosti. "Spoločnosti, ktoré už teraz vidia, že k ich zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) prispieva 20 % napríklad umelá inteligencia (AI), sa s oveľa väčšou pravdepodobnosťou zapájajú do dátových postupov, ktoré tieto vlastnosti podporujú."

Výhody DDDM

Rozhodovanie založené na údajoch (DDDM) môže podnikom, ktoré sú ochotné vynaložiť potrebné investície, priniesť celý rad výhod. Patria medzi ne:

Zníženie rizík

Po prvé, umožňuje podnikom prijímať informovanejšie a presnejšie rozhodnutia, čím znižuje riziká spojené s rozhodovaním bez spoľahlivých údajov.

Monitorovaním kľúčových metrík a ukazovateľov výkonnosti môžu podniky rýchlo identifikovať potenciálne problémy a prijať nápravné opatrenia, čo znižuje pravdepodobnosť nákladných chýb alebo im pomáha úplne sa vyhnúť.

Úspora nákladov

Okrem toho môže pomôcť znížiť náklady tým, že identifikuje oblasti neefektívnosti, čo umožní spoločnostiam zefektívniť ich prevádzku a zvýšiť ziskovosť.

Platí to najmä v oblastiach, ako je riadenie zásob a optimalizácia cien, kde rozhodnutia založené na údajoch môžu podnikom pomôcť znížiť náklady spojené s nadmernými zásobami alebo podhodnotením cien ich produktov.

Rýchlejší rozhodovací proces

Rozhodovanie založené na údajoch tiež pomáha urýchliť rozhodovacie procesy a eliminuje potrebu spoliehať sa na intuíciu. To môže podnikom pomôcť rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na trhu, čo im umožní udržať si konkurencieschopnosť.

Hodí sa v situáciách, keď ide o čas, napríklad pri reakcii na sťažnosť zákazníka alebo pri riešení krízovej situácie.

Informované predpovede

Okrem toho rozhodovanie založené na údajoch umožňuje spoločnostiam robiť presnejšie prognózy budúcich výsledkov vďaka pochopeniu súčasných trendov a analýze údajov o výkonnosti v minulosti.

To môže podnikom pomôcť plánovať budúci rast a pripraviť sa na neočakávané udalosti informovaným spôsobom.

Maximalizácia marketingových výdavkov

Okrem toho môžu podniky vďaka poznatkom založeným na údajoch presnejšie merať návratnosť investícií (ROI) do svojich marketingových kampaní a podľa potreby zavádzať akčné zmeny do marketingových stratégií. To im pomáha maximalizovať marketingové výdavky a zabezpečiť ich efektívne využitie.

Z marketingového hľadiska DDDM tiež umožňuje podnikom určiť, ktoré marketingové kanály sú najúčinnejšie, a podľa toho upraviť svoje marketingové stratégie. To im pomáha osloviť správne publikum správnym posolstvom - a v správnom čase, čo vedie k zvýšeniu návratnosti investícií z ich marketingového úsilia.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Rozhodovanie založené na údajoch napokon pomáha zvyšovať spokojnosť zákazníkov, pretože umožňuje spoločnostiam lepšie pochopiť potreby zákazníkov a vyvíjať produkty a služby, ktoré tieto potreby spĺňajú.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Podniky tak môžu vytvárať lepšie skúsenosti pre svojich zákazníkov, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu ich lojality a lepšiemu rozpoznaniu značky.

Ako využívať údaje na podporu rastu podniku

How to use data to drive business growth (Zdroj: www.imd.org)

Ako vidíte, rozhodovanie založené na údajoch môže byť silným nástrojom na podporu rastu podniku bez ohľadu na odvetvie. Či už ide o elektronický obchod alebo vývoj bezplatnej faxovej aplikácie, DDDM podporuje rast podniku a zlepšuje výkonnosť spoločnosti mnohými spôsobmi.

Pozrime sa bližšie na to, ako môžu podniky využívať DDDM na podporu obchodného rastu:

Zvážte ciele a stanovte priority

Vždy sa začína identifikáciou vašich obchodných cieľov a oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť. Po ich určení je čas určiť ich priority a zamerať sa najprv na najkritickejšie problémy. To vám pomôže zistiť, kde začať pri rozhodovaní založenom na údajoch.

V ktorých oblastiach vášho podnikania máte najväčšie problémy dosiahnuť pokrok?

Ak je napríklad vaším cieľom zvýšiť predaj, mali by ste uprednostniť zber a analýzu údajov o správaní zákazníkov, aktivitách konkurencie a trendoch na trhu. Potom môžete tieto údaje použiť na vypracovanie stratégií na zvýšenie predaja.

Zhromažďovanie relevantných údajov

Po stanovení priorít cieľov je ďalším krokom zber príslušných údajov. Tieto údaje by sa mali zhromažďovať z rôznych zdrojov, ako sú prieskumy medzi zákazníkmi, marketingové kampane, správy o predaji, finančné dokumenty a ďalšie.

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby boli údaje presné a aktuálne.

Analyzujte údaje a pochopte cestu zákazníka

Po získaní údajov je čas na ich analýzu. Tento proces zahŕňa identifikáciu vzorcov, trendov a korelácií medzi rôznymi premennými. To vám môže pomôcť získať cenné poznatky o tom, ako sa správajú zákazníci, ako sa správa konkurencia alebo ako sa vyvíja trh.

Využitím poznatkov založených na údajoch môžu podniky lepšie pochopiť správanie, preferencie a záujmy svojich zákazníkov. Umožňuje im to vytvárať cielené kampane, ktoré majú väčšiu pravdepodobnosť konverzie a generujú vyššie príjmy.

Podniky by sa tiež mali snažiť pochopiť cestu zákazníka od prvého kontaktu až po nákup. Pochopením jednotlivých fáz cesty a identifikovaním príležitostí na zlepšenie môžu podniky vyvinúť stratégie, ktoré povedú k lepším zákazníckym skúsenostiam a zvýšeniu predaja.

Vo všeobecnosti by sa analýza mala vykonávať pravidelne, pretože údaje sa môžu rýchlo meniť a vy musíte držať krok so zmenami, aby ste ich mohli sledovať.

Implementácia automatizovaných procesov

Implement automated processes Zdroj: apac-insider.com

Automatizácia určitých procesov môže podnikom pomôcť ušetriť čas a úsilie a zároveň zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali konzistentne a presne.

Napríklad automatizácia vyššie uvedených procesov zberu údajov a využívanie umelej inteligencie (AI) na analýzu zozbieraných údajov umožní podnikom zefektívniť ich pracovné postupy a prispieť k rýchlejšiemu prijímaniu lepších rozhodnutí.

Využitie prediktívnej analýzy

Prediktívna analýza môže podnikom pomôcť pochopiť správanie zákazníkov a ešte presnejšie predvídať budúce trendy. Tieto informácie sa potom môžu použiť na vypracovanie marketingových stratégií, ktoré pomôžu podporiť rast podniku.

Podniky môžu napríklad využiť prediktívnu analýzu na identifikáciu nových cieľových skupín alebo na vytvorenie personalizovaných ponúk, ktoré zvýšia angažovanosť a predaj.

Konajte na základe poznatkov

Teraz je čas vyvodiť závery a začať plánovať stratégiu. To môže zahŕňať vytvorenie plánov pre nové produkty a služby, úpravu marketingových stratégií alebo dokonca realizáciu zmien v prevádzkových procesoch.

Mali by ste tiež zvážiť potenciálne riziká a príležitosti, ktoré môžu vyplynúť z vašich rozhodnutí.

Meranie úspechu a úprava

Nakoniec by ste si mali uvedomiť, že je veľmi dôležité merať úspešnosť vašich rozhodnutí v čase. To možno dosiahnuť definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) špeciálne pre vašu firmu.

Potom môžu podniky analýzou dátových bodov a ukazovateľov, ako je spokojnosť zákazníkov, predajné čísla, príjmy a návštevnosť webových stránok, identifikovať dôležité ukazovatele, ktoré naznačujú, ako dobre sa darí ich podnikaniu.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Meranie úspechu vám umožní sledovať pokrok a podľa potreby a za pochodu upravovať stratégie a plány, čím sa zabezpečí, že vaša firma je na dobrej ceste k rastu a plneniu svojich cieľov.

Záver

Rozhodovanie založené na údajoch pomáha spoločnostiam zlepšiť ich činnosť a stratégie tým, že im umožňuje prijímať presnejšie rozhodnutia na základe údajov. Pomocou analýzy údajov môžu spoločnosti lepšie porozumieť svojim zákazníkom a vypracovať stratégie, ktoré im pomôžu rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnuť ich ciele.

Využitím poznatkov založených na údajoch môžu spoločnosti odhaliť oblasti neefektívnosti a slabé miesta vo svojich procesoch. Môžu tiež určiť, ktoré stratégie fungujú a ktoré nie, čo im umožní prijímať lepšie rozhodnutia do budúcnosti.

Okrem toho rozhodovanie založené na údajoch môže spoločnostiam pomôcť identifikovať nové príležitosti alebo trhy, ktoré treba preskúmať, a prijímať informovanejšie rozhodnutia, pokiaľ ide o investície do nových technológií alebo produktov.

Rozhodovanie založené na údajoch celkovo pomáha spoločnostiam posúvať krivky rastu tým, že im poskytuje informácie, ktoré potrebujú na prijímanie správnych rozhodnutí v správnom čase. To im umožňuje zamerať sa na oblasti, v ktorých môžu dosiahnuť najväčší úspech, a riadiť svoj rast rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Lisa

Lisa

Content Marketer

Lisa has her master’s degree in Marketing Management, but writing is her one true passion. When not in front of her laptop, you can find Lisa reading, experimenting with new recipes, or exploring the city.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app