Prijatie podmienok

Váš prístup k webovým stránkam a službám (ďalej len "webové stránky a služby"), ktoré vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť Ranktracker, a ich používanie podlieha výlučne týmto Podmienkam. Webové lokality a služby nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Podmienkami. Používaním Webových lokalít a služieb plne akceptujete podmienky, ustanovenia a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti obsiahnuté v tomto oznámení. Ak tieto podmienky neakceptujete, musíte okamžite prestať používať webové lokality a služby.

Zásady vrátenia peňazí

Na účely tejto zmluvy sa používateľ, ktorý platí za akúkoľvek časť stránky alebo služby, označuje ako "predplatiteľ". Ako Odberateľ musíte súhlasiť s platobnými podmienkami, ktoré vám boli predložené v čase registrácie na Stránke.

Ak nechcete, aby sa vaše predplatné automaticky obnovovalo, musíte pred obnovením vykonať príslušné kroky. Po zaregistrovaní účtu alebo predplatného nemusíte dostať ďalšie oznámenie o obnovení a musíte navštíviť stránku svojho účtu, aby ste zistili, kedy je nastavené obnovenie vášho účtu alebo predplatného. Predplatné sa obnovuje buď mesačne, alebo ročne, v závislosti od termínu obnovenia, ktorý ste si vybrali počas procesu registrácie

Ste zodpovední za to, že kreditná karta spojená s vaším účtom alebo predplatným je aktuálna, že informácie zverejnené v súvislosti s ňou sú presné a že ste oprávnení ju používať. Ak spoločnosť nebude môcť účtovať sumu z vašej kreditnej karty, môžeme zrušiť vaše predplatné a vy môžete stratiť prístup k službe a všetkým údajom spojeným s vaším predplatným.

Fakturované predplatné. Niektoré účty sa môžu po vzájomnej dohode strán uhrádzať prostredníctvom faktúry. S fakturovanými účtami môžu byť spojené dodatočné poplatky. Ak sa spoločnosť dohodla, že s vami vstúpi do fakturačného vzťahu, všetky faktúry musia byť zaplatené do 30 dní. Súhlasíte s tým, že spoločnosť môže účtovať úrok vo výške 1,5 % mesačne za účty po splatnosti a že ste povinný uhradiť poplatky za právne zastupovanie a primerané náklady na vymáhanie, ktoré vzniknú v dôsledku úsilia spoločnosti o vymoženie sumy po splatnosti.

Žiadne náhrady. Spoločnosť Ranktracker nie je povinná vám kedykoľvek vrátiť peniaze. Ak sa rozhodnete zrušiť svoj účet počas trvania predplatného, peniaze vám nebudú vrátené v plnej výške ani čiastočne. Ak sa rozhodnete znížiť úroveň svojho členstva počas doby platnosti predplatného, môžete mať nárok na zaplatenie nižšej, pomernej sumy pri obnovení, ale nikdy nemáte nárok na vrátenie peňazí.

Nástroj Ranktracker je digitálny produkt a ako taký súhlasíte s tým, že sa vzdávate prípadného obdobia na odstúpenie od zmluvy.

Poradenstvo

Obsah webových stránok a služieb nepredstavuje poradenstvo a nemalo by sa naň spoliehať pri prijímaní alebo zdržaní sa prijímania akýchkoľvek rozhodnutí.

Zmeny webových lokalít a služieb

Spoločnosť Ranktracker si vyhradzuje právo zmeniť alebo odstrániť (dočasne alebo natrvalo) webové lokality a služby alebo akúkoľvek ich časť bez predchádzajúceho upozornenia a potvrdzujete, že spoločnosť Ranktracker nenesie voči vám zodpovednosť za žiadnu takúto zmenu alebo odstránenie.

Spoločnosť Ranktracker si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a vaše ďalšie používanie webových lokalít a služieb po akýchkoľvek zmenách sa považuje za váš súhlas s takouto zmenou.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Webové lokality a služby môžu obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán, ktoré sú kontrolované a spravované inými subjektmi. Akékoľvek prepojenie na iné webové stránky nie je potvrdením takýchto webových stránok a vy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za obsah alebo dostupnosť takýchto stránok.

Autorské práva

Všetky autorské práva, ochranné známky a všetky ostatné práva duševného vlastníctva k Webovým stránkam a Službám a ich obsahu (vrátane, bez obmedzenia, dizajnu Webových stránok a Služieb, textu, grafiky a všetkého softvéru a zdrojových kódov súvisiacich s Webovými stránkami a Službami) sú vlastníctvom spoločnosti Ranktracker alebo sú jej licencované, alebo sú inak používané v súlade so zákonom.

Pri prístupe na webové lokality a služby súhlasíte s tým, že k obsahu budete pristupovať výlučne na svoje osobné, nekomerčné použitie. Žiadny z obsahu sa nesmie sťahovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať, uchovávať, predávať ani distribuovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. To vylučuje sťahovanie, kopírovanie a/alebo tlač stránok webových lokalít a služieb len na osobné, nekomerčné použitie.

Spravodlivé používanie

Spoločnosť Ranktracker neschvaľuje žiadne zneužívanie našich skúšobných verzií, pretože je to v rozpore s pôvodným zámerom umožniť novým používateľom vyskúšať si naše funkcie. Skúšobnú verziu je možné použiť len raz z dôvodu oboznámenia sa so službou. Registrácia jedného používateľa na viacero skúšobných verzií je prísne zakázaná. Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo pozastaviť váš prístup k službe, ak zistíme akúkoľvek podozrivú aktivitu, ktorá odôvodnene poukazuje na to, že zneužívate naše platené účty, doživotné & alebo skúšobné verzie. Ak zistíme, že počas skúšobnej prevádzky došlo k zneužitiu účtu. Vyhradzujeme si právo účtovať obnovenie s ukončením účtu až do ďalšieho oznámenia. Opätovné predávanie a zdieľanie účtov je prísne zakázané, vyhradzujeme si právo tieto účty bez varovania zrušiť.

Práva duševného vlastníctva

Súhlasíte s uzavretím akejkoľvek licenčnej zmluvy na softvér, ktorú spoločnosť Ranktracker odôvodnene požaduje v súvislosti s akýmkoľvek softvérom, ktorý vám bol sprístupnený na základe tejto zmluvy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky práva duševného vlastníctva k službám a k akémukoľvek súvisiacemu softvéru patria a zostávajú vlastníctvom spoločnosti Ranktracker, prípadne jej dodávateľov.

Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Webové lokality a služby sú poskytované "TAK, AKO SÚ" a "AKO SÚ DOSTUPNÉ" bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo potvrdenia a bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia, kompatibility, bezpečnosti a presnosti.

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Ranktracker nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame alebo následné straty alebo škody (vrátane, ale bez obmedzenia, straty podnikania, príležitostí, údajov, ziskov) vyplývajúce z používania webových stránok a služieb alebo v súvislosti s nimi.

Spoločnosť Ranktracker neposkytuje žiadnu záruku, že funkčnosť webových stránok a služieb bude nepretržitá alebo bezchybná, že chyby budú odstránené alebo že webové stránky a služby alebo server alebo servery, ktoré sprístupňujú webové stránky alebo služby, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé alebo deštruktívne prvky.

Nenesieme voči vám zmluvnú, deliktuálnu (vrátane nedbanlivosti) ani inú zodpovednosť za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z následkov vírusov, ktoré ste dostali prostredníctvom webových stránok a služieb, alebo z nášho zlyhania pri poskytovaní webových stránok a služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami; ani za žiadne ekonomické straty (vrátane straty podnikania, zmlúv, ziskov, príjmov, kapitálu alebo očakávaných úspor), žiadne nepriame, osobitné alebo následné straty, stratu údajov, dobrého mena alebo povesti alebo za akékoľvek zbytočné výdavky vrátane, ale nielen, nákladov na používanie iných služieb alebo strát spôsobených vírusmi.

Žiadne ustanovenie týchto podmienok sa nesmie vykladať tak, že vylučuje alebo obmedzuje zodpovednosť spoločnosti Ranktracker za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku nedbanlivosti spoločnosti Ranktracker alebo jej zamestnancov alebo zástupcov.

S výnimkou našej zodpovednosti za smrť alebo zranenie v dôsledku našej nedbanlivosti je akákoľvek zodpovednosť, ktorú voči vám môžeme mať, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli v súvislosti s poskytovaním webových stránok a služieb, obmedzená na 100 libier za akékoľvek obdobie 12 mesiacov.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Ranktracker a jej zamestnancov a zástupcov zbavíte všetkých záväzkov, právnych poplatkov, škôd, strát, nákladov a iných výdavkov v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi alebo žalobami vznesenými voči spoločnosti Ranktracker, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek porušenia týchto zmluvných podmienok alebo iných záväzkov vyplývajúcich z vášho používania webových lokalít a služieb.

Vyššia moc

Nezodpovedáme za nesplnenie našich povinností, ak nám v tom zabráni udalosť, ktorú nemôžeme primerane ovplyvniť (čo môže zahŕňať okrem iného štrajky, pracovné spory, živelné pohromy, vojnu, nepokoje, občianske akcie, zlomyseľné činy alebo škody, dodržiavanie akéhokoľvek zákona, vládneho alebo regulačného príkazu, pravidla, nariadenia alebo pokynu, akékoľvek konanie alebo opomenutie akéhokoľvek vládneho alebo iného príslušného orgánu, nehodu, poruchu zariadenia alebo služieb vrátane nedostupnosti telekomunikačných služieb, liniek alebo iných zariadení tretích strán, požiar, povodeň alebo búrku).

Odstupné

Ak by niektorý z týchto Podmienok a ustanovení bol z akéhokoľvek dôvodu príslušným súdom označený za neplatný, nezákonný alebo nevymáhateľný, potom sa takáto Podmienka alebo ustanovenie oddelí a ostatné Podmienky a ustanovenia zostanú v platnosti a účinnosti a budú naďalej záväzné a vymáhateľné.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu, ktoré sa uplatňujú na dohody uzavreté a plnené výlučne v rámci tejto jurisdikcie, a vy sa týmto podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

Používanie našich služieb

Používaním našej služby nezískavate žiadne práva duševného vlastníctva k našej službe alebo obsahu, ku ktorému máte prístup.

Naša služba zobrazuje určitý obsah, ktorý nepatrí spoločnosti Ranktrackers. Za tento obsah je zodpovedný výlučne subjekt, ktorý ho sprístupňuje. Obsah môžeme preskúmať, aby sme zistili, či nie je nezákonný alebo či neporušuje naše zásady, a môžeme odstrániť alebo odmietnuť zobrazenie obsahu, o ktorom sa odôvodnene domnievame, že porušuje naše zásady alebo zákony. To však nemusí nevyhnutne znamenať, že obsah kontrolujeme, preto sa, prosím, nedomnievajte, že to robíme.

Zákaz ďalšieho predaja alebo šírenia služby

Službu môžete používať interne v rámci spoločnosti na účely získavania informácií a analýz na optimalizáciu vašich webových stránok a súvisiacich kampaní.

S výnimkou prípadov výslovne povolených spoločnosťou Ranktracker súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, vymieňať, ďalej predávať, povoľovať prístup, upravovať, vytvárať odvodené diela ani využívať na akékoľvek komerčné účely žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo počítačovému kódu, ktorý zabezpečuje prevádzku Služby.

Ste zodpovední za všetko používanie služby prostredníctvom svojho účtu. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov svojho online účtu.

Blokovanie IP adries

S cieľom chrániť integritu služby si spoločnosť Ranktracker vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zablokovať prístup k službe registrantom a predplatiteľom z určitých IP adries.

Pozastavenie a ukončenie

Platené a neplatené služby môžeme kedykoľvek pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme ukončiť vaše predplatné, LTD alebo účet z dôvodu zneužitia, zneužitia našich agentov livechat, zamestnancov, personálu a zákazníkov v službe ranktracker alebo mimo nej, hanlivého hanlivého vyhlásenia, nečinnosti.