• Naučte sa SEO

Ako rýchlosť webu ovplyvňuje SERP

 • Felix Rose-Collins
 • 8 min read

Úvod

Ranky stránok Google zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii najlepších webových stránok vo výklenku. Práve zobrazené najlepšie výsledky vyhľadávania zvýšili hodnotenie mnohých webových stránok. Určite existuje nespočetné množstvo faktorov, ktoré sa používajú na hodnotenie výsledkov vytvorených vyhľadávačom.

Do roku 2009 boli hlavnými faktormi pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávania tieto:

 • a) Obsah webovej stránky, ktorý sa ďalej delí na text, URL, nadpis a hlavičky.

 • b) Legitimita webovej stránky, ktorá určuje éru názvu domény spolu s počtom a kvalitou prichádzajúcich odkazov na webovej stránke.

V roku 2010 prišla spoločnosť Google s osobitnou myšlienkou zaviesť rýchlosť webových stránok ako faktor, ktorý ovplyvňuje výsledky hodnotenia vo vyhľadávači.

Čo je to rýchlosť webu a prečo bola zvolená ako ovplyvňujúci faktor?

Rýchlosť webu môže byť rýchlosť načítania webovej stránky a čas, za ktorý si používateľ zobrazí obsah. Výsledkom môžu byť pomaly alebo rýchlo fungujúce mobilné stránky. Zámerom spoločnosti Google bolo nechať zle fungujúce webové lokality na vedľajšej koľaji, pretože používateľskému zážitku prikladajú len veľmi malý význam.

Je obsah pre Google stále kráľom?

Spoločnosť Google zámerne odoprela svojim používateľom prehľad o rýchlosti stránky, ktorá priamo ovplyvňuje poradie vo vyhľadávaní, ale o obsahu nepochybuje. Relevantnosť obsahu na webovej stránke zostáva vždy šampiónom. Faktor, ktorý stojí za zamyslenie, je vzťah medzi meraním rýchlosti a výsledkami hodnotenia vo vyhľadávaní, pretože v pozadí je nespočetné množstvo faktorov. Zistené korelácie medzi nimi však ovplyvňujú dosiahnuté výsledky.

Analýza spoločnosti Google v rebríčku vyhľadávačov

Prvá časť štúdie sa uskutočnila so zoznamom 2000 vyhľadávacích dotazov náhodne vybraných zo zoznamu rankingových faktorov z roku 2013. Ako vzorky sa vybral selektívny zoznam jednotlivých kľúčových slov a viacdĺžkových kľúčových slov s rozsahom do 5. Bolo vyčlenených a vyhodnotených 50 najlepších výsledkov vyhľadávania spolu s ich adresami URL, pričom celé vyhľadávanie bolo zosumarizované na 100 000 stránok.

Druhá časť štúdie zahŕňala test webovej stránky vykonaný pomocou nástroja s otvoreným zdrojovým kódom. Išlo o načítanie súkromných inštancií, ktoré sú identické na serveri umiestnenom v cloude a smerujú na miesto kdekoľvek na svete, napríklad bolo vybrané miesto na západe. Nástroj používa prehliadače akceptované širokým publikom na zhromažďovanie viac ako 40 výkonnostných parametrov o načítaní webovej stránky. Na test sa použil prehliadač chrome od spoločnosti Google s prázdnou vyrovnávacou pamäťou, aby sa zachovala konzistentnosť výsledkov.

Výsledky štúdie: Výsledky štúdie zachytili viac ako 40 charakteristických metrík načítania stránky pre každú z testovaných URL. Podľa štúdie sa nepredpokladá, že by pozície vo vyhľadávaní boli ovplyvnené na základe počtu otvorených relácií, ktoré prehliadač používa na načítanie stránky. Výsledky jednoznačne zodpovedali štúdii, pretože na základe počtu otvorených spojení nebol zaznamenaný žiadny výrazný vplyv na poradie vyhľadávania. Zvýraznenie pozoruhodných faktorov, ktoré ovplyvnili poradie výsledkov vyhľadávania pomocou nástroja s otvoreným zdrojovým kódom:

Čas načítania stránky: Čas potrebný na načítanie stránky

Keď sa uvažuje o čase načítania stránky na webovej lokalite, existujú dve odlišné opatrenia, ktoré používateľovi vysvetľujú podrobné informácie.

 • a) Zdokumentujte úplný čas
 • b) Plne vykreslený čas

Čas dokončenia dokumentu znamená čas potrebný na načítanie stránky, kým používateľ klikne na niektorý z prvkov webovej stránky a zadá údaje. Napríklad zadá názov webovej lokality do vyhľadávacieho panela a klikne na tlačidlo enter. Webová stránka sa začne načítavať. Nie je tam celý obsah, ale interakcia s webovou stránkou je stále možná.

Čas úplného vykreslenia znamená čas potrebný na načítanie všetkých prvkov webovej lokality alebo webovej stránky. Pri posúvaní nahor a nadol sa na pozadí webovej stránky načítava mnoho prvkov, napríklad reklamy, obrázky, videá a sledovacie zariadenia na webovej stránke sa načítavajú až do ich dokončenia.

Štúdia zahŕňala aj časy načítania na analýzu poradia vyhľadávania. Zvážil sa vzťah času kompletného načítania dokumentu a času úplného vykreslenia, aby sa overil jeho vplyv na poradie vo vyhľadávaní. Prekvapivým zvratom v štúdii bolo zistenie, že medzi týmito dvoma kľúčovými parametrami neexistuje žiadny vzťah. Spoločnosť Google nechala miesto týkajúce sa času načítania stránky otvorené pre špekulácie, čo pomohlo štúdii dostať sa do nových hĺbok.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Reprezentácia grafu pre čas načítania stránky: Reprezentáciu času načítania stránky možno zobraziť v grafe s nasledujúcimi údajmi:
Horizontálna os predstavuje pozíciu vyhľadávacej pozície až do 50 pozícií
Vertikálna os predstavuje normovaný čas potrebný pre 2000 náhodne vybraných vyhľadávacích výrazov zahrnutých do štúdie.

Ako vykresliť graf pre čas načítania stránky?

Na výpočet pozície stránky, ktorá je zvýraznená na horizontálnej osi, sa každý výraz zo zoznamu 2000 výrazov (označených na vertikálnej osi) použitých v štúdii postupne vyhľadáva v Google. Vyberie sa prvý výsledok každého vyhľadávania a vyhodnotí sa čas načítania každej stránky. Vypočíta sa priemerná hodnota a graf sa vyplní tak, aby ukazoval na pozíciu 1. Rovnaký postup sa použije pre ostatné pozície až do počtu 50.

Poznatky zo štúdie: Z logiky taktiky vyhľadávačov vyplýva, že čím rýchlejšie sa stránka vykreslí, tým rýchlejšie je používateľ spokojný s výsledkami, čo vedie k väčšej propagácii. Je jasné a zrejmé, že webové stránky s hodnotami od 1 do 5 by mali mať nižší čas dokončenia dokumentu a čas úplného vykreslenia ako stránky s hodnotami vyššími ako 5. Google však prekvapivo tieto faktory nespojil s cieľom zlepšiť pozície vo vyhľadávaní.

Čas do prvého bajtu (TTFB)

Keďže poradie výsledkov vyhľadávania a čas načítania stránky nemali veľa spoločného, štúdia sa zamerala na čas do prvého bajtu (TTFB). Tento rozmer bol vypočítaný so zreteľom na nasledujúce aspekty: Tento test jasne určuje čas, za ktorý prehliadač dostane prvý bajt ako odpoveď od webového servera na požadovanú adresu URL. Pri prijímaní odpovede vstupuje do hry mnoho metrík:

 • Výpočet oneskorenia siete pri odosielaní požiadavky na webový server z prehliadača.
 • Čas, ktorý webový server potrebuje na spracovanie požiadavky.
 • Čas, ktorý webový server potrebuje na vygenerovanie odpovede.
 • Čas potrebný na odoslanie prvého bajtu odpovede zo servera do prehliadača.

Zobrazenie grafu pre čas do prvého bajtu**:

Zobrazenie času do prvého bajtu je možné zobraziť v grafe s nasledujúcimi údajmi:

 • Vodorovná os predstavuje pozíciu vyhľadávacieho rebríčka až do 50 rebríčkov Zvislá os predstavuje čas potrebný na odpoveď zo servera pre každú požiadavku.

Ako vykresliť graf pre čas do prvého bajtu?

Pozícia stránky je vykreslená podľa času odozvy, ktorý trvá pri každej požiadavke na vrátenie prvého bajtu. Rovnaký postup sa použije pre všetkých 50 radov.
Poznatky zo štúdie:

 • Je zrejmé, že medzi časom do prvého bajtu a pozíciou vo vyhľadávaní existuje úzka súvislosť. Pozícia webovej stránky vo vyhľadávaní sa znižuje, ak je čas potrebný na vrátenie prvého bajtu z webového servera do prehliadača vysoký.
 • Ak je TTFB nižší, hodnotenie výsledkov vyhľadávania je vyššie
 • Ak je TTFB vyšší, hodnotenie výsledkov vyhľadávania je nižšie. Autorita v poradí vyhľadávania v dôsledku TTFB je v celej štúdii najvyššia.

Veľkosť stránky v bajtoch: Po sľubnom vplyve zachytenom v TTFB sa v štúdii pristúpilo k zachyteniu veľkosti stránky v bajtoch. Každá webová stránka bola vypočítaná v bajtoch a porovnaná s pozíciami vo vyhľadávaní. Veľkosť stránky znamená všetky stiahnuté prvky v úplne vykreslenej stránke. To zahŕňa všetko od obrázkov a widgetov tretích strán až po písma.
Zobrazenie grafu pre veľkosť stránky:

 • Zobrazenie veľkosti stránky je možné zobraziť v grafe s nasledujúcimi údajmi: Vodorovná os predstavuje pozíciu vyhľadávacej pozície až do 50 pozícií

 • Vertikálna os predstavuje veľkosť stránky v bajtoch

Ako vykresliť graf pre veľkosť stránky?

Pozícia stránky je vykreslená podľa veľkosti stránky každej webovej stránky v bajtoch. Rovnaký postup sa použije pre všetkých 50 radov.

Poznatky zo štúdie: Vzťah medzi pozíciami vo vyhľadávaní a veľkosťou stránky v bajtoch priniesol teóriu zahŕňajúcu jednoduchú až komplexnú metodiku. Mnohé z optimalizovaných a vysoko hodnotených stránok patria organizáciám, ktoré majú veľký charakter a zahŕňajú viac zdrojov, zatiaľ čo stránky s nízkou pozíciou patria menším organizáciám s menšími zdrojmi. Zložitosť stránky organizácie závisí od zdrojov a obsahu webovej stránky.

Predstavte si, že porovnáte webovú stránku obrovského maloobchodného predajcu so začínajúcou firmou. Keď sa zmenší veľkosť stránky, zníži sa aj jej pozícia.

Celkový obsah obrázka v bajtoch: Pri čo najväčšom množstve špekulácií o veľkosti stránky sa štúdia presunula na zachytenie obsahu obrázka v bajtoch. Všetky obrázky načítané na webovej stránke alebo webovom sídle sa porovnávajú s pozíciou vo vyhľadávaní. Je jasným faktom, že keď je na webovej stránke viac obrázkov, existuje možnosť, že sa webová stránka načíta pomalšie ako zvyčajne.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Reprezentácia grafu pre celkový obsah obrazu: Zobrazenie celkového obsahu obrázkov možno uviesť v grafe s týmito údajmi:

 • Vodorovná os predstavuje pozíciu vyhľadávania do 50 pozícií
 • Vertikálna os predstavuje celkový obsah obrázka v bajtoch

Ako vykresliť graf pre celkový obsah obrázkov?

Pozícia stránky je vykreslená podľa celkového obsahu obrázku každej webovej stránky v bajtoch. Rovnaký postup sa použije pre všetkých 50 radov.

Poznatky zo štúdie: Podľa štúdie sa neočakávala silná úroveň asociácie, ale očakávalo sa, že webové stránky s obrázkami sa budú načítavať pomalšie, čo bude mať vplyv na pozície vo vyhľadávaní. Výsledky pre obrázky však v štúdii nepriniesli žiaden prelom, ale z toho vyplýva skutočnosť, že čas načítania stránky nemá vplyv na pozície vo vyhľadávaní.

Čas načítania stránky vs. poradie vo vyhľadávaní: Počas štúdie sa jasne zistilo, že čas načítania stránky nespôsobuje zásadný zlom vo výsledkoch vyhľadávania. Platí to pre všeobecné kľúčové slová s dĺžkou jedného alebo dvoch slov, ako aj pre kľúčové slová do 5 slov. Webové stránky, ktoré sú rýchlejšie v čase načítania stránky, sa neumiestnili vyššie ako webové stránky, ktorých načítanie trvalo dlhšie. Toto nie je kľúčový faktor, ktorý by mal znepokojovať každého, kto má webové stránky. V skutočnosti rýchlosť načítania stránky nezohráva zásadnú úlohu ani v prípade webových stránok orientovaných na kľúčové slová.

TTFB vs. poradie vyhľadávania: Jediným faktorom v štúdii, ktorý má významný vplyv na poradie vo vyhľadávaní, je čas do prvého bajtu (TTFB). Čím kratší je čas potrebný na odpoveď, tým vyššia je hodnota umiestnenia vo vyhľadávači.

Back-end podpora v rebríčku TTFB: Webové stránky s vynikajúcou back-end infraštruktúrou poskytujú rýchlejšie reakcie. V ideálnom prípade zohrávajú servery, ktoré podporujú webové stránky v back-ende, významnú úlohu pri zlepšovaní pozícií vo vyhľadávaní. Aj po dôkladnej analýze výkonnostných parametrov front-endu sú to práve výkonnostné parametre back-endu webovej lokality, ktoré spôsobujú významný vplyv na umiestnenie webovej lokality vo vyhľadávaní.

Prečo sa TTFB považuje za životne dôležitú metriku?

Pre Google je jednoduchšie zachytiť TTFB ako metriku pomocou svojich prehľadávačov webových stránok. Zber údajov na základe času úplného dokončenia dokumentu alebo času úplného vykreslenia si vyžaduje prehliadač s plnými možnosťami, pretože priamo ovplyvňuje poradie vo vyhľadávaní.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Podobne aj dizajn, štruktúra a obsah webovej stránky závisia od možností prehliadača rovnako ako od vypočítaných časov. Rýchlosť a výkon sú pre webové stránky rozhodujúce faktory. Prehľadávače Google môžu zachytiť metriky TTFB vedie k väčšiemu času a úsiliu spojenému s vyhľadávaním. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že spoločnosť Google v blízkej budúcnosti zahrnie čas vykresľovania stránky ako faktor, ktorý ovplyvňuje poradie vo vyhľadávaní, pretože používateľský zážitok je kľúčovým dôvodom existencie webových stránok. Výpočet TTFB sa veľmi odporúča, pretože ide o racionálnu metriku, ktorá sa používa na odhad výkonu celého webu.

Priamo ovplyvnené sú tieto 3 dôležité faktory:

 • Sieťová latencia medzi hosťujúcim používateľom a serverom.
 • Ako je webový server zaťažený rozsiahlym zoznamom požiadaviek.
 • Čas, za ktorý back-end webovej stránky vygeneruje obsah.

Siete na distribúciu obsahu (CDN):

Mnohé webové stránky používajú CDN na zníženie latencie siete. Siete CDN sú známe svojou účinnosťou pri rýchlej distribúcii a doručovaní obsahu používateľom a návštevníkom webových stránok bez ohľadu na ich geografickú polohu. Mnohé z vysoko hodnotených webových lokalít sú efektívne vďaka rozumným investíciám do svojich vysokokapacitných back-endových serverov, sietí CDN, databázových vrstiev a efektívnej optimalizácii svojich aplikácií.

Ako veľmi sa back-endový server podieľa na hodnotení vyhľadávania?

Back-endová infraštruktúra pomáha webovým stránkam v hodnotení vyššie ako ostatné stránky. V záujme udržania ich pozícií je múdrym rozhodnutím zlepšiť back-end infraštruktúru rýchlo rastúcich stránok.

Štúdia dospela k záveru, že stránky, ktoré majú vybudovanú back-end infraštruktúru, sa umiestnili na popredných miestach zoznamu a získali vyššie hodnotenia ako stránky, ktoré sa o svoj back-end starajú menej. Napríklad pri vyhľadávaní kľúčových slov s dlhým chvostom (4 alebo 5 slov) sa vrátili výsledky z webových stránok, ktoré vlastnia menšie organizácie s veľmi malým počtom používateľov, ale majú konzistentný obsah na konkrétny vyhľadávací dotaz. Vo výsledkoch sa nezobrazilo veľa webových lokalít s vysokou návštevnosťou. Vybudovanie komplexného prostredia s veľmi vysokou TTFB sa rovná tomu, ako keby sme ho nevybudovali vôbec. TTFB je konzistentný parameter, ktorý sa úplne zameriava na rýchlu odozvu, a nie na komplexnosť webovej stránky. To pomáha pri jednoznačnom zaraďovaní webových stránok. Ak je TTFB nižší pre menšiu, ale rýchlejšiu webovú lokalitu, jej umiestnenie vo vyhľadávaní sa zvýšilo, zatiaľ čo ak je TTFB vyšší pre väčšiu, ale pomalšiu webovú lokalitu, jej umiestnenie je oveľa nižšie bez ohľadu na obsah a prítomnosť lokality.

Zistenia:

Normy, ktoré musia dodržiavať všetky webové stránky:

TTFB je kľúčovým parametrom pre vyššie a konzistentné hodnotenie vašej webovej stránky. Zameranie sa na budovanie back-endovej infraštruktúry je veľmi dôležité pre rýchle a citlivé servery, ktoré priamo ovplyvňujú pozíciu vo vyhľadávaní.

Rovnako dôležitá je aj predná časť webovej stránky, ktorá v konečnom dôsledku upúta pozornosť používateľa a poskytuje mu príjemný zážitok. Front-end a back-end dotvárajú webovú stránku. Na zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch je dôležité identifikovať a vyriešiť problémy front-endu a back-endu webových stránok s pomocou odborníkov, aby ste z nich na internete profitovali.

Rýchlejšie webové stránky podporujú dobrý obsah a spokojných návštevníkov. Spokojní návštevníci propagujú webové stránky, čo vedie k reťazovej reakcii zdieľania a prepojenia po celom svete!

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app