Godkännande av villkoren

Din tillgång till och användning av webbplatser och tjänster ("Webbplatserna och tjänsterna") som ägs eller drivs av Ranktracker omfattas uteslutande av dessa villkor. Du kommer inte att använda webbplatserna och tjänsterna för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Genom att använda webbplatserna och tjänsterna godkänner du villkoren och ansvarsfriskrivningarna i detta meddelande till fullo. Om du inte accepterar dessa villkor måste du omedelbart sluta använda webbplatserna och tjänsterna.

Återbetalningspolicy

I detta avtal kallas en användare som betalar för någon del av webbplatsen eller tjänsten för "abonnent". Som prenumerant måste du godkänna de betalningsvillkor som presenteras för dig när du registrerar dig på webbplatsen.

Prenumeranter är ansvariga för att vidta åtgärder före förnyelse om de inte vill att prenumerationen ska förnyas automatiskt. Du kanske inte får något ytterligare meddelande om din förnyelse efter att du har registrerat dig för ett konto eller en prenumeration, och du måste besöka din kontosida för att ta reda på när ditt konto eller din prenumeration är inställd på att förnyas. Prenumerationer återkommer antingen månadsvis eller årligen, beroende på vilken förnyelseperiod du väljer under registreringsprocessen.

Du ansvarar för att se till att det kreditkort som är kopplat till ditt konto eller din prenumeration är uppdaterat, att den information som läggs upp i samband med det är korrekt och att du är behörig att använda det. Om företaget inte kan debitera ditt kreditkort kan vi säga upp din prenumeration och du kan förlora tillgången till tjänsten och all data som är kopplad till din prenumeration.

Fakturerade prenumerationer. Vissa konton kan betalas via fakturering med ömsesidig överenskommelse mellan parterna. Det kan finnas extra avgifter förknippade med fakturerade konton. Om företaget har kommit överens om att ingå ett faktureringsförhållande med dig måste alla fakturor betalas inom 30 dagar. Du samtycker till att företaget kan ta ut en ränta på 1,5 % per månad för förfallna räkningar och att du är ansvarig för advokatarvoden och rimliga inkassokostnader som uppstår i samband med företagets ansträngningar att driva in förfallna belopp.

Ingen återbetalning. Ranktracker är inte skyldig att ge dig någon återbetalning vid någon tidpunkt. Om du väljer att säga upp ditt konto under din prenumerationsperiod kommer du inte att få någon återbetalning, vare sig helt eller delvis. Om du väljer att nedgradera din medlemskapsnivå under prenumerationsperioden kan du ha rätt att betala ett lägre, proportionellt belopp vid förnyelsen, men du har inte rätt till någon kontant återbetalning vid något tillfälle.

Ranktracker är en digital produkt och som sådan samtycker du till att ge ditt samtycke till att avstå från en eventuell ångerperiod som kan vara tillämplig.

Råd

Innehållet på webbplatserna och tjänsterna utgör inte rådgivning och bör inte användas för att fatta eller avstå från att fatta beslut.

Ändringar av webbplatser och tjänster

Ranktracker förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatserna och tjänsterna eller delar av dem utan förvarning och du bekräftar att Ranktracker inte är ansvarig gentemot dig för sådana ändringar eller borttagningar.

Ranktracker förbehåller sig också rätten att när som helst ändra dessa villkor, och din fortsatta användning av webbplatserna och tjänsterna efter eventuella ändringar ska anses vara ditt godkännande av sådana ändringar.

Länkar till webbplatser från tredje part

Webbplatserna och tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som kontrolleras och underhålls av andra. Länkar till andra webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för innehållet eller tillgängligheten på sådana webbplatser.

Upphovsrätt

All upphovsrätt, alla varumärken och alla andra immateriella rättigheter till webbplatserna och tjänsterna och deras innehåll (inklusive men inte begränsat till webbplatsernas och tjänsternas design, text, grafik och all programvara och källkoder som är kopplade till webbplatserna och tjänsterna) ägs av eller licensieras till Ranktracker eller används på annat sätt enligt lag.

När du går in på webbplatserna och tjänsterna samtycker du till att du kommer att få tillgång till innehållet endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Inget av innehållet får laddas ner, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter nedladdning, kopiering och/eller utskrift av sidor på webbplatserna och tjänsterna endast för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Rättvis användning

Ranktracker godkänner inte missbruk av våra testversioner eftersom det strider mot den ursprungliga avsikten att låta nya användare prova våra funktioner. Prövningen kan bara användas en gång för att bekanta sig med tjänsten. Det är strängt förbjudet för en enskild användare att registrera sig för flera testversioner. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller stänga av din tillgång till tjänsten om vi ser någon misstänkt aktivitet som rimligen pekar på att du missbrukar våra betalkonton, livstids- eller provversioner. Om vi upptäcker ett konto som har missbrukat systemet under provperioden. Vi förbehåller oss rätten att debitera förnyelsen med uppsägning av kontot tills vidare. Återförsäljning och delning av konton är strängt förbjudet, vi förbehåller oss rätten att avsluta dessa konton utan förvarning.

Immateriella rättigheter

Du samtycker till att ingå alla licensavtal för programvara som Ranktracker rimligen kräver för programvara som görs tillgänglig för dig enligt detta avtal. Du bekräftar och godkänner att alla immateriella rättigheter till tjänsterna och all tillhörande programvara tillfaller och ska tillfalla Ranktracker eller dess leverantörer, beroende på vad som är tillämpligt.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Webbplatserna och tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan någon som helst representation eller godkännande och utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke överträdelse, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

I den utsträckning som lagen tillåter, kan Ranktracker inte hållas ansvarigt för indirekta förluster eller följdförluster eller skador av något slag (inklusive men inte begränsat till förlust av affärer, möjligheter, data, vinster) som uppstår på grund av eller i samband med användningen av webbplatserna och tjänsterna.

Ranktracker garanterar inte att webbplatsernas och tjänsternas funktionalitet är oavbruten eller felfri, att fel korrigeras eller att webbplatserna och tjänsterna eller den eller de servrar som gör webbplatsen eller tjänsterna tillgängliga är fria från virus eller annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig enligt avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt för skador eller förluster som uppstår på grund av konsekvenserna av virus som du får via webbplatserna och tjänsterna eller av vår underlåtenhet att tillhandahålla webbplatserna och tjänsterna i enlighet med dessa villkor, eller för ekonomiska förluster (inklusive förlust av affärer, kontrakt, vinster, intäkter, kapital eller förväntade besparingar), indirekta, särskilda eller följdförluster, förlust av data, goodwill eller rykte eller för slöseri med pengar, inklusive men inte begränsat till kostnaden för att använda en annan tjänst eller förluster som orsakas av virus.

Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att det utesluter eller begränsar Ranktrackers ansvar för dödsfall eller personskador till följd av Ranktrackers eller dess anställdas eller agenters försumlighet.

Med undantag för vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet är allt ansvar som vi kan ha gentemot dig, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller annat, för förlust eller skada som du lidit i samband med tillhandahållandet av webbplatserna och tjänsterna begränsat till 100 pund under en tolvmånadersperiod.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla Ranktracker och dess anställda och ombud skadeslösa från och mot allt ansvar, alla juridiska avgifter, skadestånd, förluster, kostnader och andra utgifter i samband med alla anspråk eller åtgärder som riktas mot Ranktracker och som uppstår till följd av att du bryter mot dessa villkor eller andra skyldigheter som uppstår till följd av din användning av webbsidorna och tjänsterna.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för någon underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter om vi hindras från att göra det på grund av en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll (vilket kan inkludera, utan begränsning, strejker, arbetskonflikter, naturkatastrofer, krig, upplopp, civilrättsliga åtgärder, illvilliga handlingar eller skador, efterlevnad av lagar, myndighets- eller tillsynsbeslut, regler, föreskrifter eller anvisningar, handlingar eller underlåtenhet från någon regering eller annan behörig myndighet, olyckor, fel på utrustning eller tjänster, inklusive otillgänglighet för tredje parts telekommunikationstjänster, linjer eller annan utrustning, brand, översvämning eller storm).

Avgångsvederlag

Om något av dessa villkor skulle fastställas vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart av någon anledning av en behörig domstol ska detta villkor avskiljas och de återstående villkoren ska överleva och förbli fullt giltiga och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

Gällande lag

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, så som de tillämpas på avtal som ingås och ska fullgöras helt och hållet inom denna jurisdiktion, och du överlämnar dig härmed till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

Användning av vår tjänst

Genom att använda vår tjänst får du inte äganderätt till immateriella rättigheter i vår tjänst eller det innehåll du får tillgång till.

Vår tjänst visar visst innehåll som inte tillhör Ranktrackers. Detta innehåll är det enda ansvaret för den enhet som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller bryter mot våra policyer, och vi kan ta bort eller vägra att visa innehåll som vi rimligen anser bryter mot våra policyer eller lagen. Men det betyder inte nödvändigtvis att vi granskar innehållet, så var snäll och utgå inte från att vi gör det.

Ingen vidareförsäljning eller omdistribution av tjänsten

Du får använda tjänsten internt inom företaget i syfte att få insikter och analyser för att optimera dina webbplatser och relaterade kampanjer.

Om inte Ranktracker uttryckligen godkänt det, samtycker du till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla, sälja vidare, tillåta åtkomst, modifiera, skapa derivat eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten, åtkomst till tjänsten eller datorkod som driver tjänsten för kommersiella ändamål.

Du är ansvarig för all användning av tjänsten med ditt konto. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina inloggningsuppgifter för onlinekontot.

Blockering av IP-adresser

För att skydda Tjänstens integritet förbehåller sig Ranktracker rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, blockera registrerare och prenumeranter från vissa IP-adresser från att få tillgång till Tjänsten.

Avstängning och uppsägning

Vi kan avbryta, begränsa eller avsluta betalda och obetalda tjänster av vilken anledning som helst, när som helst och utan förvarning. Vi kan säga upp din prenumeration, LTD & eller konto på grund av missbruk, missbruk mot våra livechat-agenter, anställda, personal & kunder på eller utanför ranktracker-tjänsten, ärekränkande uttalanden, inaktivitet.