• Ľudské zdroje (HR) a technologické inovácie

Budúcnosť HR technológií: Inovácie, ktoré formujú pracovisko zajtrajška

  • Felix Rose-Collins
  • 7 min read
Budúcnosť HR technológií: Inovácie, ktoré formujú pracovisko zajtrajška

Úvod

Budúcnosť HR technológií má priniesť revolúciu na pracovisku vďaka inováciám, ktoré sa prispôsobia vyvíjajúcim sa potrebám. Nástroje poháňané umelou inteligenciou zefektívnia nábor, pričom budú využívať analýzu údajov na efektívne spájanie kandidátov s pozíciami. Virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) zlepšia programy odbornej prípravy a ponúknu pohlcujúce a interaktívne vzdelávacie skúsenosti. Chatboti a virtuálni asistenti budú automatizovať rutinné úlohy v oblasti ľudských zdrojov, čím sa uvoľní čas na strategické iniciatívy. Technológia blockchain zabezpečí citlivé HR údaje, čím sa zabezpečí transparentnosť a dôvera v záznamy o zamestnancoch. Prediktívna analytika umožní odborníkom na ľudské zdroje predpovedať trendy a prijímať rozhodnutia založené na údajoch pre plánovanie a stratégie udržania pracovnej sily. Nástroje pre prácu na diaľku vrátane pokročilých riešení zabezpečenia koncových bodov a bezpečných platforiem pre prácu na diaľku sa budú naďalej vyvíjať. Tieto technológie podporujú flexibilné pracovné podmienky, zlepšujú spoluprácu v rámci distribuovaných tímov Spoločne tiež formujú dynamické a agilné pracovisko budúcnosti, podporujú produktivitu, angažovanosť a pohodu zamestnancov. Integrácia technológie VPN do systémov HR Tech zabezpečuje bezpečný a bezproblémový vzdialený prístup pre zamestnancov na celom svete, čím sa zvyšuje efektivita a ochrana údajov.

thehrdigest

Zdroj

Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML) v nábore

Technológie umelej inteligencie a ML prinášajú revolúciu do procesu náboru tým, že automatizujú opakujúce sa úlohy, znižujú zaujatosť a zlepšujú výber kandidátov. Nástroje poháňané umelou inteligenciou dokážu analyzovať životopisy, preverovať kandidátov a dokonca viesť úvodné pohovory prostredníctvom chatbotov. Tieto inteligentné automatizačné technológie pomáhajú personálnym tímom šetriť čas a zdroje a zároveň zabezpečujú spravodlivý a efektívny proces prijímania zamestnancov.

Algoritmy ML môžu tiež predpovedať fluktuáciu zamestnancov a identifikovať vzory v údajoch o pracovnej sile, čo umožňuje proaktívne stratégie udržania zamestnancov. Schopnosť umelej inteligencie rýchlo a presne analyzovať obrovské množstvo údajov umožňuje spoločnostiam prijímať rozhodnutia založené na údajoch pri nábore, čo vedie k lepšiemu náboru a zlepšeniu celkovej produktivity pracovnej sily.

Výzvy, ako sú obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečenie toho, aby algoritmy neboli zaujaté, si však vyžadujú, aby sa pri implementácii AI a ML do náborového procesu venovala veľká pozornosť etickým aspektom.Do sveta špičkových nástrojov Aitechfy sa môžete ponoriť ešte dnes!

Analýza údajov pre rozhodovanie v oblasti ľudských zdrojov

Analýza údajov sa stala základom moderného riadenia ľudských zdrojov a ponúka hlboký pohľad na dynamiku pracovnej sily a zdravie organizácie. Využitím analýzy ľudí môžu odborníci na ľudské zdroje využívať údaje z rôznych zdrojov, ako sú HRIS, hodnotenia výkonnosti a prieskumy, aby odhalili vzory a korelácie.

Pokročilé analytické nástroje potom tieto údaje premietnu do použiteľných poznatkov pre získavanie talentov, školenia, plánovanie nástupníctva a stratégiu pracovnej sily. Analytické nástroje môžu napríklad identifikovať vysoko výkonných jednotlivcov, predpovedať mieru fluktuácie a upozorniť na nedostatky v zručnostiach v rámci organizácie. Tieto poznatky umožňujú vedúcim personálnych oddelení prijímať informované rozhodnutia založené na údajoch, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a spokojnosť zamestnancov.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Efektívna analýza údajov v oblasti ľudských zdrojov si však vyžaduje spoľahlivé procesy zberu údajov, odborné znalosti v oblasti analytiky a záväzok k ochrane osobných údajov a ich etickému využívaniu, aby sa zabezpečilo, že poznatky budú presné a prospešné pre organizáciu a jej zamestnancov.

Platformy pre skúsenosti zamestnancov (EXP)

Platformy pre zamestnaneckú skúsenosť (EXP) sú robustné riešenia zamerané na zlepšenie každého aspektu cesty zamestnancov v organizáciách. Tieto platformy bezproblémovo integrujú rôzne funkcie ľudských zdrojov, ako je nástup do zamestnania, riadenie výkonnosti, systémy spätnej väzby, vzdelávacie zdroje a iniciatívy v oblasti wellness. EXP ponúkajú zamestnancom jednotné rozhranie na prístup k službám HR, spoluprácu s kolegami, včasnú spätnú väzbu a monitorovanie ich kariérneho rastu. Uprednostňovaním skúseností zamestnancov môžu spoločnosti zvýšiť angažovanosť, produktivitu a mieru udržania zamestnancov.

Funkcie EXP, ako sú personalizované skúsenosti pri nástupe, nepretržitá spätná väzba, prispôsobené vzdelávacie cesty a podpora wellness, vytvárajú pozitívne pracovné prostredie a podporujú pocit spolupatričnosti. Tieto platformy tiež umožňujú tímom ľudských zdrojov zhromažďovať cenné údaje o spokojnosti zamestnancov, trendoch výkonnosti a úrovni angažovanosti, čo uľahčuje informované rozhodovanie a cielené zásahy.

V konečnom dôsledku zohrávajú EXP kľúčovú úlohu pri formovaní kultúry neustáleho zlepšovania a pri zabezpečovaní toho, aby sa zamestnanci cítili cenení a motivovaní, čo vedie k vyššej produktivite a lojalite zamestnancov.

Nástroje na vzdialenú prácu a spoluprácu

Pandémia COVID-19 podnietila rozsiahle zavádzanie nástrojov na vzdialenú prácu a spoluprácu, čím sa zmenil spôsob fungovania organizácií. Oddelenia ľudských zdrojov prijali technologické riešenia v oblasti ľudských zdrojov, ako sú videokonferenčné platformy, softvér na riadenie projektov, triviálne hry pre prácu a nástroje na digitálnu spoluprácu, aby efektívne podporovali vzdialené tímy. Tieto nástroje uľahčujú bezproblémovú komunikáciu, nahrávanie virtuálnych stretnutí, zdieľanie dokumentov a správu úloh, čím preklenujú rozdiely medzi geograficky rozptýlenými tímami.

Odborníci na ľudské zdroje zohrávajú kľúčovú úlohu pri zavádzaní a optimalizácii týchto technológií, aby mohli zamestnanci efektívne pracovať odkiaľkoľvek. Dohliadajú na výber, nasadenie a školenia týkajúce sa nástrojov na vzdialenú prácu, pričom kladú dôraz na použiteľnosť, bezpečnosť a produktivitu. Okrem toho HR tímy využívajú tieto nástroje na podporu tímovej súdržnosti, udržiavanie angažovanosti zamestnancov a monitorovanie výkonu na diaľku. Keďže práca na diaľku sa naďalej vyvíja ako hlavný pracovný model, strategický prístup oddelenia ľudských zdrojov k technológiám práce na diaľku je naďalej nevyhnutný pre úspech organizácie a pohodu zamestnancov v digitálnom veku.

Gamifikácia pre vzdelávanie a rozvoj

Gamifikácia sa stala účinným nástrojom na transformáciu iniciatív v oblasti vzdelávania a rozvoja (L&D) v organizáciách. Integráciou herných prvkov, ako sú body, odznaky, rebríčky a výzvy, do vzdelávacích programov môžu tímy ľudských zdrojov zvýšiť angažovanosť, motiváciu a udržanie vedomostí zamestnancov.

Gamifikované vzdelávacie platformy umožňujú interaktívne, personalizované a príjemné školenie, čo vedie k vyššej miere účasti a lepším výsledkom vzdelávania. Tento prístup je obzvlášť účinný pri zvyšovaní a preškoľovaní kvalifikácie a podpore nepretržitého vzdelávania v dynamickom podnikateľskom prostredí.

Gamifikácia využíva vnútorné motivátory, ako je súťaženie, úspech a pokrok, vďaka čomu je učenie pútavejšie a presvedčivejšie. Podnecuje zamestnancov k aktívnej účasti, stanovovaniu cieľov a sledovaniu pokroku, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu konceptov a zručností.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Okrem toho sa iniciatívy v oblasti L&D pomocou hier dajú prispôsobiť individuálnym štýlom a preferenciám učenia, čím sa vytvára inkluzívnejšie a efektívnejšie vzdelávacie prostredie. Celkovo gamifikácia pridáva tradičným metódam vzdelávania vrstvu vzrušenia a angažovanosti, čo z nej robí cennú stratégiu na podporu rozvoja zamestnancov a organizačného rastu.

Technológie v oblasti rozmanitosti, rovnosti a začlenenia (DEI)

Podpora rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI) sa stala strategickou prioritou mnohých organizácií a technologické riešenia v oblasti ľudských zdrojov zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní týchto iniciatív. Technológie zamerané na DEI pomáhajú organizáciám zmierňovať predsudky v procesoch prijímania zamestnancov, podporovať inkluzívny jazyk v komunikácii, sledovať metriky rozmanitosti a uľahčovať efektívne programy školení o rozmanitosti.

Algoritmy umelej inteligencie sú obzvlášť užitočné pri analýze opisov pracovných pozícií, či neobsahujú neobjektívny jazyk, pri anonymizácii informácií o uchádzačoch počas úvodných previerok s cieľom znížiť nevedomú zaujatosť a pri poskytovaní cenných informácií o ukazovateľoch rozmanitosti v rámci organizácie. Tieto technológie nielenže podporujú úsilie ľudských zdrojov o budovanie rozmanitých a inkluzívnych pracovných miest, ale prispievajú aj k posilňovaniu kultúry spolupatričnosti a rešpektu medzi zamestnancami.

Využitím technológií DEI môžu organizácie zlepšiť svoje postupy náboru, zvýšiť angažovanosť a udržať si zamestnancov a vytvoriť spravodlivejšie a inkluzívnejšie pracovné prostredie. Tieto nástroje umožňujú tímom ľudských zdrojov prijímať rozhodnutia založené na údajoch a zavádzať cielené stratégie, ktoré podporujú rozmanitosť, rovnosť a začlenenie počas celého životného cyklu zamestnancov.

Blockchain pre HR procesy

Technológia blockchain robí významné pokroky v revolúcii procesov ľudských zdrojov, najmä v oblasti overovania totožnosti, správy poverení a miezd. Prirodzené vlastnosti blockchainu, ako sú bezpečnosť, transparentnosť a nemennosť, ponúkajú robustný rámec na správu citlivých údajov zamestnancov.

Pri overovaní totožnosti blockchain zabezpečuje bezpečnú a proti neoprávnenej manipulácii odolnú metódu overovania totožnosti zamestnancov, čím znižuje riziko krádeže identity a podvodov. Systémy správy poverení založené na blockchaine poskytujú decentralizovanú a transparentnú platformu na ukladanie a overovanie vzdelania, certifikátov a odborných úspechov. To nielen zefektívňuje proces overovania, ale aj zvyšuje dôveru a eliminuje potrebu sprostredkovateľských overovacích služieb.

Okrem toho môže blockchain zlepšiť správu miezd bezpečným ukladaním a spracovaním informácií o platbách zamestnancov, čím sa zabezpečí presnosť a zníži riziko chýb alebo manipulácie.

Celkovo technológia blockchain ponúka oddeleniam ľudských zdrojov výkonný nástroj na zvýšenie bezpečnosti údajov, zefektívnenie procesov a zlepšenie celkovej efektívnosti pri riadení úloh súvisiacich s ľudskými zdrojmi.

Automatizácia robotických procesov (RPA) pre HR operácie

Robotics Process Automation

Zdroj

Automatizácia robotických procesov (RPA) prináša revolúciu do oblasti ľudských zdrojov tým, že automatizuje opakujúce sa úlohy založené na pravidlách, ako je spracovanie miezd, správa benefitov a zadávanie údajov. RPA roboty sú navrhnuté tak, aby tieto úlohy vykonávali rýchlo a presne, čím sa výrazne znižuje manuálne úsilie a chyby.

Implementácia RPA do personálnych činností prináša niekoľko výhod. Po prvé, uvoľňuje odborníkov na ľudské zdroje od všedných úloh, čo im umožňuje sústrediť sa na strategické iniciatívy a zmysluplnejšie interakcie so zamestnancami. To vedie k zvýšeniu produktivity a efektívnosti v rámci oddelenia ľudských zdrojov. Po druhé, RPA zabezpečuje konzistentnosť a presnosť HR procesov, čo vedie k zníženiu počtu chýb a rizík súvisiacich s dodržiavaním predpisov.

Okrem toho RPA zlepšuje celkovú skúsenosť zamestnancov tým, že zabezpečuje včasné a presné služby v oblasti ľudských zdrojov. Zamestnanci môžu využívať rýchlejšie reakcie, presné spracovanie miezd a zjednodušenú správu benefitov, čo v konečnom dôsledku prispieva k vyššej miere spokojnosti.

Virtuálna realita (VR) pre výcvik a simuláciu

Technológia virtuálnej reality (VR) spôsobuje revolúciu v školeniach a simuláciách v odvetviach, ako je zdravotníctvo, výroba a zákaznícky servis. V oblasti ľudských zdrojov sa VR využíva na vytváranie pohlcujúcich a realistických pracovných scenárov, vykonávanie virtuálnych školení na pracovisku a zlepšenie rozvoja mäkkých zručností.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Pomocou simulácií VR sa zamestnanci môžu zapojiť do interaktívneho vzdelávania, ktoré verne napodobňuje reálne situácie. Tieto simulácie umožňujú zamestnancom precvičovať a zdokonaľovať svoje zručnosti v bezpečnom a kontrolovanom prostredí bez rizika spojeného so skutočnými výzvami na pracovisku. Školenia VR môžu pokrývať širokú škálu scenárov, od zvládania náročných interakcií so zákazníkmi až po precvičovanie protokolov reakcie na núdzové situácie.

Prínosy VR na školenia a simulácie v oblasti ľudských zdrojov sú významné. Vedie k lepšiemu uchovávaniu poznatkov, lepšiemu výkonu a väčšej sebadôvere zamestnancov, keď sa stretnú s podobnými situáciami vo svojich skutočných pracovných úlohách. Okrem toho môže byť školenie VR v porovnaní s tradičnými metódami školenia pútavejšie a pôsobivejšie, čo z neho robí cenný nástroj pre oddelenia ľudských zdrojov, ktoré sa snažia zlepšiť rozvoj a pripravenosť zamestnancov.

Riešenia pre pohodu zamestnancov na báze umelej inteligencie

Pohoda zamestnancov sa stala ústredným bodom riadenia pracovnej sily, najmä v súvislosti s nárastom práce na diaľku a hybridných modelov, ktoré spôsobujú zvýšený stres. Riešenia poháňané umelou inteligenciou vstupujú do riešenia týchto výziev využívaním analýzy údajov na monitorovanie nálady zamestnancov a zisťovanie príznakov vyhorenia alebo odriekania.

Tieto riešenia ponúkajú personalizované intervencie, ako je virtuálna podpora duševného zdravia, programy na zvládanie stresu, cvičenia na udržanie pozornosti a nástroje na udržanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Využitím umelej inteligencie môžu organizácie proaktívne identifikovať problémové oblasti a prispôsobiť podporu individuálnym potrebám zamestnancov, čo v konečnom dôsledku zvyšuje mieru udržania zamestnancov, úroveň produktivity a celkovú spokojnosť na pracovisku.

V dnešnom dynamickom pracovnom prostredí je kľúčová schopnosť riešení na zlepšenie životnej pohody využívajúcich umelú inteligenciu poskytovať poznatky v reálnom čase a škálovateľné intervencie. Uprednostňovaním pohody zamestnancov organizácie nielen podporujú zdravšiu a šťastnejšiu pracovnú silu, ale vytvárajú aj odolnejšiu a produktívnejšiu kultúru pracoviska.

Záver

Inovácie v oblasti HR technológií menia budúcnosť práce tým, že zlepšujú postupy náboru, zlepšujú skúsenosti zamestnancov, optimalizujú personálne operácie a podporujú pohodu zamestnancov. Keďže organizácie prechádzajú digitálnou transformáciou a vyvíjajúcou sa dynamikou na pracovisku, efektívne využívanie týchto technológií môže viesť ku konkurenčným výhodám, väčšej agilite a angažovanejšej a odolnejšej pracovnej sile. Budúcnosť HR technológií spočíva v neustálych inováciách, strategickom zavádzaní nových technológií a prístupe zameranom na človeka, ktorý podporuje úspech organizácie v digitálnom veku.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app