• Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a používateľská skúsenosť (UX)

Úloha používateľského zážitku (UX) v rebríčku SERP

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Úloha používateľského zážitku (UX) v rebríčku SERP

Úvod

Dosiahnutie popredného miesta na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP) v dnešnom hyperkonkurenčnom digitálnom prostredí si vyžaduje stratégie, ktoré presahujú rámec starých optimalizačných metód. Algoritmy používané najpopulárnejšími vyhľadávačmi, predovšetkým spoločnosťou Google, sú čoraz zložitejšie, v dôsledku čoho hlavné vyhľadávače postupne kladú väčší dôraz na význam používateľskej skúsenosti (UX) ako primárneho prvku hodnotenia. Táto meniaca sa paradigma zdôrazňuje potrebu podnikov upraviť svoje stratégie a postaviť používateľskú skúsenosť (UX) do popredia pri plánovaní a realizácii digitálnych iniciatív. Tento článok sa hlbšie zaoberá prepojením medzi používateľskou skúsenosťou (UX) a umiestnením na stránke s výsledkami vyhľadávania (SERP), pričom osvetľuje rôzne spôsoby, akými sa tieto dva faktory navzájom prelínajú, a zdôrazňuje, ako môžu byť nástroje, ako napríklad Ranktracker, dôležité pri pomoci podnikom pri presnom a efektívnom prechádzaní touto zložitou oblasťou.

people

Zdroj

1. Vývoj smerom k orientácii na používateľa:

V súčasnosti majú ukazovatele orientované na používateľa väčšiu váhu ako tradičné opatrenia vyhľadávačov. Webové stránky, ktoré poskytujú používateľom jednoduchú navigáciu, odpovedajú na ich otázky a poskytujú bezproblémovú návštevu, získavajú vyššie pozície vo vyhľadávačoch. Tieto novo vyvinuté algoritmy vytvárajú dojem, že robustnosť SEO optimalizácie webovej lokality priamo súvisí s kalibrom používateľského zážitku, ktorý webová lokalita poskytuje. Okrem toho, keď si spoločnosti navzájom konkurujú v snahe ovládnuť digitálne prostredie, tie, ktoré budujú svoje stratégie s ohľadom na koncových používateľov, sú tie, ktoré nájdu dlhodobý úspech a dostanú sa pred svojich súperov.

Príklad: Príklad: Vynikajúcu ilustráciu dizajnu zameraného na používateľa možno vidieť na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Apple. Má zjednodušený vzhľad s čistým dizajnom, jednoduchou navigáciou a responzívnymi stránkami, čo zaručuje, že návštevníci môžu jednoducho zistiť a pochopiť informácie o produktoch.

2. Základné webové vitálne údaje: Nový zlatý štandard:

Graham Grieve, zakladateľ spoločnosti A1 SEO, uvádza: "Význam Core Web Vitals je nemožné preceňovať vzhľadom na nedávny krok spoločnosti Google v oblasti konkrétnych metrík UX. Webové stránky, ktoré sa podľa týchto parametrov stavajú do výhodnej pozície. Nielenže poskytujú návštevníkom výnimočný zážitok, ale sú aj v súlade s tým, čo Google považuje za vysokokvalitnú webovú stránku. Pochopenie týchto základov a optimalizácia webu pre ne sa stane nevyhnutnou súčasťou každej stratégie SEO, keďže Google bude na tieto faktory naďalej klásť zvýšený dôraz."

Príklad: New York Speeds sa sústredil na zlepšenie svojich základných webových vitálnych údajov, čo viedlo k 12 % nárastu organickej návštevnosti v dôsledku zlepšenia rýchlosti načítania stránok a väčšej angažovanosti používateľov.

3. Tri piliere Core Web Vitals:

Lieu Dang, marketingový manažér spoločnosti Ling App, vysvetľuje: "Základné webové vitálne ukazovatele sú tvorené celkovo tromi rôznymi ukazovateľmi. Každý ukazovateľ zdôrazňuje základnú zložku používateľského zážitku, od času načítania a interakcie až po vizuálnu konzistenciu a celkovú konzistenciu. Napriek tomu tieto merania nefungujú izolovane jedno od druhého. Vzájomne sa dopĺňajú, aby poskytli úplný obraz o stave webu. Zvládnutie týchto meraní je pre podniky čoraz dôležitejšie, pretože ich cieľom je dosiahnuť digitálnu dokonalosť, pretože otvára dvere k citlivej, pútavej a konzistentnej online prezentácii."

Príklad: Shopify kladie veľký dôraz na každý z týchto troch pilierov a dbá na to, aby sa ich webová stránka načítala rýchlo (pomocou Largest Contentful Paint), bola interaktívna okamžite (pomocou First Input Delay) a zachovala si vizuálnu stabilitu (pomocou Cumulative Layout Shift) počas celej doby používania zákazníkom.

4. Rozlúštenie, prečo je UX pre SEO kľúčové:

"Používateľský zážitok možno považovať za srdce webovej stránky," hovorí Jeff Romero, zakladateľ spoločnosti Octiv Digital. "Lepšia používateľská skúsenosť vedie k dlhším návštevám stránky, nižšiemu počtu odchodov a väčšej angažovanosti, čo vyhľadávače považujú za pozitívne ukazovatele. Keď sa všetky tieto aspekty spoja, posilňujú legitimitu webovej stránky v očiach vyhľadávacích algoritmov, čo v konečnom dôsledku vedie k vyšším pozíciám. Okrem sféry algoritmov je robustná používateľská skúsenosť aj svedectvom oddanosti spoločnosti svojmu publiku, čo sa následne premieta do lojality, dôvery a konverzií."

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Príklad: Redizajn platformy, ktorý zaviedla spoločnosť Airbnb a ktorý kládol dôraz na jasné CTA a jednoduché vyhľadávanie, viedol k vyššej angažovanosti používateľov a následne k výraznému zlepšeniu ich organickej viditeľnosti vo vyhľadávaní.

5. Optimalizácia pre mobilné zariadenia: Absolútna nevyhnutnosť:

phone

Zdroj

V súčasnosti sa značná časť interakcií na webe uskutočňuje, keď sa používateľ pohybuje. V modeli digitálnej spotreby si mobilné zariadenia vydobyli dominantné miesto. Webové stránky, ktoré nie sú optimalizované pre mobilné zariadenia, riskujú, že sa odcudzia značnej časti svojich čitateľov. Okrem toho, keďže spoločnosť Google prechádza na indexovanie podľa mobilných zariadení, optimalizácia pre mobilné zariadenia už nie je len o tom, ako osloviť publikum, ale skôr o tom, ako byť viditeľný na prvom mieste. Vo svojej najzákladnejšej podobe slúži mobilná optimalizácia ako spojenie medzi súčasnosťou a budúcnosťou digitálnych interakcií.

Príklad: Vďaka zjednodušenému mobilnému rozhraniu spoločnosti Amazon, ktoré v kombinácii s bleskurýchlym načítaním a používateľsky prívetivými platobnými metódami umožňuje drvivej väčšine zákazníkov nakupovať bez problémov prostredníctvom mobilných telefónov.

6. Prijatie prístupnosti a inkluzívnosti:

Diego Cardini, zakladateľ spoločnosti The Drum Ninja, zdôrazňuje: "V dnešnej dobe rastúcej dostupnosti internetu by nikto nemal zostať pozadu. Inkluzívne webové stránky zabezpečujú, že všetci používatelia bez ohľadu na ich fyzické alebo kognitívne obmedzenia môžu využívať web v plnej miere. Tento tlak na prístupnosť nie je len morálnou nevyhnutnosťou, ale je prospešný aj pre podnikanie. Prístupná webová stránka priťahuje väčšie publikum, čo vyhľadávače zistia a ocenia. To ďalej spája skúsenosti používateľov (UX) a optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO)."

Príklad: Primárna webová stránka spoločnosti Microsoft má funkcie prístupnosti, ako je režim vysokého kontrastu a optimalizácia pre čítačky obrazovky. Vďaka týmto prvkom je webová lokalita použiteľná pre ľudí so zrakovým postihnutím a zabezpečuje, že sa dostane k širšiemu publiku.

7. Nutnosť zabezpečenia webových stránok:

security Zdroj

Shannon Coventry, marketingová manažérka spoločnosti First Vehicle Leasing, uvádza: "Prvok dôvery, ktorý je základom rovnice digitálnej dôvery, je bezpečnosť. Webové stránky, ktoré kladú veľký dôraz na bezpečnosť svojich používateľov, majú v dnešnej dobe, keď sú úniky údajov a iné druhy počítačovej kriminality čoraz častejšie, väčšiu šancu na dôveru. Táto dôvera je nevyhnutná pre udržanie používateľov, ako aj pre optimalizáciu pre vyhľadávače. Vyhľadávače sú voči nebezpečným webovým stránkam nedôverčivé; pri absencii primeraných bezpečnostných opatrení hrozí, že aj tie webové stránky, ktoré sú najviac zamerané na používateľov, budú vo výsledkoch vyhľadávania pochované."

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Príklad: Finančné inštitúcie, ako napríklad Bank of America, vyvíjajú prísne bezpečnostné opatrenia, aby sa uistili, že im používatelia môžu dôverovať a že ich údaje sú chránené. Tieto protokoly zahŕňajú protokol HTTPS a dvojfaktorovú autentifikáciu.

8. Zlúčenie princípov UX so stratégiou SEO:

Mark McShane, manažér pre elektrotechnické školenia v spoločnosti Skills Training Group, vysvetľuje: "Synergická digitálna stratégia sa dá vytvoriť spojením UX a SEO. Zatiaľ čo SEO zaručuje viditeľnosť, používateľská skúsenosť zaručuje udržanie aj zapojenie. Tieto vzájomne prepojené disciplíny, ak sa vykonávajú synchrónne, vytvárajú pozitívny cyklus: vynikajúca používateľská skúsenosť vedie k lepšej optimalizácii pre vyhľadávače, čo následne generuje návštevnosť, ktorá ďalej posilňuje dopyt po vynikajúcej používateľskej skúsenosti. Aby značky dosiahli dlhodobý úspech v digitálnych médiách, musia zdokonaliť toto zložité vyvažovanie."

Príklad: HubSpot, špičkový nástroj pre inbound marketing, kombinuje rozsiahly blogový materiál s používateľsky prívetivým dizajnom. Tým sa maximalizuje zapojenie používateľov a zároveň sa zvyšuje expozícia vo vyhľadávaní.

9. Ranktracker: Navigácia pri SEO orientovanom na UX:

Nástroje ako Ranktracker svietia ako vodiace svetlá v zložitom labyrinte digitálnych meraní. Umožňuje spoločnostiam presne upraviť svoje plány, pretože poskytuje detailný pohľad na výkonnosť a trendy kľúčových slov. Bez ohľadu na to, ako sa prostredie vyhľadávania v priebehu času mení, môžu si podniky zachovať svoju pružnosť, schopnosť reagovať a orientáciu na používateľa pomocou schopnosti nástroja Ranktracker bez námahy zapracovať zmeny UX na základe údajov v reálnom čase.

Príklad: kaviareň v susedstve, ktorá chcela zvýšiť svoju viditeľnosť online, využila Ranktracker na odhalenie a odstránenie problémov s používateľským prostredím, ktoré ovplyvňovali jej pozície na kľúčové slová. Následkom toho kaviareň zaznamenala 25 % nárast návštevnosti z miestneho vyhľadávania.

10. Záväzok neustáleho vzdelávania a prispôsobovania sa:

Derek Bruce, riaditeľ školenia prvej pomoci v Glasgowe, hovorí: " Vo svete digitálnych technológií je stáť na mieste to isté ako ísť späť. Značky musia zabezpečiť, aby boli vždy o krok vpred pred meniacim sa správaním používateľov a vývojom technológií. To znamená nielen poznať najefektívnejšie techniky UX a SEO, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, ale aj vedieť predvídať nadchádzajúce zmeny. Oddanosť celoživotnému vzdelávaniu zaručuje, že značky spoločnosti budú aj naďalej aktuálne, rezonujúce a pripravené využiť nové možnosti, keď sa objavia."

Príklad: Netflix neustále zlepšuje svoj algoritmus aj používateľské rozhranie, aby zákazníkom poskytol personalizované a bezchybné streamovanie. Reaguje tak na meniace sa spotrebiteľské návyky svojich používateľov.

11. Dôležitosť relevantnosti a kvality obsahu:

The Importance of Content Relevance and Quality

Zdroj

Hoci sú technologické aspekty, ako je čas načítania a odozva mobilných zariadení, mimoriadne dôležité, obsah naďalej kraľuje. Zámery používateľov možno uspokojiť relevantným, vysokokvalitným obsahom, ktorý povzbudzuje návštevníkov, aby na stránke zostali dlhšie a viac sa do nej zapájali. Keď návštevníci na určitú informáciu silno reagujú, vyhľadávače dostávajú silné signály, že daná webová lokalita je autoritatívna a relevantná. V dnešnej dobe, keď sa nepravdivé informácie môžu šíriť rýchlosťou svetla, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým skontrolovať, či je obsah, ktorý poskytujete, presný a spoľahlivý. V kombinácii s používateľským prostredím, ktoré je ľahko ovládateľné, sa môže výrazne zvýšiť príťažlivosť webovej stránky pre ľudí aj vyhľadávače.

Príklad: Webová stránka Mayo Clinic vyniká renomovanými a rozsiahlymi informáciami týkajúcimi sa zdravia, ktoré z nej robia zdroj informácií a zabezpečujú jej dobré umiestnenie v SERP.

12. Vizuálny dizajn a jeho vplyv na zapojenie:

Matt Magnante, vedúci marketingu spoločnosti FitnessVolt, zdôrazňuje: "Estetická hodnota webovej stránky by sa nikdy nemala podceňovať. Vytvorenie intuitívneho a nenápadného používateľského zážitku je základom dobrého dizajnu; estetika je len jedným z aspektov toho, čo tvorí dobrý dizajn. Dôležitými faktormi pri navigácii a udržaní používateľa sú okrem iných aspektov dizajnu aj farba, typ písma a medzery. Premyslený dizajn webovej lokality môže znížiť mentálnu záťaž a uľahčiť prijímanie informácií. Súvislosť medzi používateľským zážitkom a optimalizáciou pre vyhľadávače zdôrazňuje aj skutočnosť, že vizuálne príťažlivé webové stránky majú zvyčajne vyššie ukazovatele zapojenia používateľov."

Príklad: Behance, platforma vyvinutá spoločnosťou Adobe, je dobrým príkladom toho, ako môže byť estetický dizajn účinný, pretože vizuálne portfóliá tejto platformy sú zodpovedné za vysokú úroveň zapojenia a udržania používateľov.

13. Úloha sociálnych signálov v hodnotení SERP:

!["Úloha sociálnych signálov v hodnotení SERP: "](images/image5.png ""Úloha sociálnych signálov v hodnotení SERP: "")

Zdroj

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Vplyv sociálnych médií nemožno v kontexte dnešného prepojeného digitálneho sveta ignorovať. Zapojenie na stránkach sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter alebo LinkedIn, ako napríklad zdieľanie, lajky a komentáre, môže mať nepriamy vplyv na umiestnenie na stránke s výsledkami vyhľadávania. Aktívna prítomnosť na sociálnych sieťach môže zvýšiť autoritu domény, podporiť viditeľnosť značky a prilákať návštevníkov, hoci vyhľadávače tieto prvky nepoužívajú ako základné faktory hodnotenia. Digitálna pozícia webovej stránky sa môže zvýšiť spojením výkonnej stratégie sociálnych médií s vynikajúcou používateľskou skúsenosťou (UX).

Príklad: Rozšírenie "Ice Bucket Challenge" na platformách sociálnych médií viedlo k zvýšeniu návštevnosti webových stránok združenia ALS, čo následne viedlo k zvýšeniu viditeľnosti združenia vo vyhľadávačoch.

14. Optimalizácia hlasového vyhľadávania a budúcnosť UX:

Optimalizácia používateľských skúseností pri hlasovom vyhľadávaní je čoraz dôležitejšia, pretože hlasoví asistenti a inteligentné reproduktory sa v domácnostiach stávajú čoraz bežnejšími. Hlasové vyhľadávanie je prirodzene jedinečné; často je konverzačné a vyžaduje si stručné a výstižné odpovede. Túto rozširujúcu sa základňu používateľov môžu uspokojiť webové stránky, ktoré sú optimalizované pre hlasové vyhľadávanie a obsahujú štruktúrované údaje, konverzačný obsah a rýchle načítanie. To je príkladom neustále sa vyvíjajúcej povahy dizajnu používateľského zážitku v digitálnom veku.

Príklad: Domino's Pizza pridala do svojej aplikácie hlasové objednávky v reakcii na rastúci počet zákazníkov, ktorí uprednostňujú hlasové príkazy pred tradičným spôsobom vyhľadávania.

15. Synergia medzi spätnou väzbou používateľov a zlepšeniami SERP:

Rhodes Perry, majiteľ spoločnosti IceBike, vysvetľuje: "Samotní spotrebitelia sú najlepšími ľuďmi, ktorí môžu informovať o zlepšeniach používateľského zážitku. Začlenenie nástrojov, ako sú formuláre spätnej väzby, ankety alebo testovanie používateľov, môže poskytnúť prospešné poznatky o oblastiach, v ktorých by sa mohli vykonať zlepšenia. Vďaka tejto priamej spätnej väzbe môžu podniky lepšie prispôsobiť svoje digitálne služby požiadavkám svojich zákazníkov. Zlepšenie pozícií na stránke s výsledkami vyhľadávania (SERP) je priamym výsledkom toho, že vyhľadávače rozpoznávajú a oceňujú vylepšenia zamerané na používateľa."

Príklad: Dropbox bude pravidelne vyzývať používateľov v rámci aplikácie, aby poskytli spätnú väzbu o jeho službách. Spoločnosť na základe tejto spätnej väzby prijala opatrenia, ktoré viedli nielen k vylepšeniu produktu, ale aj k zlepšeniu používateľskej skúsenosti a vyššiemu umiestneniu vo vyhľadávaní.

Záver:

Ak to zhrnieme, s hustejšou digitálnou tapisériou sa vlákna používateľského zážitku a optimalizácie pre vyhľadávače navzájom prepletajú. Skutočnosť, že používateľská skúsenosť zohráva úlohu pri určovaní umiestnenia webovej lokality na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP), je dôkazom toho, že budúcnosť webu bude zameraná na potreby jeho používateľov. Podniky majú teraz k dispozícii prostriedky na prekonávanie tohto zložitého prostredia vďaka riešeniam, ako je Ranktracker, ktoré im nielen zabezpečujú ďalšiu existenciu, ale zároveň im umožňujú uspieť v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom digitálnom svete.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app