• Digital markedsføring og teknologiske verktøy

10 måter OCR-verktøy kan forbedre din digitale markedsføring på

  • Jeremy Moser
  • 6 min read
10 måter OCR-verktøy kan forbedre din digitale markedsføring på

Introduksjon

Det er avgjørende å skape et arbeidsmiljø som er trygt og tilrettelagt for alle medarbeiderne. Retten til et godt arbeidsmiljø skal ikke innskrenkes eller utfordres på grunn av kjønn, rase, funksjonshemming eller andre faktorer.

Tidligere var det ikke en prioritet å skape et trygt miljø for alle teammedlemmer, uavhengig av identitet eller ulikheter. Stadig flere ledere prioriterer imidlertid dette ved å implementere programmer for mangfold, likestilling og inkludering (DEI) som skaper en arbeidsplass som bidrar til at alle lykkes.

Denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite om hvordan du starter et DEI-program. Vi begynner med å diskutere hva et DEI-program er og hvem som trenger det, før vi går nærmere inn på de ulike trinnene.

Hva er et program for mangfold, likestilling og inkludering (DEI)?

Graphic provided by the author

Grafikk levert av forfatteren

Et program for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) er akkurat det det høres ut som: et sett med retningslinjer og standarder som skal sikre at alle ansatte er representert og beskyttet på arbeidsplassen.

Som navnet antyder, bygger DEI-programmene på tre hovedpilarer:

  • Mangfold: Mennesker med ulik bakgrunn, rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming osv. er tilstrekkelig representert på arbeidsplassen.
  • Rettferdighet: Alle behandles på en rettferdig måte, og retningslinjene er utformet for å skape like muligheter til å komme i mål ved å ta hensyn til dem som har ulike utgangspunkt.
  • Inkludering: Alle har en følelse av å høre til i teamet, og de blir styrket av tanken på at deres bidrag betyr noe.

Et godt avrundet DEI-program omfatter retningslinjer og initiativer som tar for seg hver av disse pilarene.

Hvorfor implementere et DEI-program?

Den viktigste grunnen til å implementere et DEI-program er å skape et trygt arbeidsmiljø.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Alle som jobber for et trygt arbeidsmiljø, spesielt når det gjelder trygge miljøer for marginaliserte grupper, vil se et DEI-program som et standardkrav for alle bedrifter. Det er imidlertid ulike grunner til at ulike organisasjoner blir inspirert til å implementere DEI-programmer.

Noen ledere ønsker rett og slett å tilby de beste arbeidsforholdene fordi de setter pris på medarbeiderne sine og er opptatt av hvordan de har det. Andre ledere velger å implementere DEI-programmer fordi de tror det vil gjøre bedriften mer attraktiv for de beste talentene.

fitsmallbusiness

(Bildekilde)

Mange DEI-programmer har også retningslinjer som er utformet for å sikre overholdelse av antidiskrimineringslover knyttet til likelønn, borgerrettigheter osv. Ved å implementere et godt utformet DEI-program kan du sikre at retningslinjene dine oppfyller og overgår de ansattes rettigheter som er beskyttet av disse lovene.

Selv om ikke alle har de samme motivene, bør resultatet av å gjøre arbeidsplassen bedre være universelt.

Slik starter du et DEI-program for din bedrift

Hvis du ønsker å sette i gang et DEI-program i virksomheten din, er det noen få tiltak du kan iverksette for å få liv i initiativet. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å skape et effektivt DEI-program for organisasjonen din.

1. Vurdere gjeldende retningslinjer

Før du går i gang med nye mangfoldsinitiativer, likestillings- og inkluderingstiltak, er det viktig å vurdere hvor effektive de nåværende retningslinjene er. Gå gjennom det dere har i dag for å finne ut hvilke retningslinjer som fungerer, og hvilke som er ineffektive.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Denne oppgaven bør involvere flere personer i teamet. Hvorfor det? Én persons perspektiv er ikke nok. Sett sammen en komité bestående av personer som representerer ulike demografiske grupper for å gjennomgå retningslinjene.

Med denne informasjonen som utgangspunkt er du bedre rustet til å utarbeide og justere retningslinjer.

2. Forstå de juridiske aspektene

Som nevnt finnes det en rekke lover som arbeidsgivere må overholde, og som overlapper med et DEI-program. Når du vurderer og fornyer strategiene dine, er det viktig å huske på de juridiske forpliktelsene knyttet til antidiskriminering.

Noen av disse lovene er føderale, mens andre er lokale. Det er viktig å sikre at du overholder alle lover og regler.

3. Skap inkluderende ansettelsesprosesser

Inkluderende ansettelsesprosesser er en forutsetning for et solid DEI-program. Mens 56,1 % av selskapene sier at de har DEI-initiativer knyttet til rekruttering og ansettelser, er det 20 % som ikke har det, og nesten 24 % som ikke har det ennå.

workable

(Bildekilde) Heldigvis finnes det noen metoder du kan ta i bruk for å gjøre ansettelser mer inkluderende.

For det første bør du sørge for at stillingsannonsene er tilgjengelige for ulike grupper av mennesker, og samarbeide med rekrutteringsfirmaer som tidligere har formidlet jobber til ulike grupper.

Når det gjelder selve ansettelsen, er det nyttig å ha et standardisert sett med intervjuspørsmål og et standardisert scorekort for å vurdere kandidatene. En annen tilnærming er å bruke kunstig intelligens og annen teknologi til å gjennomgå CV-er uten fordommer.

4. Legge til rette for åpen kommunikasjon

Åpen kommunikasjon med teamet ditt vil hjelpe deg med å møte behovene deres. Det gir deg innsikt i hva de trenger ekstra støtte til.

En god måte å skape trygge rom for åpen kommunikasjon på er å holde månedlige eller kvartalsvise en-til-en-samtaler med hvert enkelt teammedlem. På den måten kan du bygge opp en god relasjon til medarbeiderne og gi dem mulighet til å uttrykke følelser og ideer.

En mindre stressende metode for å innhente tilbakemeldinger er spørreundersøkelser eller anonyme tilbakemeldingsskjemaer. Dette er selvsagt ikke like inngående som samtaler ansikt til ansikt, men folk kan være mer komfortable med å dele visse problemer når de vet at det er anonymt.

5. Juster basert på tilbakemeldinger

Å samle inn tilbakemeldinger er én ting, men det viktigste er hva du gjør med tilbakemeldingene. Når du samler inn innspill fra teamet ditt, er det viktig at du bruker informasjonen til å gjøre nødvendige justeringer.

Hvis en medarbeider for eksempel gir uttrykk for at han eller hun ikke føler seg støttet i det daglige arbeidet, bør du finne ut hvordan du kan gi tilstrekkelig støtte på en effektiv og bærekraftig måte.

aihr

(Bildekilde)

6. Tilby tilpasninger for funksjonshemmede

Mange personer med nedsatt funksjonsevne har mye å bidra med i en bedrift, men de kan ha behov for tilrettelegging for å nå sitt fulle potensial.

Noen av de vanligste overnattingsstedene er

  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • ADA-kompatible kontorer
  • Hjelpemiddelteknologi
  • Private arbeidsområder
  • Tilstrekkelig kraftuttak

Ved å tilby disse og lignende tilpasninger legger du til rette for at medarbeidere med funksjonsnedsettelser skal lykkes.

7. Tilby lik lønn

En del av arbeidet med å fremme rettferdighet på arbeidsplassen er å tilby lik lønn til personer i tilsvarende stillinger. Nyere forskning viser at det er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner og mellom mennesker av ulik rase.

Som leder er det opp til deg å sørge for at disse lønnsforskjellene ikke opprettholdes i organisasjonen.

8. Tilby flytende ferie

En enkel måte å anerkjenne mangfoldet på arbeidsplassen på er å tilby bevegelige helligdager, slik at folk kan feire spesielle dager som er viktige for deres kultur eller religion.

Vanligvis fungerer dette ved at bedriftene gir de ansatte noen ekstra betalte fridager (PTO) som de kan bruke på en hvilken som helst helligdag. Disse kommer vanligvis i tillegg til de vanlige helligdagene, som jul og nyttår.

personio

(Bildekilde)

På den måten kan de som feirer Diwali, Rosh Hashanah eller en annen høytid som ikke er en lokal standard, likevel ta seg tid til å gjennomføre sine feiringstradisjoner.

9. Opprette systemer for ansvarlighet

For at et DEI-program skal bli vellykket, må ledelsen holdes ansvarlig for gjennomføringen. En antidiskrimineringspolicy er for eksempel utmerket på papiret, men hvis den ikke håndheves, betyr den ikke mye.

Du og de andre lederne er ansvarlige for å sikre at retningslinjene overholdes og at problemer håndteres i henhold til beskyttelsesstandardene.

Anta for eksempel at det forekommer mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen. I så fall er det lederens plikt å lytte til den som blir utsatt for dette, og iverksette nødvendige tiltak overfor den som står bak.

Mange bedrifter har retningslinjer for ikke-toleranse, så det er ikke vanskelig å si opp en mobber når slike situasjoner oppstår.

10. Tilrettelegge for ressursgrupper for ansatte

Ressursgrupper for ansatte (ERG) er verdifulle for mange DEI-programmer. I ERG-grupper oppfordres teammedlemmene til å gå sammen for å støtte hverandre i felles problemstillinger som er spesifikke for deres demografi eller identitet.

Medlemmer av teamet som identifiserer seg som en del av LHBTQ+-samfunnet, kan for eksempel danne en gruppe der de kan arrangere Pride-aktiviteter eller gi hverandre støtte. Fargede i teamet kan danne en ERG for å støtte hverandre i felles utfordringer på og utenfor arbeidsplassen.

Trenger du mer inspirasjon? Ta en titt på hvordan Goldman Sachs bruker nettverk for inkludering av ansatte til å lede mangfoldsprogrammer i 2024.

goldmansachs

(Bildekilde)

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Ved å legge til rette for at teamet ditt kan danne slike grupper, vil hver enkelt medarbeider forstå at deres unike behov anerkjennes og støttes.

11. Invester i opplæring i mangfold

Det kan være verdt å vurdere mangfoldsopplæring hvis du trenger hjelp til å få hele teamet med på DEI-programmet. Denne typen opplæring hjelper medarbeiderne med å utvikle bevissthet og ferdigheter til å jobbe effektivt på en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass.

Du kan bygge inn et opplæringsprogram for mangfold i opplæringsplattformen for onboarding og med jevne mellomrom bruke workshops for å styrke ferdighetene.

Konklusjon

Som leder er det viktig å prioritere et arbeidsmiljø som bidrar til at alle medarbeiderne trives og lykkes. Heldigvis finnes det mange tiltak du kan iverksette for å skape et sterkt DEI-program og virkeliggjøre denne visjonen.

Mangfold har mange fordeler for organisasjonen din. Du kan ta bedre beslutninger. Teamet ditt føler seg styrket. Og produktiviteten skyter i været takket være en inkluderende kultur.

Er du klar til å gjøre arbeidsplassen din tryggere med et nytt og forbedret DEI-program? Hvilke inkluderingsmål ønsker du å nå i år?

Jeremy Moser

Jeremy Moser

Co-founder, uSERP

is Co-founder at uSERP, an agency earning backlinks and press mentions on the highest authority sites online to boost your brand strength, rankings, and traffic.

Link: uSERP

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app